Home

Etika ve veřejné správě

Etický kodex úředníka - Wikipedi

ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 22 2.1 Sociální etika 22 2.2 Etika ve veřejném sektoru 24 2.3 Etické hledisko jako problém v praxi 27 2.4 Korupce ve státní správě a její příčiny 30. Etické kodexy zaměstnanců ve veřejné správě v ČR. Vláda ČR schválila nový Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy 9. května 2012. Nový kodex obsahuje 14 článků a nahradil tak původní kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který byl schválen usnesením č. 270, tehdy Zemanovy vlády, z roku 2001.. Původní kodex nebyl závazný pro všechny. 2. ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 22 2.1 Sociální etika 22 2.2 Etika ve veřejném sektoru 24 2.3 Etické hledisko jako problém v praxi 27 2.4 Korupce ve státní správě a její příčiny 30 3. ETICKÝ PROFIL ZAMĚSTNANCE 36 3.1 Osobnostní předpoklady a nároky na pracovníka veřejné správy 3

Etika ve veřejné správě Ethics in Public Administration. Anotace: Bakalářská práce Etika ve veřejné správě vymezuje pojmy jako etika, veřejná správa, úředník, korupce, etický kodex a zaměřuje se na etiku a morálku úředníků veřejné správy v jejich každodenním působení. V praktické části zjišťuje úroveň. Tématem této bakalářské práce je Etika v e veřejné správě . Je to bezpochy-by velmi důležité téma, ale někdy také dosti opomíjené. Cílem této práce je vhled do problematiky etiky ve veřejné správě. Etiku ve veřejné správě ovlivňuje v nemalé míře demokratická společnost Etika a etické kodexy ve veřejné správě Bakalářská práce Olomouc 2015 . Prohlášení o původnosti Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Etika a etické kodexy ve veřejné správě vypracovala samostatně a citovala jsem všechny použité zdroje Hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík se v pondělí 5. 5. 2003 zúčastnil ve vzdělávacím středisku Institutu pro místní správu v Benešově u Prahy mezinárodní konference Veřejná správa a vzdělávání, kde přednesl příspěvek Etika ve veřejné správě - nezbytnost nikoli luxus Etický kodex Úřadu vlády ČR vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, a tímto vytváří, udržuje a prohlubuje důvěru veřejnosti ve veřejnou správu

Nosnými tématy Koncepce jsou např. vytvoření nového kompetenčního zákona, změna struktury výkonu přenesené působnosti, vytvoření inovačního systému ve veřejné správě či posílení analytických kapacit a rozhodování na základě faktů a jejich kritického zhodnocení (evidence-informed) (5) Ve všech p řípadech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda ú ředník a zam ěstnanec ve řejné správy postupuje v souladu s tímto článkem, informuje ú ředník a zam ěstnanec ve řejné správy svého nad řízeného a postupuje dle jeho pokyn ů. Článek 8 Nakládání se sv ěřenými prost ředk Etika ve veřejné správě. Kodex etiky pracovníků ve veřejné správě byl schválen usnesením vlády č. 272 ze dne 21. 3. 2001. Účelem tohoto Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekáva Určeno pro: Pracovníky, kteří se budou na jakékoli úrovni podílet na projektech zavádění systému managementu kvality a zefektivňování a zeštíhlování organizací působících ve veřejné správě. Pracovníci budou schopni nejen fungovat efektivně v týmech, ale budou schopni i samostatně navrhovat zlepšení menšího rozsahu

Etika ve veřejné správě / Diplomová práce / Zadani

 1. Etický kodex veřejné správy je zákonný předpis, který tvoří jakési vodítko pro chování a rozhodování orgánů a osob ve veřejné správě s důrazem na nestrannost a na čestné s slušné chování podle předpisů ke svým kolegům a k občanů republiky.. Etické kodex by měl být vytvářen kolektivně a za souhlasu všech osob, které jsou přítomny a budou se těmito.
 2. Podobné jednotky. Kodexy etiky jako součást reforem veřejné správy : (etika veřejné správy v procesu evroé integrace, semínář, Hradec Králové 10.-11. března 2000) / Autor: Vidláková, Olga. Etika ve veřejné správě v zemích OECD : stanovení základních hodnot / Autor: Trnka, Daniel. Etika / Autor: Moore, G. E. 1873-1958 Vydáno: (1999
 3. str. 1/11 Navazující studium Veřejná správa, podzim 2013, 3. semestr NP305Zk Správní věda Přednáška: ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - teze doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. 1. Význam etiky v moderní veřejné správě (neboli - proč je důležité, aby veřejn
 4. 1.2 | Etika ve veřejné správě Etika ve veřejné správ se zabývá problematikou aplikace morálních standardů v þinnosti veřejné správy. Vztahuje se k dobře založeným normám toho, co je správné a co špatné, a zabývá se tím, co by lidé ml
 5. Diplomová práce se zabývá etikou ve veřejné správě, cílem práce je návrh na efektivnější uplatňování etiky v praxi při rozhodování a jednání s občany. Teoretická část nabízí stručný historický přehled, vymezení pojmu a kompetencí veřejné správy a snaží se nastínit její etické problémy
 6. Šetření ukázalo, že etika ve veřejné správě je chápána jako základní stavební kámen dobré veřejné správy nejenom ze strany úředníků územních samosprávných celků a volených představitelů, ale také široké veřejnosti. Orgány územní samosprávy respektují výše uvedený Kodex etik

Tato kniha je prvním pojednáním na českém knižním trhu věnovaným důležitému tématu etiky ve veřejné službě. Kniha se zaměřuje na morální standardy ve veřejné službě, zvláštní pozornost je věnována úředníkům, a to jak v ústřední správě státu, tak na místní úrovni 3.2 Etika a vzdělávání úředníků veřejné správy v etice ve veřejné správě a metodologiích se v posledních letech lišily, takže nebylo možné poskytnout relevantní a zaručené údaje. Nejspolehlivější data však představují údaje za rok 2010 a 201 Strategie si klade za cíl řešit problémy kvality komplexně a systematicky, nikoliv z pohledu dílčích aspektů veřejné správy, což bylo identifikováno jako logický důvod neúspěchu minulých reformních a modernizačních aktivit ve veřejné správě. Tento přístup byl formulován jako hexagon veřejné správy (viz obr.1)

Etika ve veřejné správě - Michaela MACKOV

Veřejná správa. Veřejné instituce jsou vesmírem, v jehož zákoutích není jednoduché se vyznat. Pokud vidíte svou budoucnost ve správě věcí veřejných, nebo v této oblasti už pracujete, měli byste mít velmi dobrou znalost v oblasti čerpání z evroých fondů, celkový vhled do dotační politiky, právních náležitostí a manažerské dovednosti můžeme konstatovat, že etika je klíčovým faktorem utváření organizační kultury a nutnou podmínkou dobrého vládnutí (Demmke, Moilanen, 2012). O zásadní úloze etiky ve veřejné správě svědčí skutečnost, že je považována za jeden z pilířů systému vládnutí (OECD, 1998)

Bakalářká práce pojednává o etice ve veřejné správě. Tedy její zavádění do veřejné správy a o vzniku etických kodexů. Pro Českou republiku byl v této oblasti důležitý rok 2001 a 2012, kdy došlo k zásadním změnám v této oblasti. Díky etice a etickým kodexům je veřejná správa výkonější a transparentnější Etika ve veřejné správě [EHE40E] ČZU v Praze Word (27 kB) 12. 12. 2012. Etika vše z přednášek - Brabec. podrobně na 14 stran,černobíle . Etika ve veřejné správě [EHE40E] ČZU v Praze Word (155 kB) 18. 10. 201 Etika ve veřejné správě [EHE40E] Word (20.49 kB) 1. 0. 2. 5. 2018. Referát - O možnosti filosofické etiky. Referát na cvičení z předmětu Etika ve veřejné správě. Etika ve veřejné správě [EHE40E] Word (28.52 kB) 0. 0. 26. 6. 2017. Učební materiál - Etika

BLOG Projekt Důstojné pracoviště / 15.02.2019 . Přijali jsme nabídku být školiteli v projektu Fondu dalšího vzdělávání s názvem Důstojné pracoviště ve veřejné správě, který se zaměřuje na šikanu na pracovišti.Téma šikany je citlivé, ale právě pro svou zranitelnost potřebuje (nejen) pracovník ve veřejné správě znát informace o průběhu a formách šikany. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International - Česká republika kolektiv autorů (únor 2005) projekt finančně podpoře Koupit Koupit eknihu. Tato kniha se věnuje důležitému tématu etiky ve veřejné službě. Zaměřuje se na: morální standardy ve veřejné službě, úředníky v ústřední správě státu i na místní úrovni, formy vztahů úředníků a politiků, etiku rovných příležitostí, veřejný zájem a veřejnou odpovědnost úředníků, kodexy etiky pro úředníky, posuzov ání.

Etika ve veřejné správě - nezbytnost nikoli luxus

Když se nikdo nedívá aneb etika nejen ve veřejné správě. Člověk nějak jest a nějak být má. Ale jak? Nůž má být ostrý, provaz pevný, les voňavý, řeka má být čirá, říká mudrc (Aristoteles). Ale kdo má být člověk? Jedná se o etickou otázku. A nesnadnou otázku Etika a etiketa v podnikání studijní skripta / Hlavní autor: Vaněk, Jan Vydáno: (2015) Korupce ve veřejné správě / Hlavní autor: Pachman, Aleš, 1978- Vydáno: (2015

Etika a integrita ve veřejné správě autor: meb · 26.5.2019 Konference k etice a integritě veřejné správy se uskutečnila v rámci řešení projektu tří akademických pracovišť (Národohospodářský ústav AV ČR, VUT Brno a Mendelova univerzita) věnovaného této problematice Úvod > Úřad > Radnice > Úřední deska > Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a podle zákona č. 123/1998 Sb. > Etika ve veřjené správě Číslo jednací : MmP 31716/2015/K

Etika ve VS - tradiční klasická hodnota VS - podstat ve vymezení správného od nesprávného, dobrého od špatného. Další hodnoty - integrita, nestrannost, čestnost, slušnost a odpovědnost. Pojmy v etice ve veřejné správě Petr Urban: Etika ve veřejné správě zasluhuje zvýšenou pozornost Dobrá praxe 34 Finsko: etická kultura ve státní správě Abeceda veřejné správy 36 Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek Učebnice VS 37 Veřejné zakázky v životě obcí Zákony 38 Legislativní novinky: Novela školského zákon Autonomní normotvorba ve veřejné správě. 6. 11. otázka stavovské cti, etika výkonu povolání - vede odpovídající evidence Typickými orgány profesních komor jsou: orgán typu valné hromady, sněmu, konference nebo shromáždění - schvaluje statutární předpisy

Etika a protikorup Etika a protikorupční opatřen KMG/EVS (2016) KMG/EVS - Etika ve veřejné správě (2016) Cílem předmětu je poukázat na význam etiky pro pracovníky veřejné správy, seznámit studenty se základními pojmy, historií etiky a teoriemi, stimulovat studenty k uvažování o etických problémech, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v souvislosti s rozhodováním a.

Etický kodex zaměstnanců Vláda Č

 1. 4) Usnesení vlády České republiky č. 331 ze dne 9. května 2012, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy. 5) Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 2. |a Etika a komunikace ve veřejné správě / |c Hana Javůrková 264: 0 |c 2016 300 |a ?? s. : |3 digital, PDF soubor 500 |a Vedoucí práce: Helena Mitwallyová 502 |a Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2016 504 |a Obsahuje bibliografii 51
 3. 115-0351/01 - Etika v podnikání a ve veřejné správě (PODETVS) Garantující katedra: Katedra managementu: Kredity: 2: Garant předmětu: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. Garant verze předmětu: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. Úroveň studia: pregraduální nebo graduální.
 4. Zástupci OSEM se zúčastnili pracovní snídaně s prezentací výsledků průzkumu věnovaného etice ve veřejné správě ČR. Dotazníkové šetření proběhlo v rámci výzkumného projektu Etika ve veřejné správě, jehož cílem je pomocí specializovaných kurzů přispět ke kultivaci etiky ve veřejné správě a k omezování rizik etických selhání na individuální i.
 5. Personalistika ve veřejné sprá... Jednotky; Personalistika ve veřejné správě : (manuál pro personalisty územních samosprávných celků) / Korporativní autor: etika veřejné správy. personální management. příručky. Fyzický popis: 177 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM: Knihy

Etika ve veřejné správě je úzce spjatá s mnoha tradiními hodnotami , zejména odpovědností úředníků, z þehož vyplývají etické principy chování úředníků a zaměstnanců veřejné správy, kterými by se subjekty měly řídit. Přijetí písemných pravidel, zejména etických kodexů úředníků veřejné Předmět žádosti: Žadatel požaduje zodpovězení dotazů týkajících se etiky ve veřejné správě. Odpověď na žádost: Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pokud ano, prosím.

Etika a management ČSJ - Česká společnost pro jakost

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Etika ve veřejné správě; Zobrazit menu Zavřít menu. COVID-19 v Libereckém kraji Ředitel Odbory Elektronická úřední deska Veřejné zakázky Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název 2. Důvod a způsob založení 3. Organizační struktura 4. Kontaktní spojení. (Etika ve veřejné správě) Chování a jednání úředníka v podmínkách veřejné správy; Etika, morálka a etické chování. Vládnutí a etika ve veřejné správě. Období řešení: 02.02.2018 — 30.06.2021. O projektu Projekt se zaměří na získání nových poznatků o uplatňování etiky ve veřejné správě. Bude je interpretovat v kontextu mezinárodních zkušeností, zkušeností soukromého sektoru, kde jsou iniciativy v oblasti etiky a integrity. Hodnoceno: 1x Popis: Kapitola 4-95 k testu. Doplňkový studijní text ke vzdělávacímu programu Profesní etika ve veřejné správě určenému pracovníkům ve veřejné správě v rámci vstupního vzdělávání (119 stran

Etická kultura ve veřejné a státní správě/ Integrity and Ethical Culture in Public Institutions 11.-12. října 2018 Akademie věd ČR, Národní 3 EHE36E - Etika ve veřejné správě - VSRR - Provozně ekonomická fakulta, ČZU . PhDr. Zdeněk Bígl : 30.04.2010 : Tento předmět mě velice překvapil. Pan Bígl měl velice otevřený přístup k debatám se studenty na dané téma. Jeho hodiny jsou velice záživné a hodně vám dají. Je.. Studijní program pro střední a vrcholové manažery ve veřejné správě. Kurzy pro veřejnou správu. Korupce, etika, whistleblowing pro pokročilé vzdělávání v eGovernmentu podle zákona č. 300/2008 Sb. a zaměstnanců ve správních úřadech Informační systémy ve veřejné správě a regionech 2. semestr Etika ve veřejné správě Politické aspekty rozvoje regionů a obcí Mezinárodní ekonomie Sociální komunikace a rétorika Regionální a municipální finance 2. STUPEŇ STUDIA: STATUT STUDENT - navazující 2 semestry 3. semestr Veřejné a soukromé právo. Korupce a etika ve veřejném sektoru a veřejné správě. Publication details. Korupce a etika ve veřejném sektoru a veřejné správě. Title in English: Etika in Public Sector and Public Administration: Authors: REKTOŘÍK Jaroslav. Year of publication: 2003: Type: Chapter of a boo

Vybrané problémy veřejné správy: Etika ve veřejné správě

Sociologie a profesní etika ve veřejné správě. České Budějovice: Akademie AJAK, 2007. 75 pp. České Budějovice: Akademie AJAK, 2007. 75 pp. Other formats: BibTeX LaTeX RI EHE40E Etika ve veřejné správě (1) EHZ04Z Filosofie (1) Porovnání produktů . Žádné produkty k porovnání. Můj košík. V košíku nejsou žádné položky. Česká zemědělská univerzita Knihovna ČZU Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol IČO: 604 607 0 Klíčová slova: sociální pracovník ve veřejné správě, sociální kurátor, sociální práce, profesní etika, hodnoty sociální práce, etické dilema, etický kodex, zdroje podpory Abstract v angličtině: Abstract The thesis is focuse on professional ethics and ethical dilemmas in the work of a social worker in public.

Studijní materiál: Šiler V. - Profesní etika ve veřejné správě Popis: Filozofie a etika - Šiler V. - Profesní etika ve veřejné správě - Všichni Všem . Studijní materiály vysokých a středních škol. U nás za nic neplatíš! Domů Střední škola Vysoká škola Maturitní otázky. Členství města ve sdruženích; Povinně zveřejňované informace. Výroční zprávy o poskytování informací dle zák. č. 106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím; Obecné informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255-2012 Sb., o kontrol 4. Etika v IZS. Etika ve veřejné správě. 5. Manažerská etika. 6. Etické aspekty krizové komunikace. 7. Etické aspekty v rámci řešení hromadného neštěstí. 8. Etický přístup k obětem katastrof. 9. Etické aspekty interkulturní komunikace. 10.Etika a média. Etika a informační technologie. Osnova cvičení: není. Cíle studia Předmět Etika ve veřejné správě - VSRRN (EHE36E) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EHE36E - Etika ve veřejné správě - VSRRN, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Štíhlá a efektivní veřejná správa - Česká společnost pro

Systém veřejné služby. Veřejná služba je obecné označení právního postavení veřejných zaměstnanců a úprava jejich činnosti.. Systémy veřejné služby: 1. Spolis systém (systém kořisti) - strana, která zvítězila ve volbách má právo obsadit místa ve veřejné správě svými členy či stoupenci 2. Merit systém - vychází z funkčního místa na které je. Zaměstnanci ve veřejné správě . Právní postavení zaměstnance státní správy. Osoby, které jsou zaměstnány ve veřejné správě mají podléhat zvláštnímu právnímu režimu, jak pokud jde o podmínky, za nichž se mohou stát veřejnými zaměstnanci, tak ji jejich práva, povinnosti a odpovědnost, způsob vzniku, průběhu a zániku služebních vztahů 1040 - 1150 hod: Etika ve Veřejné správě ČR - etická infrastruktura, základní nástroje prosazování etických principů do činnosti veřejné správy, firemní ombudsman, Společenská odpovědnost organizací (CSR - Corporate Social Responsibility), 1150 - 1230 hod: polední přestavba - obě Etika ve veřejné službě pro... cena od: 0 Kč. Tato kniha je prvním pojednáním na českém knižním trhu věnovaným důležitému tématu etiky ve veřejné službě. Kniha se zaměřuje na morální standardy ve veřejné službě, zvláštní pozornost je věnována úředníkům, a to jak v ústřední správě státu, tak na. EHE40E Etika ve veřejné správě - VSRRSN2v - LS 19/20. Pedagog: Brabec Jan; Přeskočit: Navigace. Navigace. Titulní stránka. Novinky stránek. Jak řešit problém? Průvodce nového studenta po ČZU v Praze. Plán areálu ČZU a přehled učeben. Handbook for incoming students

Etika Ve Správě Veřejná správ

Polsko – česká vysoká škola obchodu a sportu hledá

Jednotky: Etika ve veřejné správě

Tématem této bakalářské práce je Etika ve veřejné správě. Je to bezpochy-by velmi důležité téma, ale někdy také dosti opomíjené. Cílem této práce je vhled do problematiky etiky ve veřejné správě. Etiku ve veřejné správě ovlivňuje v nemalé míře demokratická společnost, přičemž nemůžeme opominout i. ovšem dostatečná podpora nadřízených orgánů ve státní správě, podporující politické klima a silná etika státních zaměstnanců. Jejím že práce ve veřejné správě znamená přijmout pravidla o důvěrnosti informací o jejich profesionálním a soukromém životě REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY A ETIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁV etiky zaměstnanců ve veřejné správě (dále jen Kodex), ve kterých jsou zaměstnanci státních orgánu seznamováni se základními hodnotami, jež by měli ctít a svým chováním zvyšovat důvěru veřejnosti. Tento dokument byl schválen v roce 2001 a do souasné doby. 8. Ochrana před nezákonnou nečinností ve veřejné správě představuje další z významných záruk zákonnosti ve veřejné správě. • Nezákonnost ve veřejné správě může být způsobena nejen konáním v rozporu se zásadou zákonnosti, ale také nečinností veřejné správy v případech, kdy je povinna ze zákona jednat

Etika ve veřejné správě

Exkurze VSD1- Ve službách státu. CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1. V rámci předmětu Právní profese a etika studenti VSD1 v doprovodu PhDr. Vlčka navštívili dne 5.4.2017 konferenci Ve službách státu aneb proč pracovat ve veřejné správě a co vám to může přinést. I 8) Například § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, § 23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění. Ručně tříděné vysokoškolské studijní materiály zdarma ke stažení - seminární práce, referáty a další. Soubory jsou volně ke stažení bez nutnosti přihlašování, bez registrace, bez omezení jejich počtu a velikosti

Etika ve veřejné správě na místní a regionální úrovni v

Obor Bezpečnostní management ve veřejné správě N71 Studijní plán prezenční formy studia - akademický rok 2020/2021 I. Povinné předměty I. II. III. IV. II. Povinně volitelné předměty KSV Profesní etika 1/1 z 4 KMI Světová ekonomika 1/1 z 3 KPP Tělesná příprava 0/2 z 2 0/2 z Etika ve veřejné správě KHV 2/1 zk 5 Sociální antropologie KHV 2/1 zk 5 Územní plánování LF 2/1 zk 5 Volitelné předměty II. 9. semestr Tvorba a SW zpracování projektů KSI 2/2 zk 5 Aplikovaná statistika KS 2/1 zk 5 . Author: p Konference Etika a integrita ve veřejné správě prosinec 2020. týden Po Út St Čt Pá. EHEL9E Etika ve veřejné správě - VSRRLN2v - LS 19/20. Pedagog: Brabec Jan; Přeskočit: Navigace. Navigace. Titulní stránka. Novinky stránek. Jak řešit problém? Průvodce nového studenta po ČZU v Praze. Plán areálu ČZU a přehled učeben. Handbook for incoming students OPF:SVNPEVS Etika ve veřejné správě . Soubory Dokumenty Studijní materiály. Více. Soubory; Dokumenty; Studijní materiály; Náze

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Autor: Štička, Michal Vydáno: (2008) Dopady korupce ve Etika a boj proti korupci v činnosti daňové správy Autor: Pejchl, Josef, 1969- Vydáno: (2010) Možnosti vyhledávání. Uplatnění etiky ve veřejné správě. 2.2.2017 @ 08:00 - 11:00 | ZDARMA. etika a její uplatnění v pracovních vztazích, morální kodex na pracovišti, firemní kultura, úřad jako poskytovatel veřejné služby, etický kodex zastupitelů & etický kodex zaměstnanců úřadu, sociální kompetence zaměstnanců, úroveň. B_EMasK Etika v masové komunikaci B_EMasK. B_EMI Evroá měnová integrace B_EMI. B_RDFI Regulace a dohled ve finančních institucích B_RDFI. B_Reg_1 Regionalistika 1 B_Reg_1. B_VVSC Vývoj veřejné správy v českých zemích B_VVSC Analýza možností pro zavedení cloudových služeb ve veřejné správě České republiky. Připravili jsme studii zaměřenou na cloudová řešení a možnosti jejich využívání v prostředí veřejné správy v České republice. Studie zahrnovala charakteristiku eGovernment cloudu, legislativního prostředí, opírala se o cenovou. In Etika ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. 1-4 s. ISBN 80-902356-5-4. ŠIMONOVÁ, S. - KOMÁRKOVÁ, J. - ŠÁRA, M. GIS při analýze disparit. In GIS Seč 2001GIS ve veřejné správ.

Základy veřejné správy - HKS4: EHE33E: Politický život v regionech a obcích - HKSN2v: EHE36E: Etika ve veřejné správě - VSRRN2v: EHE38E: Politické aspekty rozvoje regionů a obcí - VSRRN1: EHE40E: Etika ve veřejné správě - VSRRSN2v: EHE54E: Politologie regionálního rozvoje - PAEN4v: EHE55E: Věda, filosofie a společnost. Pro období 2018-21 získala nový grant, je hlavní řešitelkou projektu TAČR TL01000260 Etika ve veřejné správě. Publikační činnost. Bohatá, M. a kol. 2018. Certifikovaná metodika pro hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky, TAČR. Bohatá, M. (2017) Anotace obsahu: pojem etika, etika jako filosofická disciplína, etické princip zvláště platné ve veřejné správě, etické hodnoty stanovené organizací OECD, Kodex jednání úředníků přijatý OSN v roce 1996, seznámení s Etickým kodexem zaměstnanců Kraje Vysočina, vybrané problémy zákona č. 312/2002 Sb., korupce a. Etika ve veřejné správě a podnikání Název projektu: Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (jednání s klienty a manažerské dovednosti ve veřejné správě a službách) pro účastníky dalšího vzděláváníČíslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/01.0101 Zaměstnanci ve veřejné správě, problematika korupce a etiky Úkoly a cíle veřejné správy - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů Etika v pracovní činnosti.

Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí - Richard A

Etika ve veřejné správě - str. 282. VIII. Ochrana před nečinností veřejné správy - pohled de lege ferenda - str. 287. Další nabídka k tématu. ÚZ č. 1368 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment. Sagit, a. s. Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol. Ve výzkumné části práce je proveden kvalitativní výzkum pomocí hloubkových rozhovorů mezi sociálními pracovníky ve veřejné správě. Cílem výzkumu je odhalit, jaké pracovní situace vnímají sociální pracovníci jako eticky dilematické, jakým způsobem je prožívají, jaké volí strategie při zvládání těchto situací

Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie) Studijní program: Právo ve veřejné správě (B0421A220006) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Právnické Náplň programu/oboru: Cílem studijního programu Právní specializace, oboru Právo ve veřejné správě, je poskytnout základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy a připravovat tak.

Fakulta ekonomicko-správní, UPCE | Jobfairs

Etika a etiketa ve veřejné správě : ISBN 978-80-7248-875-9, rok vydání 2013, vydavatel Neuvedeno: 2. Vnímání edukační reality učící se národnostní menšinou : Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń : ISBN 978-83-7780-684-5, rok vydání 2013, vydavatel Wydawnictwo Adam Marszałek: 3 Literatura k předmětu 'EHEH1E Etika ve veřejné správě' položek: 1 Seřadit podle Jméno Cena Ukázat 16 32 Vše na stránk

Etika má ve veřejné správě místo především vsouvislosti s rozhodováním. Každý problém nebo situacesetickým rozměrem vyžadujevolbu mezi několikamožnostmi.Volbu činí jednotlivec nebo organizace. Proto etika jednotlivce aorganizace by měla být vsouladu. 1 Pojemetika ve veřejné správě a oblast veřejných politik a územního rozvoje (např. veřejné politiky České republiky a Evroé unie, strategické řízení ve veřejné správě, sociální ekonomika a politika, environmentální ekonomika a politika, území plánování a územní rozvoj a další) BK_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BK_PA. BK_PCcs Politické cleavages a česká společnost BK_PCcs. BK_PES Právo ES BK_PES. BK_PFi Provozní financování BK_PFi. BK_PFO_1 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 1 BK_PFO_1 1 Východiska k uplatnění managementu ve veřejné správě..15. 1.1 Change Management (management změn) v řízení reformních změn ve veřejné správě..17. 1.1.1 Risk Management (RM): rizika při řízení změ Komunikace ve veřejné správě / Kontrola nad finanční činností / Vnútropodnikový controlling / Verejné služby : (vybrané kapitoly) / Systémové aspekty veřejné správy / Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí / Koordinace v centru vlády : funkce a organizace Úřadu vlády : dokument SIGMA č.35, 2004

Premiérové Olomoucké diskuzní fórum řešilo etiku v

EHE40E Etika ve veřejné správě (1) EHZ04Z Filosofie (1) Compare Products . You have no items to compare. My Cart. You have no items in your shopping cart. Česká zemědělská univerzita Knihovna ČZU Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol IČO: 604 607 09 DIČ: CZ604 607 09 Ve svých školících programech využívá dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Dále spolupracuje na několika vzdělávacích projektech, v nichž se mimo školící činnosti zaměřuje na mentoring v oblasti rozvoje osobnosti a kariérní poradenství Předmět Etika v sociální práci (KFI / ETISP) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / ETISP - Etika v sociální práci, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU) Nová listina ve sbírce listin: L 3298/SL1/KSHK stanovy společnosti 19.4.2014 Změna sídla z Hr.Králové,V.Nejedlého 573,Děkanát fak.říz.a inf. na Kladská 232/45, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 6.1.1998 Vznik společnosti ETIKA PODNIKÁNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁV Probíhá načítání, čekejte prosím....

 • Egyptská kočka prodej.
 • Skyrim srdce daedry id.
 • Básničky pro děti 10 let.
 • Martin klein jak získat zpátky ex pdf.
 • Ethan hawke děti.
 • Nástroje v zubní ordinaci.
 • Runczech kategorie mam.
 • Mezi nebem a zemí kniha.
 • Bolest hlavy z rovnatek.
 • Chartreux kočka.
 • Netradiční olympiáda pro děti.
 • Karavan eshop.
 • Ruční uvolnění uzlin návod.
 • Citáty plavání.
 • Howard wolowitz změna dabingu.
 • Cessna 421 cena.
 • Obleky ostrava karolina.
 • Mycí centrum way plzeň 3 skvrňany.
 • Privatni wellness jezerka.
 • Hrnce brno.
 • Trvalá preparace vlasů.
 • Travní koberec živý brno.
 • Kde se točil školní výlet.
 • Mb ml 420 cdi probleme.
 • Microsoft office 2010 for windows xp 32 bit free download.
 • Magnetické řasy trend it up.
 • Kfc české budějovice igy.
 • Alfons mucha jaro léto podzim zima.
 • Yamaha fazer 1000 prodej.
 • The zookeeper's wife.
 • Sekera patriot vs fiskars.
 • Aaron norris rebecca norris.
 • Narušená komunikační schopnost kniha.
 • Mtv 2017.
 • Kopřivy lídl.
 • Komplementární dvojice barev.
 • Tlakova precerpavaci stanice.
 • Xb 70.
 • Tamaris tenisky.
 • Don giovanni premiéra.
 • Protein wikipedie.