Home

Mechanický harmonický oscilátor

Harmonický oscilátor - WikiSkript

 1. Harmonický oscilátor je obecně jakýkoliv fyzikální systém, u kterého se fyzikální veličina charakterizující významnou fyzikální vlastnost daného systému mění v čase tak, že tyto změny jsou harmonickou funkcí (sinus, kosinus). Základním příkladem harmonického oscilátoru je těleso, které harmonicky kmitá kolem své rovnovážné polohy
 2. BUZENÝ TLUMENÝ HARMONICKÝ OSCILÁTOR Obecná část Mechanický oscilátor, tak jak bývá prezentován na přednáškách, je tvo řen pružinou, tlumi čem a t ělesem, jež vykonává p římo čarý kmitavý pohyb. Vn ější buzení zajišťuje oby čejný klikový mechanismus pohán ěný motorem
 3. Uvedeme-li mechanický oscilátor do kmitavého pohybu, jeho celková energie se zvětší o energii kmitavého pohybu. Při určité okamžité výchylce má oscilátor výchylku y a velikost okamžité rychlosti v. Pro celkovou jeho energii lze psát:
 4. ima potenciální energie můžeme vždy očekávat kmity. Síla působí do
 5. Harmonický oscilátor - pružina pružina x m k práce, kterou vykoná pružina při přesunu závaží z A do B: 0 A B 2 2 1 E p x kx potenciální energie pružiny: hladina nulové potenciální energie P potenciální energie v bodu A
 6. Harmonický oscilátor - pružina pružina x m k práce, kterou vykoná pružina při přesunu závaží z A do B: 0 2 2 2 1 d B A x x W AB kx kx B A ³ A B P 2 2 2 2 1 2 1 d A P A x x W PA kx kx A P ³ 2 2 1 E p A PA kx A potenciální energie v bodu A: 2 2 1 E p x kx potenciální energie pružiny: hladina nulové potenciální energi

Harmonický oscilátor si představíme jako hmotný bod hmotnosti m na nehmotné pružině s tuhostí k. Nápověda 1. Rozmyslete si, kolik má úloha stupňů volnosti a jaké zvolíte zobecněné souřadnice. Řešení nápovědy 1. Úloha má pouze jeden stupeň volnosti 7 9.-Celková energie harmonického oscilátoru je 6.10 5J a maximální velikost síly, která na oscilátor působí, je 3.10-3N. Napište rovnici pro okamžitou výchylku, jestliže oscilátor kmitá s periodou T = 2s a počáteční fází 60o = 3 N . Řešení: E = 6.10-5J , F = 3.10-3N , T = 2 s, φ = 60o Pro okamžitou výchylku harmonického kmitavého pohybu s nenulovou počáteční. Působí-li na mechanický oscilátor současně dvě síly, z nichž každá může vyvolat samostatný harmonický pohyb oscilátoru, oba pohyby se skládají a vzniká výsledný pohyb, který nazýváme složené kmitání. Složené kmitání může mít různý průběh. V jednoduchých případech má průběh harmonický

Mechanický oscilátor s periodou vlastních netlumených kmitů (T = 2 s) je maximálně vychýlen z rovnovážné polohy v záporném směru osy y silou o velikosti F(m) = 3.10^(-3) N, přitom při vychýlení se vykoná práce W = 3.10^(-5) J. Vypočítejte velikost maximální výchylky y(m) Mechanický oscilátor harmonicky kmitá s amplitudou 10 cm a s nulovou počáteční fází. Určete okamžité výchylky v časech T/8, 3T/4. 7cm a 10cm. Najděte rychlost a zrychlení v okamžiku u pohybu harmonického daného rovnicí ! Amplituda pohybu je 5 cm, frekvence 10 Hz. 2,22m/s;-139,6m/s 4.30 Mechanický oscilátor tvořený pružinou a tělesem o hmotnosti 5 kg vykoná 45 kmitů za minutu. Určete tuhost pružiny. 4.31 Určete hmotnost tělesa, které na pružině o tuhosti 250 N m-1 kmitá tak, že za 16 s vykoná 20 kmitů. 4.32 Těleso zavěsíme na pružné gumové vlákno a vytvoříme tak oscilátor, který kmitá

Uvedeme-li mechanický oscilátor do pohybu úderem do hmotného bodu v rovnovážné poloze, bude se hmotný bod pohybovat z rovnovážné polohy do maximální výchylky, poté zpět do rovnovážné polohy (což však není jeden kmit i když bylo dosaženo původní polohy, neboť hmotný bod neprošel celou trajektorii svého pohybu, šlo. Oscilátor dosáhne okamžitou výchylku za čas t = 1/3 sekundy. 5. Jak se změní perioda harmonického kmitavého pohybu, jestliže ke pružině namísto měděného válečku (ρ 1 = 8930 kg.m -3 ) připevníme hliníkový váleček (ρ 2 = 2700 kg, m -3 ) se stejným objemem Mechanický oscilátor je zařízení, které volně kmitá. Podmínka, aby oscilátor kmital volně, znamená že má kmitat bez vnějšího působení. Budou probrány i případy, v nichž bude oscilátor kmitat pod vlivem vnější síly , ale to není obecný případ

Energie mechanického oscilátoru a její přeměny :: ME

Mechanický oscilátor je zařízení, které volně (bez vnějšího působení) kmitá. Jestliže těleso o hmotnosti m zavěsíme na pružinu o tuhosti k = F/ l ( l je prodloužení pružiny působením síly o velikosti F), vznikne pružinový mechanický oscilátor s periodou vlastního kmitání: k m T 2 . Není-li hmotnost m 8) Těleso o hmotnosti 10 kg tvoří oscilátor, který kmitá buzenými kmity o frekvenci 500 Hz s amplitudou výchylky 10-4 m. Určete velikost amplitudy zrychlení A m. 9) Velikost okamžité výchylky tělesa, které koná harmonický pohyb, závisí na čas podle vztahu y=0,5.sin 2.t Harmonický kmitavý pohyb je pohyb, jehož grafem závislosti okamžité výchylky y na čase t je Poznámka: Pomocí těchto analogických veličin můžeme přepsat kterýkoli vztah platný pro mechanický oscilátor na analogický vztah platný pro elektromagnetický oscilátor a naopak

Co Je to Oscilátor

Zařízení, které kmitá bez vnějšího působení, se nazývá mechanický oscilátor (váleček zavěšený na pružině). Jde o vlastní kmitání mechanického oscilátoru, které je tlumené a Grafem závislosti okamžité výchylky na čase je sinusoida (jde o harmonický pohyb) 1.1.10 Mechanický oscilátor je tvořen pružinou, na níž je zavěšena miska se závažím. Perioda oscilátoru je 0,50 s. Přidáním dalšího závaží se perioda oscilátoru zvětší na 0,60 s. Určete, o kolik cm se pružina přidáním druhého závaží prodloužila Lineární oscilátor. Zařízení, které volně (bez vnějšího působení) kmitá, je mechanický oscilátor. harmonický pohyb se toutéž frekvencí. Časový diagram složeného kmitání s různou frekvencí složek Skládají-li se harmonické pohyby s různou frekvencí, vznikn Mechanický oscilátor = zařízení, které kmitá bez vnějšího působení = závaží zavěšené na pružině, ustalující se hladina nebo kyvadlo. Podobně kmitá i kyvadlo = těleso zavěšené nad těžištěm, které kmitá kolem své rovnovážné polohy po kruhovém oblouku, jehož středem je osa, která prochází závěsem Harmonický mechanický oscilátor spec. skládání kmitů skládání harmonických kmitů.

Mechanický harmonický oscilátor - periodicky se přeměňuje potenciální a kinetická energie. > @ ( ) cos 0 sin ( ); cos ( ) g tt l X t l t l l t MM MM §· ¨¸¨¸ ©¹ ( ) ( ) za předpokladu sin () g tt l tt MM MM cc | Perioda 2 l T g S Matematické kyvadlo Oscilator.ggb 12 Křivka třídy C Harmonický oscilátor je mechanický oscilátorsystém v pohybu, který je popsán rovnicí lineárního diferenciálu s koeficienty konstantní hodnoty. Nejjednodušší příklady takových zařízení jsou zátěž na pružině, kyvadlo, akustické systémy, pohyb molekulových částic 2. Mechanický oscilátor je tvořen pružinou na níž je zavěšena miska se závažím. Perioda oscilátoru je 0,5 s. Přidáním dalšího závaží se perioda zvětší na 0,6 s. Určete o kolik cm se pružina přidáním závaží prodloužila

Video: harmonický oscilátor - YouTub

Dva mechanické oscilátory kmitají harmonicky se stejnou

Kmitavý pohyb - Sweb

kyvadlo pružinový oscilátor struna, srdce, Harmonický kmitavý pohyb pohyb přímočarý, časovým diagramem sinusoida Při pohybu mech. oscilátoru se okamžitá výchylka y periodicky mění a vzhledem k rovnovážné poloze nabývá kladných i záporných hodnot Kvantově mechanický popis symetrií jakožto lineárních zobrazení na vektorovém prostoru je obzvláště jednoduchý a účinný. Celý aparát pro studium symetrií lze shrnout pod křídla jedné matematické dis- i systémy jako Keplerův problém a izotropní harmonický oscilátor, které. Mechanický oscilátor = zařízení, které kmitá bez vnějšího působení • rovnovážná poloha - na těleso působí dvě stejně velké síly opačného směru: tíhová síla F. G. a síla pružnosti F. p • kyvadlo = těleso zavěšené na pevném vlákně • pružinový oscilátor = těleso zavěšené na pružin rovnovážná poloha - bod, v jehož okolí těleso kmitá periodický kmitavý pohyb - pravidelné procházení rovnovážnou polohou Kmitavý pohyb pohyb tělesa, kdy těleso nepřekročí určitou vzdálenost od rovnovážné polohy trajektorie přímočaré nebo křivočaré nerovnoměrný pohyb o tlumený - se zmenšuje o netlumený - Oscilátor zařízení, které volně (bez. 2.1.2.3. Kvantový oscilátor Modelem kvantového harmonického oscilátoru je každý oscilující objekt kolem své rovnovážné polohy např. kmity atomů v krystalické mřížce. Lineární harmonický oscilátor patří mezi výjimky kvantové mechaniky, které lze řešit analyticky Schrödingerovou rovnicí

Jednorozměrný harmonický oscilátor — Sbírka úlo

Lineární harmonický oscilátor (LHO) tvoří tělísko o hmotnosti 1 mg na pružině zanedbatelné tuhosti, které kmitá s frekvencí 1 Hz a rovnovážnou polohou prochází vždy rychlostí 10 cm·s −1.Předpokládejme, že se systém nenachází v žádném významném silovém poli Mechanický oscilátor, harmonický kmitavý pohyb. Kinematika harmonického kmitavého pohybu (jeho okamžitá výchylka, rychlost a zrychlení), úhlová frekvence a fáze kmitavého pohybu. Časový diagram harmonického pohybu. Fázový diagram. Složené kmitání. Dynamika vlastního kmitání mechanického oscilátoru Působí-li na mechanický oscilátor současně dvě síly, z nichž každá může vyvolat samostatný harmonický pohyb oscilátoru, oba pohyby se skládají a vzniká výsledný pohyb, který nazýváme složené kmitání

Mechanický oscilátor - Ontol

Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou mechanické kmitání (mechanické oscilátory, frekvence, úhlová frekvence, rázy, rezonance).Práce obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k. • Nucený harmonický oscilátor jako lineární systém • Jak najít odezvu lineárního systému na libovolný signál? Část 5. Vázané oscilátory • Mechanický model dvou vázaných oscilátorů o kvalitativní rozbor pohybu, využití symetrie, normální mody o obecný postup řešení pohybové rovnice • N vázaných oscilátor 2. Mechanický oscilátor - tuhost pružiny Příprava Kyvadlo nahradíme mechanickým oscilátorem podle obr. 5. Provedení Mírn ě natáhneme pružinu, uvedeme oscilátor do pohybu a zm ěříme dobu 30 kmit ů. Měření opakujeme pro v ětší po čáte ční amplitudu. Nenatahujte p říliš pružinu, aby nedošlo k jejímu poškození Mechanický oscilátor zařízení, které volně -bez vnějšího působení kmitá. Harmonický kmitavý pohyb je pohyb, jehož časovým diagramem je sinusoida. M r M y x y y m.sin Zt y. v 0 -vektor rychlosti rovnoměrného pohybu bodu M po kružnici (směr tečny Matematické kyvadlo je netlumený mechanický oscilátor, tedy soustava, která po dodání počáteční energie periodicky kmitá. Je to nelineární systém, ale při malých výchylkách (±5°) je průběh tohoto kmitání přibližně harmonický, lze jej tedy vyjádřit např. pomocí funkce sinu

Kmitání - Wikipedi

Jedná se o děj v čase, při kterém těleso mění periodicky svou polohu, přičemž se kmitavý pohyb odehrává kolem rovnovážné polohy. V tomto videu se budeme věno.. Mechanický oscilátor. zařízení, které volně kmitá. podmínka, aby oscilátor kmital volně, znamená že má kmitat bez vnějšího působení (opakem je nuceně) mechanickým oscilátorem může být pružina v automobilu, kyvadlo hodin, mobil zavěšený na šňůrce na krku, skokan bungee-jumpingu, Mechanický oscilátor může být závaží zavěšené na pružině, ustalující se hladina. Harmonický kmitavý pohyb je pravoúhlý průmět rovnoměrného pohybu po kružnici. Rovnovážná poloha je ve středu kružnice. Při pohybu mechanického oscilátoru se . okamžitá výchylka Mechanický a elektronMechanický a elektroonnonický oscilátor, modely kmitůický oscilátor, modely kmitůický oscilátor, modely kmitů Jana Königsmarková A07232, FAV 3. ro čník Akademický rok 2009/10.

Mechanický oscilátor tvoří těleso zavěšené na pružině. Těleso má harmonický pohyb po úsečce AE, jejíž střed je označen C. Změny tíhové potenciální energie neuvažujte. 11. V kterých bodech má oscilátor největší kinetickou energii? 12. Ve kterých bodech má oscilátor největší celkovou mechanickou energii Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům. Pohyb tělesa vždy popisujeme ve vztahu k jinému tělesu (v takzvané vztažné soustavě). Mechanický pohyb je předmětem zkoumání jednoho z nejstarších fyzikálních oborů - mechaniky. Zvláštním typem pohybu je klid netlumený harmonický oscilátor dosahuje maxima kinetické energie a.) při maximálníé výchylce b.) při nulové výchylce c.) kinecká energie tohoto oscilátoru je konnstatní d.) mechanický oscilátor má pouze potenciální energie

Hladiny energie v atomech, molekulách a pevných látkách. Moment hybnosti a jeho kvantování, orbitální a spinový moment hybnosti, skládání momentů hybnosti. Jemná a hyperjemná struktura hladin. Magnetický moment a jeho interakce s vnějším polem. Klasický a kvantově mechanický lineární harmonický oscilátor. Kvantování. Solve the mystery and then use a smartphone or GPS device to navigate to the solution coordinates. Look for a small hidden container. When you find it, write your name and date in the logbook. If you take something from the container, leave something in exchange. The terrain is 3 and difficulty is 3.5 (out of 5)

mechanické kmitání a vlnění - Modularizace a modernizac Obr. 1 Jednoduchý mechanický oscilátor . Rovnováha sil: (1) Předpokládejme, že energie se vnese do systému krátkým jednorázovým impulsem vnější síly (F). Tato síla je rovna součtu elastické síly v pružině (F P) a síly setrvačné (F Z)

Mechanický oscilátor (např. elastický oscilátor jako závaží na pružině) je zařízení, které je schopno vykonávat kmitavý pohyb. Harmonický kmitavý pohyb můžeme vidět jako průmět rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici (lze ho matematicky popsat časovou závislostí sinus nebo kosinus) oscilátor. Mechanický oscilátor může být závaží zavěšené na pružině. Kinematika kmitavého pohybu Trajektorií pohybu mechanického oscilátoru je buď úseka nebo ást křivky. Harmonický - periodický pohyb, lze zapsat pomocí funkce sinus Kmitavý pohyb, mechanický oscilátor, periodický pohyb, harmonický pohyb, kvaziharmonický pohyb, direktivní síla, budicí síla, tlumicí síla, úhlová frek-vence vlastních kmitů, součinitel tlumení, podkritický tlumený pohyb, kritický tlumený pohyb, nadkritický tlumený pohyb, logaritmický dekrement tlumení

14 Pˇríklad: Mechanický harmonický oscilátor 15 Pˇrenos regulátoru Michal Šerý Teorie systému˚ ver.: 2. kvetna 2019 4/171ˇ. Harmonický oscilátor a jeho kvantově-mechanický hamiltonián. Způsob řešení příslušné Schrödingerovy rovnice a princip rekurzního vzroce. Kvantované hladiny energie a vlnové funkce. Dvouatomové molekuly v popisu harmonického a anharmonického oscilátoru. Anharmonický oscilátor-rotátor 3.4 Mechanický oscilátor s dvěma Vyjádříme nejprve zadání v Hmotný bod koná harmonický hmotný bod s amplitudou výchylky 10 cm a dobou kmitu 1 s. Určete: a/ výchylku, rychlost a zrychlení hmotného bodu v čase 1/8 s od začátku pohybu, b/ dobu pohybu hmotného bodu z poloh - mechanické vlnění - zdrojem je mechanický oscilátor (kyvadlo, závaží na pružině, kmitající struna, blána, ), prostředí musí být pružné → musí mít dostatečný počet HB na jednotku délky. Ve vakuu nejsou molekuly a atomy (→ HB), proto se např. zvuk vakuem nešíř

Jinými slovy je to poloha, v níž se mechanický oscilátor zastaví a samovolně (tj. bez dodání práce z okolí) ji neopustí. • Trajektorií pohybu mechanického oscilátoru je: - úsečka (v případě kmitání tělesa zavěšeného na pružině) - část křivky (část kružnice opisuje např. kyvadlo hodin) Z teoretického výpočtu jsme pro mechanický oscilátor získali resonanční frekvenci 1,76 Hz a z praktického měření nám vyšla hodnota 1,72 Hz. Oba údaje se liší o 2,3% a tato chyba je nejspíše způsobena vnějšími vlivy při měření, například interakcí železné části závaží s tlumícími magnety mechanický oscilátor elektromagnetický oscilátor: okamžitá výchylka y okamžitý náboj q rychlost v okamžitý proud i energie potenciální E p: energie elektrická E e: energie kinetická E k: energie magnetická E m: síla F elektrické napětí u hmotnost m indukčnost L tuhost pružiny k=F/y reciproká hodnota kapacit • mechanický oscilátor (za řízení, které m ůže bez vn ějšího silového p ůsobení kmitat) • harmonický pohyb - okamžitá výchylka y =ym sin ωt, odvození z grafu • harmonický pohyb - okamžitá rychlost y t t y v vm ωt v mωcos ω d d = cos , = = • harmonický pohyb - okamžité zrychlení y t y t v a am t a m 2.

Kmitání - vyřešené příklad

hmotný bod (těleso) nazýváme mechanický oscilátor. Jednoduchým modelem mechanického oscilátoru je kovová kulička zavěšená na konci ocelové pružiny, jejíž hmotnost je ve srovnání s hmotností kuličky velmi malá (obr.1.1). V rovnovážném stavu (0) po zavěšení je výslednice síly pružnosti (elastické síly) Fp Klasický a kvantově mechanický lineární harmonický oscilátor. Kvantování spinu. Pauliho princip. Interakce spinu s vnějším polem. 3. Elektromagnetické pole Maxwellovy rovnice. Lorentzova transformace. Semiklasický a kvantový popis elektromagnetického pole, fotony. Interakce atomu se zářením Quantum mechanický systém nebo částic, která je vázána to jest, jsou částice v krabici a kvantový harmonický oscilátor. Dějiny. Prvním důkazem kvantizace v atomech bylo pozorování spektrálních čar ve slunečním světle na počátku 19. století Joseph von Fraunhofer a William Hyde Wollaston Vznikne např. zavěšením tělesa na pevné vlákno.Jedná se o nejjednodušší mechanický oscilátor, jehož kmitání způsobuje pohybová složka tíhové síly. Velký význam mělo v minulosti, kdy se jeho pomocí měřil čas. (Kyvadlo je hlavní částí kyvadlových hodin). Pružinový oscilátor volný harmonický mechanický oscilátor - pohybová rovnice volných, tlumených a nucených kmitů - rovnice výchylky, rychlosti a zrychlení - ZZE - perioda - úhlová rychlost - tlumené kmity - útlum - logaritmický dekrement útlumu - frekvence tlumených kmitů - nucené kmity - rezonance 5. Mechanické vlněn

Kmitavý pohyb :: ME

harmonický oscilátor dostáváme jednak vlnové funkce popisující vibrování molekuly v různých kvantových vibračních stavech a rovněž, pro chemika daleko potřebnější, energie jednotlivých vibračních stavů E vib v )hQ 2 1 ( (4 rozhodne, lze-li daný mechanický systém popsat modelem mechanického oscilátoru, a řeší jednoduché praktické problémy Mechanické kmitání Kmitavý pohyb, perioda, frekvence, mechanický oscilátor, harmonický pohyb Matematika; Goniometrické funkce; Vyjádření neznámé ze vzorc

Jedná se o mechanický oscilátor, jenž je tvořen například tělesem zavěšeným na pružině, jehož vlastnosti jsou dány jeho hmotností m a tuhostí pružiny k. V případě působení že odezva bude mít harmonický průběh s frekvencí, která je rovna budící frekvenci I. K m i t a v ý p o h y b1. Mechanický oscilátor koná netlumené harmonické kmity s amplitudou výchylky 20 cm.Počáteční fáze pohybu je nulová.Určete okamžité výchylky oscilátoru.. 1 Mechanický harmonický oscilátor. 2 Hustota látek. 3 Viskozita kapalin. 4 Povrchové napětí kapalin. 5 Měrná tepelná kapacita látek. 6 Měření modulu pružnosti v tahu. 7 Tření statické, dynamické. 8 Rychlost šíření zvuku. 9 Měření momentu setrvačnosti . 10 Měření tíhového zrychlení. 11 Měření parametrů. Mechanický oscilátor. Kyvadlo (Př. kovový váleček na pružině) které mají buď harmonický průběh (jednoduché tóny), nebo průběh složitější (složené tóny) 2) nehudební zvuky neboli hluky, které mají neperiodický průběh (vrzání, praskot, šumění - mechanický oscilátor, harmonický kmitavý pohyb - kinematika kmitavého pohybu - dynamika vlastního kmitání harmonického oscilátoru, přeměny energie v harmonickém oscilátoru - netlumené a tlumené kmitání, nucené kmitání, resonance . Mechanické vlnění - mechanické vlnění v pružném prostřed

Složené kmitání | Eduportál Techmania

Netlumený harmonický oscilátor dosahuje maxima kinetickej energie pri maximální výchylce pri nulovej výchylce kinetická energia tohoto oscilátoru je konštantní mechanický oscilátor má pouze petenciální energii Harmonický oscilátor (základní vlastnosti, pohybová rovnice a její řešení, energie) 2. Torzní kyvadlo 3. Vliv konstantní síly na harmonický oscilátor 4. Matematické a fyzické kyvadlo 5. Akustické kmity 6. Elektromagnetické kmity v LC obvodu, elektro-mechanická analogie 7. Plazmové kmity 8 rozhodne, lze-li daný mechanický systém popsat modelem mechanického oscilátoru, a řeší jednoduché praktické problémy Mechanické kmitání Kmitavý pohyb, perioda, frekvence, mechanický oscilátor, harmonický pohyb Kinematika kmitavého pohybu - okamžitá výchylka, rychlost, časový diagram harmonického pohyb Mechanický oscilátor může být realizován tělesem o hmotnosti m zavěšeným na pružině, které vykonává kmitavý pohyb kolem rovnovážné polohy. Hlavními charakteristikami to-hoto typu pohybu jsou perioda T (s) - doba trvání jednoho kmitu, frekvence f (Hz) - počet kmitů za 1 s

PPT - Atomová a jaderná fyzika PowerPoint Presentationpřeměny energie a následující (vizPPT - Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F15/16

Kmitání. Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu.. Kmitající systém se často nazývá oscilátor.. Dochází-li k přenosu kmitání prostorem, hovoří se o vlnění (např. elektromagnetické vlnění) Harmonický pohyb, harmonický oscilátor a jeho modely, skládání kmitů, vlastní a nucené kmity, rezonance. Vlnění a akustika. Mechanické vlnění, rozdělení vlnění, rovnice postupného vlnění, skládání vlnění, zvukové vlnění, Dopplerův jev. Elektrostatik Počet stran: 86 Formát: A5 Vazba: brožovaná Součástí učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění Složené kmitání vzniká, když. na mechanický oscilátor působí současně dvě síly. každá může vyvolat samostatný harmonický pohyb oscilátoru. a oba pohyby se skládají. složením dvou harmonických.. Kmitavý pohyb Složené kmitání . Složené kmitání - jestliže mechanický oscilátor kmitá je okamžitá poloha těžiště určena okamžitou výchylkou - při pohybu mechanického oscilátoru se okamžitá výchylka y periodicky mění a vzhledem k rovnovážné poloze nabývá kladných i záporných hodnot → v určitých časech dosahuje y největší kladné, popř. záporné hodnoty.

 • Dexter 4 série.
 • Grub příkazy.
 • Delta dunaje komari.
 • Rybářská místa.
 • Drsné vtipy.
 • Alec puro.
 • Jak citovat vlastní fotografie.
 • Gta v casino update.
 • Von willebrandův faktor.
 • Ovládání cizího mobilu.
 • Ropucha zelená.
 • Houpací zvířátka.
 • Karel dobrý kytice.
 • Prodám raznice do kůže.
 • Velká kniha pro malé mistry.
 • Velikost pásku 36.
 • Sluchátka historie.
 • Thor: temný svět obsazení.
 • Copanek na helmu.
 • C tech vem 09 recenze.
 • Obj viewer portable.
 • Aerobní metabolismus.
 • Mcdonald isic.
 • Největrnější místo na světě.
 • Otočení obrazovky windows xp.
 • Aktivní zálohy praha.
 • Zlo s lidskou tváří.
 • Can connector.
 • Allah akbar preklad.
 • King mo.
 • Elektricka vzpera superb 2.
 • Vodafone pardubice.
 • Revize kotlů termíny.
 • Yamaha chopper 650.
 • Informace o wattpadu.
 • Isover domo 100mm.
 • Nastavení sd karty jako hlavní úložiště.
 • Belize zajímavosti.
 • Yahoo finance.
 • Kane hokej.
 • Kettlebell.