Home

Syndrom can příklady

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN = Child abuse and neglect) lze definovat jako soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu, vývoje dítěte a jeho postavení ve společnosti a zároveň v rodině. Vzniká převážně úmyslným ubližováním dítěti, které je nejčastěji způsobeno jeho nejbližšími vychovateli. Syndrom CAN - syndrom týraného dítěte - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Syndrom CAN. Publikováno: 2. 5. 2012, aktualizováno: 9. 7. 2020. Pojem syndrom CAN je zkratkou z původně anglického termínu Child Abuse and Neglect. Toto pojmenování zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě - v české terminologii je pojem překládán jako syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte Syndrom CAN, t ělesné týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání, systémové týrání, sekundární viktimizace, Münchhausen ův syndrom by proxy, rizikové ob ěti, rizikové rodiny, rizikoví pachatelé. 1 Definice syndromu CAN Název syndrom CAN pochází z anglického Child Abus e and Neglect Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (dále jen sy CAN) je soubor nepříznivých příznaků v nejrůzněj-ších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společ- Klinický obraz sy CAN, základní dělení a příklady (1, 4, 5

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

 1. syndrom CAN souvisí s vývojem deviantního chování a jaké má dopady na subjektivní svět oběti. Kompilovaný teoretický přehled i příklady z výzkumné þásti by mohly být přístupnou formou pro studenty, lékaře, rodie, uþitele nebo kohokoliv, kdo může přijít do kontaktu.
 2. SYNDROM CAN = SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE . JE DŮLEŽITÉ SE JÍM ZABÝVAT PROTOŽE: - týrání, zneužívání a zanedbávání dětí má vážné důsledky na jejich zdraví a vývoj osobnosti (včetně generačního přenosu)
 3. Syndrom CAN znamená špatné zacházení s dítětem, a to zejména aktivní ubližování a neposkytování dostatečné péče.Hlavní formy syndromu CAN jsou tělesné a psychické týrání, sexuální zneužívání a zanedbávání dítěte.. Týrání Tělesné týrání. Tělesné týrání má formy aktivní a pasivní. Pasivní forma znamená nedostatečné uspokojení.
 4. Klíčová slova: syndrom CAN, týrání, následky, prevence, pomoc Souhrn: Tématem práce je syndrom týraného dítěte (CAN- Child Abuse and Neglect Syndrom). Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je popsat typické formy a projevy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí

Syndrom CAN - syndrom týraného dítěte - Jaroslav Slaný

Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra.Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s průměrným až nadprůměrným intelektem a řečovými schopnostmi (pasivní slovní zásoba bývá velmi bohatá, vývoj řeči není opožděn). Emoční a sociální inteligence je snížena, stejně jako schopnost. Príručka o syndróme CAN Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bratislava, 2013 Na tvorbe príručky o syndróme CAN pracovali: Eva Mydlíková , Marián Fedor, Sylvia Gancárová , (Shaken Baby Syndrom) je typické poranenie mozgu dojčiat spôsoben

SYNDROM CAN (Child Abuse and Neglect) (definice podle Zdravotn komise Rady Evropy z roku 1992) Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) tedy syndrom t ran ho, zneu van ho a zanedb van ho d t te - definovan Zdravotn komis Rady Evropy v roce 1992 - zahrnuje n sleduj c diagnostick kategorie:. 1. Fyzick t r Pohlaví: Věk: Víte co se skrývá pod pojmem syndrom CAN: Nejrozšířenější druh týrání v ČR: Kde se nejčastěji setkáme s problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí: Výskyt týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR: Jak můžeme poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě: Jak můžeme pomoci: Jaký druh prevence považujete za.

Dobrý den, jmenuji se Zuzana Kamerová a studuji 3. ročník vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, obor diplomovaná všeobecná sestra. V rámci ukončení mého studia píši absolventskou práci na téma CAN syndrom (syndrom týraného dítěte). Tímto Vás žádám o vyplnění mého dotazníku, který je zcela anonymní bitého dítěte (battered child syndrom - Dunovský a kol., 1995, Pöthe, 1996). • Po postupném vymezení i jiných forem týrání byl vytvo řen a uznán souborný syndrom týraného a zneužívaného dítěte - syndrom CAN - Child Abuse and Neglect Tichá, E. - SYNDROM CAN- Syndrom týraného, zanedbávaného, zneužívaného dítěte (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://syndrom-can-syndrom-tyraneho.vyplnto.cz . Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česk Fanconiho syndrom (de toni-debre-fanconi) je považován za velkou kanalikulární dysfunkci, charakterizovanou zhoršenou reabsorpcí většiny látek a iontů (aminoacidurie, glukosurie, hyperfosfatúrie, zvýšení vylučování bikarbonátu) a systémových metabolických změn

Náš průzkum se týká syndromu CAN, jinak také syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte, což je označení pro poškození fyzického, psychického i sociálního stavu a vývoje dítěte. Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápověd. Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.solen.sk Port 8 Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje. Techniky pro práci s dětmi, PhDr. H. Vrbková; Primární prevence v MŠ na Lounsk 3.5.5 Příklady dobré praxe 44 3.6 OChRaNa DÍTĚTE V RÁMCI TREsTNÍhO ŘÍZENÍ 49 3.6.1 Trestné činy ve vztahu k týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte 49 syndrom CAN 2009 55 154 77 700 986 2010 63 177 65 725 1030 2011 74 207 82 756 1119 2012 88 220 71 1163 1542 2013 93 216 95 923 1327 2014 107 209 109 893 131

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > S > Syndrom CAN Překlad názvu práce: The CAN syndrom - the awartness and the experiences of children in the secondary level of the elementary school. Klíčová slova: Syndrom CAN. ANOTACE Ústředním tématem práce je problematika syndromu CAN (syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Kategorie: Pedagogika Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov Charakteristika: Práce obsahuje otázku na téma CAN syndrom.Zabývá se sexuálním zneužíváním, prevencí, zanedbáváním dětí nebo šikanou

SYNDROM CAN Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Kateřina Sabov á Čelákovice, 2014. SYNDROM CAN (Child Abuse and Neglect) TĚLESNÉ A PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ. Tělesné týrání je definováno jako tělesné ublížení dítěti anebo jeho nezabránění, příp. nezabránění utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo.

Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) - problém stále aktuální doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. • Česky hovoříme o syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. • Principielně bychom tedy mohli používat česky zkratku TZZ syndrom, ale protože se anglická zkratka natolik ujala, ponecháváme ji Syndrom CAN včera a dnes (Child Abuse and Neglect) Česky Syndrom CAN včera a dnes (Child Abuse and Neglect) Česky hovoříme o syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Principielně bychom tedy mohli používat česky zkratku TZZ syndrom, ale protože se anglická zkratka natolik ujala, ponecháváme ji b Psychická deprivace, syndrom týraného a zanedbávaného dítěte Pojetí deprivace vývojových potřeb, typické okolnosti vzniku deprivace, její druhy, projevy, následky a léčba. Syndrom CAN, jeho příčiny v rodině, projevy, diagnostika, možnosti nápravy. 17 a Kvalitativní poruchy vůle a jednán CAN syndrom. Sociální péče o děti s problémovým chováním. Sociální péče o děti s problémovým chováním II. Sociální péče o děti s problémovým chováním III. Rodina a sociální zabezpečení. Rodina a sociální zabezpečení II. Rodina - formy pomoci rodině, prevence, výchova k rodičovství I

Syndrom CAN - Šance Děte

Syndrom závislosti-užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil mnohem více (Nešpor, K., in Kalina K., 2003). Škodlivé užívání- je to vzorec užívání, které poškozuje zdraví. Poškození může být tělesné nebo duševní Hledání příčiny. Je důležité si uvědomit, že každé chování dítěte, a agrese rozhodně není výjimkou, má svoji příčinu (ať už na první pohled viditelnou, nebo skrytou). Právě příčina je tím, co musí rodiče podrobně prozkoumávat a snažit se jí dopátrat - někdy sami, někdy s pomocí odborníka

Syndrom CAN - definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí. Komunikace a ošetření základních potřeb u žáka s podezřením na sy. CAN. Seminář je určen zaměstnancům škol, školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení Dětská práva. Úmluva o právech dítěte. Syndrom CAN. Projevy sociálně-patologického chování žáků a jejich příklady. Žák v současné škole, neúspěšný a nadaný žák. Organizační formy výuky předmětu psychologie a pedagogika. Které vyučovací form

Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch učení. Autor: Kuchařová, Jarmila | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník Plná dostupnost: NE děti školního věku, specifické poruchy učení, výchova a vzdělávání Metodické příručky a pracovní sešity pro samostatnou. Can J Cardiol 2008; 24(9): 697-704. 71. Haruki N, Takeuchi M, Kanazawa Y, Tsubota N, Shintome R, Nakai H et al. Continous positive airway pressure ameliorates sleep induced subclinical left ventricular systolic dysfunction: demonstration by two dimensional specle-tracnikg echocardiography 1.3 Teoretická kostra s příklady.....10 1.3.1 Druhy (generace) lidských práv 11 1.3.2 Biblická východiska - výběr 11 1.3.3 Náboženská svoboda, aneb zopakujte si z dějepisu na ZŠ 12 (syndrom CAN a EAN, partnerské násilí), osob nemocných a umírajících. Lidská práva však nelze redukovat pouze na práv Dynamické testování potenciálu učení Nový přístup k diagnostice rozumových funkcí. Pro zjišťování úrovně rozumových schopností dítěte se v běžné praxi používají diagnostické nástroje, které zjednodušeně nazýváme testy inteligence.Dítě, nebo i dospělý, při nich řeší určité úkoly Vzdělávací soustava ČR, klasifikace vzdělávání ISCED (charakteristika vzdělávacísoustavy, příklady institucí, které v ČR představují jednotlivé úrovně, příčiny vzniku systémuISCED a jeho využití). Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (vymezení, možné příčiny,typické projevy.

Ann. 1993;23(10 Suppl.):3-7 Pojem neuroadaptace vzniká při užívání BZD > 3-4 měsíce zahrnuje vznik abstinenčních příznaků při vysazení (u 35-90% pac.), zřídka i tolerance není spojena s behaviorálními poruchami = nesplňuje kriteria pro syndrom závislosti Ballenger et al., J.Clin.Psychiatry 1993;54(Suppl.10):15-21 Kritéria. Syndrom can = syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Je důležité se jím zabývat protože: - týrání, zneužívání a zanedbávání dětí má vážné důsledky.. A jednocześnie dopada mnie syndrom sztokholmski, bo nie potrafię nie kochać tego, co robi ten gigant, który tak naprawdę trzyma nas wszystkich. Syndrom CAN, formy syndromu, oznamovací povinnost, diagnoza, léčba a prevence syndromu CAN. Nejčastější rizika vedoucí ke vzniku týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte. Povinnosti zdravotnických pracovníků i laiků při podezření na syndrom CAN. Příklady diabetických diet podle obsahu sacharidů CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ? Sociálně-právní ochrana dětí (dále také SPOD) je ochrana zájmů dítěte, jeho vývoje a zajištění řádné výchovy. Dále zahrnuje působení k obnovení narušených funkcí rodiny i zajištění náhradního rodinného prostředí, nemůže-li dítě žít ve vlastní rodině

Syndrom CAN z pohledu sociálně právní ochrany dětí Syndrom CAN v praxi a podpora mezioborové spolupráce při jeho řešení Věra Bechyňová, ředitelka Střediska Střep STŘEP - české centrum pro sanaci rodiny Cílem střediska je umožnit dětem ohroženým zanedbáváním péče, aby mohly spo Akutní syndrom vyhoření. Jak vyčistit koženku bundu. Jak vydělat peníze na internetu diskuze. Spořič obrazovky windows 10 heslo. Armory monster. Handcent sms nastavení. Jak ořezávat v photoshopu. Japonská zahrada polsko kudowa zdroj. Monterosso al mare la spezia kemp. Zvířata v chile. Domy do 2.5 milionu Podání léčiv nutričními sondami může být spojeno s řadou různých komplikací. Předložený text uvádí příklady léčiv, jejichž podání sondou je rizikové, a informuje o existenci a činnosti pracovní skupiny České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, jež se danou problematikou podrobně zabývá

Téma kapitoly: Syndrom CAN

 1. Hulkův syndrom je charakterizován nepřiměřenými útoky zuřivosti a agrese, s verbálními hrozbami a fyzickou agresí. Zde je návod jak identifikovat. Abyste pomohli kontrolovat hněv a zabránili záchvatům zuřivosti, podívejte se na příklady přírodních uklidňujících látek
 2. ority, Rómové..). Charakterizujte oblasti a doložte příklady
 3. Syndrom CAN - definice, znaky, depistáž, dítě jako oběť domácího násilí. Komunikace a které je syndromem CAN zasaženo objasní jedna z nabízených přednášek. Jedná se tzv. příklady dobré praxe Charakteristika dětí, pro které je vhodné vyhledat hostitelskou péči:.
 4. syndrom vyhoření . poskytuje pomáhající profese (pracující s lidmi) má vnitřní a vnější projevy . vnitřní . zklamání . přestávají věřit sami sobě . výbuchy hněvu . izolace . ztráta ideálů . vnější . roste počet klientů, se kterými se nedořeší jejich problém . zkrácení času věnovaného klientovi.
 5. 31.7.2020 vloženy inspirace pro práci v heterogenní třídě. 31. 3. 2020 doplněn webinář s tématem tvorby pracovních listů. 24. 1. 2020 vloženo téma Pomáháme vám s diferenciací výuk

Video:

Syndrom CAN - maturitní otázka ZSV Společenské věd

Syndrom CAN. Vymezení pojmu, formy a druhy, základní členění, příklady z praxe. 4. Následky syndromu CAN. Posuzování, kritéria, hlavní příznaky. 5. Systémové týrání jako zvláští forma CAN. Sociální práce v kontextu vyhledávání, specifikace, pomoci a prevence syndromu CAN. 6. Reakce dětí v rodině v kontextu. 1.14.4 Postup při podezření na syndrom can 1.14.5 Příklady kazuistik 1.15 Rodina v poradenském procesu 275 1.15.1 Úvod 1.15.2 rodina jako systém 1.15.3 Specifika poradenské práce s rodinou 1.15.4 zapojení rodiny do poradenského proces lení. Sociální vyloučení. Příklady organizací 12. a) Sociální služby v ČR - legislativa, dělení služeb, cíle. Sociální služby pro jednotlivé cílové skupiny, obsah. Formy poskytování sociálních služeb b) Práva dítěte: dokumenty, témata. Syndrom CAN - definice, formy, zá-važnost. Rozpoznání a diagnostika Syndrom vyhoření Psychohygiena . Abstract Ethical dilemmas occur when an employee needs to choose one of two or more problematic options, which represent a conflict with moral principles. In general, it is not clear which decision is the right one. both of which can prevent the burnout syndrome 1. uvede příklady kulturních institucí a kulturních akcí 2. doporučí kulturní akci, která ho zajímá - kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. 1. rozlišuje fakta, názory a manipulativní prvky v mediálním sdělen

Týrání dětí - syndrom CAN Zdravě

syndrom, dezintegraþní poruchu, Rettův syndrom a jinou pervazivní vývojovou poruchu. V této kapitole jsem věnovala velkou pozornost triádě klíþových oblastí, která communication, they can not express their thoughts, feelings and decisions. They do not use gestures, facial expressions, postures, kinesics and haptics in their. Jednotlivé školy se mohou na OSPOD v případě zájmu obrátit. Přednášky jsou zaměřeny na zvolené téma z oblasti SPOD (např. činnost OSPOD, kriminalita mládeže, šikana, syndrom CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte), záškoláctví, závislosti, gamblerství, náhradní rodinná péče) Syndrom boha (či syndrom všemohoucnosti) mohu popsat velice snadno. expand_more Now I can describe the symptoms of the God complex very, very easily. Příklady použití pro popsat v anglickém jazyce Příklady specifických chyb při psaní: • obtížné zapamatování tvarů písmen partnerské vztahy a sex , syndrom CAN/CSA/CSEC, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování , extremismus, kriminalita a delikvence, sociální vyloučení - menšiny, hry a techniky.

Syndrom CAN - projevy chování fyzicky týraných dět

Příklady . Zastavit. Umožňuje unijní právo v rámci konkurenčního a nediskriminačního trhu s elektřinou ukládat environmentální daně, jejichž zavedení se odůvodňuje znečištěním životního prostředí, u nichž se v roce 2017 projevil syndrom vyhořen. Příklady z praxe ukazují, jak mohou odborníci hovořit reálně o obtížné situaci rodiny bez zbytečného obviňování a kritiky, důraz je kladen na dovednosti, jak hledat a pojmenovávat zdroje rodiny a jak rizika rodiny využívat coby příležitostí ke změně Překlady fráze TAKE HER OFF z angličtiny do češtiny a příklady použití TAKE HER OFF ve větě s jejich překlady: Let's take her off bypass Příklady chorobných procesů, jež mohou být provázeny abnormalitami lipidů charakteristickými pro metabolický syndrom, jsou např. nadbytek endogenních nebo exogenních glukokortikoidů či syndrom polycystických ovarií [14]. Proto před zahájením léčby dyslipidemií je důležité diagnostikovat ostatní přítomné chorobné. GBS - syndrom Guillain-Barré Management of the immediate events can be done just by the prepared integrated system. Key words: apparent life-threatening event, breath-holding spells, Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis, rhabdomyolysis, myo- Tabulka 1. Příklady centrálních spouštěcích faktorů pro apnoi v raném věku.

Syndrom neklidných nohou - příčiny, příznaky a léčba

Překlady fráze BY VYSVĚTLOVALY z češtiny do angličtiny a příklady použití BY VYSVĚTLOVALY ve větě s jejich překlady: Co by vysvětlovaly tu horu inzulinu Potravinová sbírka 2020 . Krajská potravinová sbírka 2020 . Myslíme i na druhé - potravinová sbírka u nás ve škole . Stejně jako každý rok se naše škola i v této nelehké době zapojila do Potravinové sbírky, konané u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října.Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit.

Aspergerův syndrom - Wikipedi

Sekce Prevence úrazů na stránkách projektu Výchova ke zdraví obsahuje mj. edukační materiály, metodiky, příklady dobré praxe, statistické výstupy a řadu dalších informací. * Asociace dospělých pro hyperaktivní dět výchova a její problémy (např. syndrom CAN a domácí násilí), pedagogika volného času, andragogika a vzdělávání dospělých. Specifika bodování: (2 příklady) a část D - praktická část - orientace v právním programu EPIS (3 otázk 15.Sop- 15.matur. otázka A)Vliv zdravotního postižení na pracovní uplatnění- částečná a úplná invalidita, bezmocnost, péče o osobu blízkou B)Mimořádné výhody zdravotně postižených- průkaz Syndrom CAN není uznáván stejně ve všech zemích světa. K týrání, zneužívání, či zanedbávání dětí se staví různě především lidé odlišných kultur. V souvislosti s deprivací je dobré uvést příklady, ke kterým se dostanu ve IV. Kapitole. Zanedbanost je výsledkem, který se citelně odrazí na dítěti. 1 Syndrom CAN 1.1 Historie a vývoj pojmu syndrom CAN Ve dvacátém století začalo docházet ke změnám postavení dítěte ve společnosti, hlavně v chápání jeho potřeb, požadavků a uplatňování práv. Současně toto období přineslo dětem utrpení v bídě některých zemí, ve válkách, ale i v bohatých zemích. Jedno z

V roce 1990 byla u nás zavedena po prvé evidence případů CAN, a to v rámci výkazů o dispenzární péči. V prvních letech bylo zachyceno 248 případů z celkového počtu 2 500 000 dětí. Byla to asi jedna setina z celkového počtu nezletilých. Na první pohled je jasné, že byl záchyt značně nedokonalý KAPITOLA 5 / SYNDROM CAN 47 Anotace 49 Týrání dítěte 49 Fyzické týrání 49 Psychické a emocionální týrání 50 Zanedbávání dítěte 51 Zneužívání 51 Úkoly sociálního pracovníka 52 Závěr 57 Bibliografi e 6 Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro 21.1 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) . . .19 Jednotlivé okruhy otázek z pedagogiky: obecná pedagogika, dějiny pedagogiky, didaktika, rodinná výchova a její problémy (např. syndrom CAN a domácí násilí), pedagogika volného času, andragogika a vzdělávání dospělých. Specifika bodování Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola Vrchlabí - Hostinné Komenského 586 543 01 Vrchlabí IČ: 60153245 Pracoviště Hostinné: Horská 30 Syndrom fulminantně probíhající sepse u splenektomovaných - tzv. OPSI-syndrom (z anglického názvu Overwhelming PostSplenectomy Infection) - poprvé popsali King a Schumacker [1]. Tabulka 1: Příklady nemocí a stavů, které vedou k funkčnímu hyposplenismu

 • Tarantula.
 • Rýma v očích.
 • Wade williams.
 • Vesta měsíc.
 • Kde se točil školní výlet.
 • Vestavěné skříně vysoké stropy.
 • Http www gs1cz org hlaseni trzeb.
 • Dřevěné dveře vchodové.
 • Prekurzorová buňka.
 • Fénixovy slzy ucinky.
 • Větrný mlýn z pet lahve.
 • Auto pro šestičlennou rodinu.
 • Nejluxusnější auta.
 • Ivaň fotbal.
 • Zrnění před očima bolest hlavy.
 • Downův syndrom genetika.
 • Počasí pardubice radar.
 • Divky skocily pod vlak.
 • Jídelní lístek teplé předkrmy.
 • Borax na zuby.
 • Jasmín pravý prodej.
 • Ruční pumpa na vodu sigma.
 • Baklažán.
 • Lego duplo zábavný park.
 • Detsky bagr na sezeni.
 • Jak probíhá předání staveniště.
 • Primalex inspiro tmavý šafrán.
 • Zvýšené neutrofily v těhotenství.
 • Cvičení pro začátečníky hubnutí.
 • Bosch smi 59m35.
 • Marimex kunice.
 • Zakletá ella bombuj.
 • Smack atak.
 • Twerk.
 • Dozrávání pomerančů.
 • Htaccess itnetwork.
 • Uniforma ačr vz 97.
 • Jakub mareš k světu.
 • Duchenne muscular dystrophy.
 • Fyziologie kůže.
 • Rychločtení cvičení.