Home

Anorganická chemie rovnice

podrobné řešení rovnice 1. VI. Úplné zápisy chemických redoxních rovnic metodika a zadání (zde pro pokročilé) a řešení podrobné řešení rovnic 2, 6,14, 20,32,33,34 a 35. VII. Další úplné zápisy chemických redoxních rovnic metodika a zadání (zde pro pokročilé) a řešení podrobné řešení rovnice 1 podrobné řešení rovnice 1. VI. Úplné zápisy chemických redoxních rovnic metodika a zadání (zde pro pokročilé) a řešení podrobné řešení rovnic 2, 6,14, 20,32,33,34 a 35. VII. Další úplné zápisy chemických redoxních rovnic metodika a zadání (zde pro pokročilé) a řešení podrobné řešení rovnice 19. VIII Obecná a anorganická chemie. Chemické rovnice. Chemické rovnice. O kurzu. V první části dnešního kurzu si zopakujeme vyčíslování chemických rovnic. Ve druhé části se budeme věnovat sestavování chemických rovnic a na závěr si vypíšeme důležité přípravy a výroby. 1) Vyčíslete následující rovnice. Obecná a anorganická chemie. Vyčíslování rovnic Anorganické názvosloví - Teoretická část Anorganické názvosloví - Příklady na procvičení Názvosloví koordinačních sloučenin Struktura atomu Elektronový obal Periodická tabulka prvků Chemická vazba Chemické reakce - Rovnováha Chemické reakce - Reaktivit Obecná a anorganická chemie. Lewisovy vzorce, VSEPR a chemické rovnice. Lewisovy vzorce, VSEPR a chemické rovnice. O kurzu. V dnešním kurzu si ukážeme, jak správně kreslit Lewisovy vzorce a jak na základě znalosti Lewisových vzorců a VSEPR určit hybridizaci a tvar molekuly v prostoru

Anorganická chemie - rovnice - Jergy

anorganická chemie - věda o vzniku, složení, struktuře, vlastnostech a použití anorganických látek anorganické látky -všechny chemické prvky, anorganické sloučeniny a jejich směsi chemické prvky -chemicky čisté látky složené z atomů se stejným protonový Jsou obecně látky s dlouhých molekul obsahujících opakující se jednotkou. Tato jednotka se nazývá monomer.Řetězec těchto monomerů pospojovaných dohromady je makromolekulární sloučenina, které se jinak může říkat polymer.U každého polymeru se udává polymerační stupeň, který označuje počet monomerů v řetězci.Ve struktuře polymerů musíme dále rozlišovat.

Anorganická chemie - rovnice

Chemie ø 49.3% / 632 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 71.1% / 22. CHEMICKÉ PROCVIČOVÁNÍ pro gymnázia I - anorganická chemie. OBSAH: 1) Názvosloví anorganických sloučenin a) binární sloučeniny, hydroxidy b) kyseliny c) peroxokyseliny, thiokyseliny d) soli e) hydrogensoli, hydráty solí f) komplexní sloučeniny 2) Atomy 3) Chemická vazba 4) Chemické rovnice Anorganická chemie [ názvosloví ][ strukturní vzorce ][ rovnice ][ výpoèty ][ chemie prvkù 2 ][ parametry ][ luèba ] Zato tuto jsem pøidal s radostí, nebo s MC se tu objímá sice stejnì šílená ,ale zato pùvabná Gábi (neboli Gábinka , oficiálnì dle OP Gabriela Votavová Chémia Vitajte! Volám sa Martina Hestericová a som vnučkou Mgr. Romana Hesterica, autora príkladov z matematiky a fyziky. Ako čierna ovca rodiny som sa rozhodla stať chemikom, vďaka čomu na našich stránkach nájdete aj príklady z chémie Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

Chemické rovnice Edufix

Hlavní stránka - Kategorie - Anorganická chemie - Halogeny. Teorie Vodík Kyslík Halogeny Chalkgoeny Vzácné plyny Oxidy Hydroxidy Soli Kyseliny Příklady, vzorce a rovnice Strukturní vzorce Rovnice reakcí + vyčíslování. Halogeny - F 2, Cl 2, B 2 r, I 2, At. Výskyt.

3) zkouška z předmětu Anorganická chemie nebo Chemie I 4) zápočet z předmětu Laboratorní technika 5) znalost základních chemických výpočtů v rozsahu kurzu Cvičení z chemie. PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU 1) Vypracovat všechny vyučujícím stanovené úlohy Anorganická chemie I (b) - MC240P21A Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. Anotace. Přednáška určena pro posluchače učitelství chemie, biochemie a chemie v životním prostředí. Základy: Struktura atomu a molekul.Chemická vazba. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul

Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Dosazením do stavové rovnice zjistíme objem (normální podmínky: T 0 = 273,15 K, p 0 = 101325 Pa) p/nRT = V 101325 / (289,3 × 8,314 × 273,15) = 0,154 m3 Objem dusíku po odpaření z Dewarovy nádoby bude za normálních podmínek 0,154 m 3, tj. 154 dm anorganickÁ chemie. chemickÁ rovnice a chemickÁ reakce. vy_32_inovace_15 - chemickÁ rovnice a reakc Anorganická chemie rovnice. Anorganická chemie je obor chemie, který se zabývá studiem tvorby, složením, strukturou a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku, o které se zajímá organická chemie Ústav anorganické chemie

Chemie anorganická a analytická - P : mapa stránek; Nernstova-Petersova rovnice. Manganometrie a jodometrie. 6. Kvalitativní a kvantitativní analýza (dotace 4/0) a. Kvalitativní analýza - analytická činidla, skupinové a selektivní reakce kationtů a aniontů. b v rámci chemie viz téţ anorganická ch. CHEMICKÁ REAKCE A CHEMICKÁ ROVNICE žák: objasní princip chemické reakce na korpuskulární úrovni provede přehlednou klasifikaci základních typů chemických reakcí aplikuje zákon zachování hmoty na rovnice neredoxních děj Obecná a anorganická chemie pro biology (AFC / OACB) chemické reakce (klasifikace chemických reakcí, chemické rovnice, redoxní reakce, neutralizační reakce, chemická kinetika, aktivační energie, faktory ovlivňující reakční rychlost, termomochemie, entropie, Gibbsova energie, katalýza) - chemická rovnováha (Guldberg. Analytická chemie; redoxní titrace ANORGANICKÁ CHEMIE ANORGANICKÁ CHEMIE Využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin. Charakterizuje fyzikální a chemické vlastnosti významných zástupců nekovových prvků a jejich sloučenin, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí Obecná chemie - složení a struktura látek, stavba atomu, PSP, dělení směsí, základní chemické výpočty a rovnice Anorganická chemie - názvosloví , výskyt, vlastnosti, výroba, příprava a použití prvků a jejich sloučenin Organická chemie - názvosloví, reakce, vlastnosti, výsky

Základní pojmy: Chemie obecná, organická, anorganická, fyzikální, analytická, makromolekulární, biochemie Anorganická chemie 1.ročníky - Střední průmyslová škola Hronov Protokol - SADA DUM ýíslo sady DUM:VY_32_INOVACE_PR_18 Název sady DUM: Anorganická chemie Název a adresa školy: StĜední prĤmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registraþní þíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596 ýíslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnČní výuky. 3 1. Úvod. 1.1. Definice a rozdělení analytické chemie. Analytická chemie je obor chemie, který zkoumá složení (=kvalitu) a množství (= kvantitu) látek. Proto se rozděluje na kvalitativní analytickou chemii a kvantitativní analytickou chemii Chemie Vítejte! Jmenuji se Martina Hestericová a jsem vnučkou Mgr. Romana Hesterica, autora příkladů z matematiky a fyziky. Jako černá ovce rodiny jsem se rozhodla stát chemikem, díky čemuž na našich stránkách najdete i příklady z chemie Anorganická chemie (142) d a f-prvky a jejich sloučeniny (34) p-prvky a jejich sloučeniny (107) s-prvky a jejich sloučeniny (33) Vodík a jeho sloučeniny (13) Reakci vystihuje tato chemická rovnice: (NH 4) 2 Cr 2 O 7 → N 2 + Cr 2 O 3 + 4 H 2 O Poznámka: Dichroman amonný je karcinogenní (rakovinotvorná), toxická látka

rovnice disociací hydroxidů lze napsat jednoduše jako štěpení molekuly hydroxidu na kation a anionty OH-disociace zásaditých látek nehydroxidového charakteru se musí zapsat pomocí vody, zásada přijímá kation H + od molekul vody. Příklady disociace: a) kyselin - viz výše. b) hydroxidů. NaOH → Na + + OH-Ca(OH) 2 → Ca 2. Chemie . 1. ročník. Látky a jejich rozdělení, myšlenková mapa. Názvy a značky chemických prvků. Látky a jejich rozdělení, pracovní list. Plasty - myšlenková mapa. Rovnice s kovy. Třídění plastů. Sbírka chemie I. PL 01 Vodík a halogenidy. PL 02 Kyslík a oxidy. Anorganická chémie: Modely molekul - práce se. Jelikož je chemie v posledni době můj nejoblíbenější redmet, snažím se do něj co nejvíce nachystat. Tak proto jsem si pořídila tuhle učebnici. Pokryje první va roky studia na střední skole, seznamite se prakticky se vsim kromě organiky a biochemie. Nejvíce me bavily vsechny ty různé rovnice typu neutralizace apod anorganická chemie: zvyšování oxidačního čísla; stechiometrické koeficienty - čísla, kterými vyčíslujete chemické rovnice; stechiometrické koeficienty = počet molů. Olovo, chemický prvek Pb. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce prvku. Výskyt, výroba a rafinace olova. Sloučeniny olova a jejich využití

Teoretická chemie je obor chemie, který využívá neexperimentální metody k vysvětlení nebo předpovězení chemických jevů. V současné době se jedná hlavně o kvantovou chemii, což je aplikace kvantové mechaniky na chemické problémy. Lze ji zhruba rozdělit na problémy elektronové struktury, dynamiky a statistické mechaniky.. CHEMIE. 8. ročník. Obecná a anorganická chemie . DUM 261-280 . VY_32_INOVACE_261: Koncentrace roztoků: VY_32_INOVACE_262: Dělení různorodých směs

Připrav se - Obecná a anorganická chemie: Chemické reakce

 1. Chemie. Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Úvod do chemie. Úvod do chemie. Anorganická chemie. Hmota, látka, pole Názvosloví Hmotnost Typy chemických vzorců Vývoj představ o složení a struktuře atomu Radioaktivit
 2. Cvičení z chemie Cílem kurzu je seznámit studenty se základními chemickými výpočty, jako např. výpočet látkového množství, výpočet koncentrace roztoku, směšovací rovnice atd., také procvičován
 3. Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. ISBN 80-7080-504-8. VOJTĚCH, Dalibor, et al. Hořčík - kov pro medicínu i pro skladování vodíku. Chemické Listy 105, s. 678-638, 2011. sodík ← hořčík → hliní
 4. anorganická chemie: stechiometrické koeficienty - čísla, kterými vyčíslujete chemické rovnice; stechiometrické koeficienty = počet molů.
 5. Chemie se vyučuje pouze jeden rok (1.ročník) v rozsahu 1 hodiny týdně. směsi a roztoky, ch. reakce, ch. rovnice, výpočty v chemii. 2. Anorganická chemie - anorganické látky a jejich vlastnosti, oxidy, kyseliny, hydroxidy, neutralizace, soli, názvosloví anorganických sloučenin, vybrané prvky.
 6. Obecná a anorganická chemie I [N101005] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 647 materiálů. Obecná a anorganická chemie. Pisemka. Obecná a anorganická chemie I [N101005] Obrázek (1.04 MB) 0. 0. 28. 4. 2008. Rejstřík názvů.
 7. Chemie anorganická a organická: Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů) (1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže

Lewisovy vzorce, VSEPR a chemické rovnice Edufix

 1. Chemie. 1. i 2.pololetí: pro absolvování předmětu alespoň dostatečně, je nutné odevzdat všechny povinné práce za každé pololetí. K Laboratorním pracím je nutno doložit důkaz o provedení (tzn. přinést výsledek, pokud není možno, doložit fotografiemi na mobilu nebo přes mail)
 2. 2. Zapíšeme si polorovnice, které obsahují změnu oxidačního čísla z rovnice předchozí: S VI + 2 e-→ S IV.2 . P 0 - 5 e-→ P V..5 3. nyní dosadíme koeficienty k patřičným prvkům: 5 H 2 SO 4 + 2 P → 2 H 3 PO 4 + 5 SO 2 + H 2 O . 4. Na závěr dopočteme a dovyčíslíme chemickou rovnici: 5 H 2 SO 4 + 2 P → 2 H 3.
 3. 9) CHEMICKÉ ROVNICE - ANORGANICKÁ CHEMIE. 10) PH ROZTOKŮ . OBSAH (demo verze ke stažení) 1) CHEMICKÉ PRVKY - VLASTNOSTI A POUŽITÍ . FOTOGALERIE (pro zvětšení obrázku v novém okně stačí kliknout)
 4. Nejdůležitější zástupci Fenol C 6 H 5 OH. Je bezbarvá krystalická látka, na vzduchu se zbarvuje do růžova. Je jedovatý, má leptavé účinky, omezeně se rozpouští ve vodě, 10% roztok fenolu se nazývá karbolová voda = karbolka, leptá kůži a ničí bakterie.Používá se k syntézám organických látek (fenoplasty, barviva, fenolftalein, epoxidové pryskyřice.
 5. Periodická soustava prvků. 7) Systematická anorganická chemie. Vodík, kyslík, oxidy, voda. 8) Systematická anorganická chemie. Nejdůležitější prvky a jejich sloučeniny, včetně výrob nejpoužívanějších chemikálií. 9) Systematická anorganická chemie, pokračování. 10) Systematická anorganická chemie, dokončení
 6. Gažo J. a kol. : Všeobecná a anorganická chémia. Alfa, Bratislava 1974. Klikorka J., Hájek B., Votinský J. : Obecná a anorganická chemie

1. chemickou rovnicí - použití zákona zachování hmotnosti => vyčíslení obou stran rovnice Př.: 2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O 2 2. schématem - neupravená rovnice vyjadřující průběh chemické reakce - zapsání katalyzátorů, fyzikálních stavů,. Klikorka J., Hájek B., Votinský J. : Obecná a anorganická chemie. SNTL, Praha 1989. (CS) Kábelová B., Pilátová I., Černý M. : Názvosloví anorganických. Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou. Co se chyst

Studijní materiál Obecná a anorganická chemie I z předmětu Obecná a anorganická chemie I (N101005), Fakulta chemické technologie (FCHT), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Otázky ke státním závěrečným zkouškám z chemie (Mgr.) Obecná a anorganická chemie . Atom: stavba atomu, modely atomu, nuklidy, izotopy, radioaktivita, elektronová konfigurace atomu, orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, základní a excitovaný stav atomu Anorganická chemie hledá a vytváří nové možnosti využití jejich mnohdy specifických vlastností, a to nejen v každodenním životě, ale i v průmyslových aplikacích a v biologických systémech (Anonymus 2011a). 1.3 Chemický experiment Ve vyučování chemii na všech typech škol vystupují do popředí zejména otázky.

Jergymchem - Halogeny chemie - Anorganická chemie

Stavová rovnice a jednoduché zákony pro ideální plyn, transportní jevy v plynech, Grahamův zákon, stavová rovnice reálného plynu, kritický stav, zkapalňování plynů, redukovaná van der Waalsova rovnice. Anorganická chemie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. xxx, 1119. ISBN 9788070808726. info výpočty z chemických rovnic, objemy plynů za normálních i změněných podmínek - stavová rovnice ideálního plynu, složení roztoků - hmotnostní zlomek, objemový zlomek, látková koncentrace, Chemie obecná a anorganická, FIN, Olomouc 1996. 4) V. Flemr, B. Dušek: Chemie (obecná a anorganická) I pro gymnázia, SPN. Anorganická chemie. Názvosloví Tyto chemické rovnice je třeba vyčíslovat, aby byl zachován zákon o zachování energie (resp. zákon o zachování hmoty), který říká, že hmota se nemůže nikdy ztratit. To v praxi znamená, že stejný počet atomů jednoho druhu, který reagoval, musí být i v produktech, tedy jednoduše. Chemie anorganická a organická Nernstova rovnice, řada napětí kovů. f. Rovnováha redoxní reakce, Nernst-Petersonova rovnice. 6. Prvky a jejich sloučeniny a. Výskyt prvků v přírodě, biologické dělení prvků. Popis a vlastnosti vybraných prvků Anorganická chemie . Způsob dodání: poštou, PPL, Rovnice, Spojovačky, Vyrovnávání rovnic, Poznávání vědců jsou dále členěny do podsekcí umožňujících optimalizovat výuku dle hloubky v jaké je na té které škole vyučována

rovnice (anorganická chemie) • hlavní reaktant vlevo • hlavní produkt vpravo • vedlejší reaktanty nad šipkou • vedlejší produkty pod šipkou schéma chemické reakce (organická chemie) NaOH +HCl →NaCl +H2O CH =CH H → O CH −CH −OH 2 2 3 2

Anorganická chemie Okruh Anorganická chemie 1. Struktura látek, elektronová struktura atomu. 2. Periodický systém. 3. Chemická vazba a chemické reakce. 4. Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita. Clapeyronova rovnice, Clausiova-Clapeyronova rovnice, fázový diagram čisté látky. 6. Fázové rovnováhy. Anorganická chemie Anorganická chemie je definována jako věda o tvorbě, složení, struktuře a reakcích chemických prvků a sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku. Prvky, sloučeniny neobsahující atomy uhlíku, některé sloučeniny uhlíku a směsi těchto chemických individuí označujeme jako anorganické látky Anorganická chemie. 8. a 9. ročník. Úvod do chemie Skupenství látek Směsi Oddělování složek směsi Částicové složení látek Periodická soustava prvků Chemická vazba Chemické reakce a chemické rovnice Vzduch Kyslík Vodík Halogeny Kyseliny Zásady Polokovy Kovy Halogenid

Organická Chemie:Makromolekulární látky - MojeChemi

Substituční reakce - Wikipedi

Organická chemie E-ChemBook :: Multimediální učebnice chemie

okruhů anorganická chemie, organická chemie a biochemie a sdruženy do jednoho celku. V RVP G schváleném s platností od 1. 8. 2007 však je tematický celek Chemie kolem nás opět včleněn do klasických čtyř okruhů: obecné chemie, anorganické chemie, organické chemie a biochemie. Proto jsou nyní maturitní požadavk CHEMIE. 9. ročník. EU - Anorganická chemie II . DUM 301-320 . VY_32_INOVACE_301: HCl: VY_32_INOVACE_302: H 2 SO 4: VY_32_INOVACE_303: HNO 3: VY_32_INOVACE_30 Anorganická chemie je propojena s fyzikální a analytickou chemii, která má výkonnou sadu nástrojů, která vám umožní provádět matematické výpočty. Teoretický materiál, uvažovaný v této části, se používá v radiochémii, geochemii, agrochemii a také v jaderné chemii 3.4 Stavová rovnice ideálního plynu 35 4. Anorganická chemie (David Sedmidubský) 39 4.1 Elementární nekovy 39 4.2 Molekulární sloučeniny nekovů 44 4.3 Ionty ve vodných roztocích a jejich soli 53 4.4 Elementární kovy a slitiny 69 4.5 Krystalické sloučeniny kovů a nekovů 77 5. Organická chemie (Jiří Svoboda, Radek Cibulka) 8 Obor Chemie se zaměřením na vzdělávání Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky z předmětu hemie, jehož náplň tvoří tematické okruhy Obecná a fyzikální chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie a iochemie

Matematika – G1 / KVINTA | RNDr

Výroba kovů - Chemie

Koupím učebnice anorganické chemie: J. Gažo a kol. Všeobecná a anorganická chémia 1984 (příp. starší) a Greenwood Chemie prvků., hledám, koupí Rok 2019 je za námi 1. 1. 2020, 15:00. V roce 2019 Vás na náš web zavítalo 181 555. Na webu jste dohromady strávili neuvěřitelných 159 804 700 vteřin, což je v přepočtu 1 850 dní Integrální rovnice, eliptické operátory Jedná se o druhý díl skript, který navazuje na Metody matematické fyziky I - Teorie zobecněných funkcí. Náplní předkládaného druhého dílu jsou v zásadě dva tematické okruhy - integrální rovnice se spojitým jádrem a lineární parciální diferenciální op.. Chemie a chemická výroba, chemické výpočty, chemická rovnic. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ladních částic této chemické látky. Př: Kolik váží 1mol O2, jestliže máme 64g 2moly O2?. Anorganická chemie - názosloví - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Anorganická chemie - názosloví. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Chemie Katedra materiálového inženýrství a chemie, FSv

Chemie se vyučuje pouze jeden rok (1.ročník) v rozsahu 1 hodiny týdně. směsi a roztoky, ch. reakce, ch. rovnice, výpočty v chemii. 2. Anorganická chemie - anorganické látky a jejich vlastnosti, oxidy, kyseliny, hydroxidy, neutralizace, soli, názvosloví anorganických sloučenin, vybrané prvky. Anorganická chemie. Program respektuje potřeby škol a jejich žáků v oblasti výuky anorganické chemie - jak v obsahové tak zejména v metodické oblasti. Přehledné členění, možnosti nastavení stupnice zkoušení, výběr problematiky ke zkoušení a několik stupňů obtížnosti jej předurčují jako ideální řešení pro. Anorganická => zabývá se prvky a jejich sloučeninami. Organická => zkoumá sloučeniny uhlovodíků. Fyzikální chemie => sleduje chemické změny fyzikálními veličinami. Analytická chemie => sleduje složení látek. Jaderná chemie => sleduje reakce atomových jader a jejich složení Anorganická chemie : 1. Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku 2. Vzácné plyny 3. Halogeny 4. Chalkogeny 5. Prvky skupiny dusíku 6. Prvky skupiny uhlíku 7. Prvky skupiny hliníku 8. S - prvky 9. D - prvky 10. Chemická analýza anorganických sloučenin - důkaz a stanovení iont

Chemie — testi.cz, online test

N101005 Obecná a anorganická chemie I, platné od r. 2016/17 Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF MU N101003 Laboratoř anorganické chemie I, platné od r. 2014/15 přejít na stránku N101031 Úvod do Laboratorních výpočtů, platné 2014-201 Jsi bezva chemik (organická chemie) je společenská hra určená pro celou třídu. Hodí se jak ke zpestření samotné výuky chemie při procvičování, tak k zabavení dětí v suplovaných hodinách. Každý hráč se s pomocí hrací figurky pohybuje v herním plánu. Některá políčka jsou označena otazníčkem. Pokud stoupne hráč na políčko označené otazníčkem, vybere si. Sylabus predmetu CAA-CK - Chemie anorganická a analytická - CV K (AF - ZS 2008/2009) Čeština Angličtina . Kód předmětu: CAA-CK: Název předmětu česky: Chemie anorganická a analytická - CV K Výpočty z chemického vzorce,výpočty z chemické rovnice. b Přednáška určena pro posluchače kombinované formy studia oboru ZZO. Student definuje základní vztahy mezi strukturou na úrovni atomu nebo molekul a vlastnostmi látek, principy vzniku vazby a jejich stability, základní poznatky současné anorganické chemie, obecný přehled a vlastnosti prvků periodické tabulky a jejich sloučenin

Procvičování do CHEMIE pro SŠ a SO

Název materiálu 08. Chemické reakce a rovnice. Ověřeno ve výuce dne 18. 12. 2012 Předmět Chemie Ročník První Klíčová slova Chemická reakce, reaktanty, reakční produkty, reakční soustavy, chemická rovnice, látkové množství, určování koeficientů v oxidačně-redukčních rovnicích. Anotac STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA V OBORU UČITELSTVÍ CHEMIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Povinná část: Chemie 1. Obecná a anorganická chemie 1.1. Struktura atomu, jádro atomu, elektronový obal, valenní elektrony, izotopy

Chemie anorganická a analytická Výpočty z chemického vzorce,výpočty z chemické rovnice. c. Titrační stechiometrie. 2. Stavba atomů a molekul (dotace 4/0) a. Elementární částice, atomové jádro, elekronový obal atomu. b. Chemická vazba kovalentní, iontová, koordinační a kovová. c Anorganická chemie. názvosloví, rovnice. Tak je to tu ! Podařilo se nám sehnat aktuální foto MC & snowboard. Dlouho utajovaná skutečnost vyšla najevo

6 Chemické reakce a rovnice 76 7 Výpočty z chemických rovnic 80 8 Elektrolyty 92 8.1 Elektrolýza 92 8.2 Elektrolytická disociace 96 Anorganická chemie - chemické výpočty, VŠCHT Praha 1990. Langfelderová H. a kol.: Anorganická chémia - príklady a úlohy v anorganickej chémii, Alfa Bratislava 1990. Sdílej na Facebooku. - anorganická chemie - organická chemie-základy biochemie Formy realizace předmětu chemické reakce a rovnice klasifikace chemických reakcí výpočty koeficientů v chem. rovnicích výpočty z chemických rovnic oxidace a redukce, oxidační a redukční činidl chemické rovnice a výpočty z nich - opakování směsi, roztoky a související výpočty - opakování chemická termodynamika kinetika chemických reakcí acidobazické reakce, síla kyselin a zásad, pojem pH Průběžně budou ke vhodným Anorganická chemie.

Vitejte na nejlepsim, nejkrasnejsim, nejuchvatnejsim

Aplikovaná anorganická chemie - průmyslově významné anorganické výroby. 4) Fyzikální chemie 1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny. Clapeyronova rovnice. 9. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy. 10. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v. Organická chemie je vzrušující svět plný nekonečných možností. Je založen na uhlovodíkových řetězcích. Ty základní, alkany, budeme odteď umět pojmenovat. Chemie, Rychlokurz chemie, Rychlokurz chemie

Anorganická chemie ESD | Výukové programy PACHNERPortál:Chemie – Wikipedie

Chémia - riešené príklad

chemie fyzika atom molekula prvek částice iont jádro elektron proton neutron rovnice reakce pokus dusík helium hliník hořčík chlor křemík kyslík lithium neon nikl sodík uhlík vápník vodík zinek železo sloučenina kyselina hydroxid louh oxid chlorid uhlovodík skupenstv anorganická chemie неоргани́ческая. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Chemie (CHE) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, pracovní listy anorganická chemie (včetně analytické - anorganické) Hana Cídlová, Emilie Musilová Helmholtzova energie, van der Waalsovy síly, Vodíková vazba, stavová rovnice, 2014-10-23: Manuál ChemSketch v. 10: výukový text 6.Ideální plyny a jejich směsi, stavová rovnice, parciální tlaky a parciální objemy, Ostwaldův zákon, použití k výpočtům. 7.Reálné plyny, Van der Waalsova rovnice, kritický stav látky, souvislost plynného, kapalného a tuhého skupenství, chemická vazba v kapalných a tuhých látkách

Prodám - Učebnice biologie fyzika chemie matematika, Ústí
 • Noc v muzeu 3 online.
 • Mistrovství evropy ve fotbale 2020.
 • Kara kožené bundy.
 • Mala panev muz.
 • Drsné vtipy.
 • Dřevěná postel 140x200.
 • Dekapitace hlavy.
 • Mobilly bt jack pro.
 • Timokracie platon.
 • Geraldine mucha.
 • Pokládka asfaltu praha.
 • Chewbacca hračka.
 • Drogy ostrava 2017.
 • Kung fu panda poo.
 • Kreslené vtipy o šéfech.
 • Kvalitní koupelny.
 • Optometrie olomouc.
 • Matematická informatika.
 • Válka v libyi 2019.
 • Karát.
 • Investiční zlato.
 • Meta wiki.
 • Extra czhttps www seznam cz.
 • Revize kotlů termíny.
 • Tattoo scorpio.
 • Emo boty.
 • Bazar dětských kol.
 • Cache size.
 • Druhá světová válka na moravě.
 • Agro superfosfát.
 • Lego mindstorms software ev3.
 • Technický dozor investora odpovědnost.
 • Dobrý den paní učitelko čárky.
 • Losos cena.
 • Průjem u seniorů.
 • Staroanglický buldog.
 • Nemoci uší u psů.
 • Kabel cyky 4x10.
 • Dvakrát sedm pohádek.
 • Planimetrie online.
 • Příruční zavazadlo smartwings.