Home

Oxidační číslo síry

Sulfidy. Sulfidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny síry s nějakým prvkem. Dříve se nazývaly sirníky. Vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové, sulfanu, H 2 S. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo II-. Oxidační číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+, vyšší oxidační číslo se vyskytuje pouze ojediněle Síra tvoří velkou řadu oxidů, přímou reakcí s kyslíkem vzniká oxid siřičitý SO 2, ostatní oxidy např. oxid sírový SO 3, oxid sirnatý SO, sequioxid S 2 O 3, nestabilní oxid sirný S 2 O nebo oxid cyklo-hexa síry S 6 O i peroxidy síry S 2 O 7 a SO 4 je možné připravit různými nepřímými reakcemi Oxidační čísla síry Dobrý den, jaktože když je síra excitovaná (první či druhý stupeň), tak její oxidační číslo je najednou + (kladné)? Normální síra v neexcitovaném stavu má přece ox. číslo -II, protože ji chybí do zaplnění celého orbitalu 2 elektrony (do ox. čísla 0)

Molekuly plastické síry vytvářejí dlouhé polymerní řetězce, které jsou také příčinnou její plastičnosti. Síra je středně reaktivní látka, která se přímo slučuje téměř se všemi prvky. Má oxidační i redukční účinky: Fe + S → FeS (oxidační účinky) S + 2HNO 3 → H 2 SO 4 + 2NO (redukční účinky) Použit Změny síry při zahřívání. Zkumavku naplníme asi do poloviny práškovou sírou. Zkumavku pak opatrně zahříváme nad plamenem. Síra nejprve taje na žlutě zbarvenou taveninu, která po dalším zahřívání hnědne a silně vzrůstá její viskozita. Při teplotě asi 400 ºC se viskozita taveniny opět snižuje

Sulfidy - Názvosloví

Oxidační číslo využíváme při tvoření názvů sloučenin a naopak a pro určení redoxních rovnic. Nejčastější oxidační čísla prvků jsou uvedeny v tabulce. Oxidace je děj, kdy atom elektrony ztrácí a jeho oxidační číslo se zvyšuje. Redukce je děj, kdy atom elektrony přijímá a jeho oxidační číslo se snižuje Římská číslice v závorkách označuje valenci atomu S. Kyslík v tomto oxidu je bivalentní a oxidační číslo síry je +4. V technické literatuře se používají zastaralé pojmy jako oxid siřičitý, anhydrid kyseliny sírové (produkt jeho dehydratace)

Síra

Síra, chemický prvek S, popis a vlastnost

sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem oxidační číslo síry v sulfidech je -II pevné látky, některé barevné a kovově lesklé Názvosloví sulfidů je stejné jako u oxidů. Př.: sulfid měďný sulfid olovnatý 2 1 − 2 2 − /÷ 2 1⋅ Atom síry má často oxidační číslo -II (kromě disulfidů a kyslíkatých sloučenin síry). ZnS -II, H 2 S II, V disulfidech má atom síry oxidační číslo -I (Obsahují anion S 22-, což je obdoba peroxidů). H 2 S -I2, Cl 2 S -I2 1.1.1 Oxidační číslo České anorganické názvosloví je založeno na konceptu oxidačního čísla. To vyjadřuje rozdíl mezi počtem elektronů přítomných v určitém atomu v základním (neutrálním) stavu (mimo sloučeninu) a počtem elektronů přítomných v tomto atomu v dané sloučenině

Oxidace - poloreakce, při niž reagující částice odevzdává elektrony, a násladkem toho zvyšuje své oxidační číslo. Zn - 2e - → Zn 2+ Redukce - poloreakce, při níž reagující částice přijímá elektrony, a následkem toho snižuje své oxidační číslo. Cu 2+ + 2e - → Cu. Oxidace probíhá vždy současně s. Oxidační číslo. Na pojmu oxidační číslo je založeno české názvosloví anorganických a koordinačních sloučenin. Definujeme ho jako náboj, který by atom získal, pokud bychom elektrony v každé vazbě z toho atomu vycházející přiřadili elektronegativnějšímu atomu

Jaké oxidační číslo mají prvky s vyšší hodnotou elektronegativity? Jak se nazývají sloučeniny síry s jiným prvkem (kovem nebo polokovem)? sulfidy. Jmenuj hlavní rudu Pb: galenit. Chemický název a vzorec galenitu? sulfid olovnatý PbS oxidační číslo síry v sulfanu: -II; prudce jedovatý plyn zápachem připomínající zkažená vejce; přirozeně vzniká při rozkladu bílkovin; pozn. stará vejce silně zapáchají sulfanem, protože se z nich sulfan uvolňuje při rozkladu jejich bílkovi - oxidačné číslo atómu kyslíka v ozonidoch je -I/3, celá skupina O 3-I má oxidačné číslo -I (K I O-I 3) - kladné oxidačné číslo ( I alebo II) má kyslík v zlúčeninách s fluórom- fluoridoch kyslíka (O 2 I F-I 2, O II F-I 2) f) Alkalické kovy (1.A podskupina PSP) majú v zlúčeninách oxidačné číslo I (Na I Cl I. Ve sloučeninách se chrom vyskytuje převážně v oxidačních číslech III a VI, přičemž nejstálejší oxidační číslo je III. Průmyslová výroba. Převážná většina chromu se vyrábí přímou redukcí chromitu (FeCr 2 O 4) uhlíkem v elektrické peci Oxidační číslo jednoho atomu síry je -II, oxidační číslo sodíku zatím neznáme (X), takže je to Na X 2 S-II 1. Vycházíme z toho, že molekula musí být elektricky neutrální . Musí tedy platit, že X.2=II.1, kde X udává oxidační číslo sodíku a zároveň koncovku

Oxidační čísla síry - Ontol

 1. 10. Oxidační číslo atomu síry v oxidu siřičitém a v oxidu sírovém je: a) - II a II b) II a VI c) IV a VI d) VI a - II e) III a VI 11. Pálené vápno je žíravá látka. Používá se např. pro výrobu hašeného vápna, vápnění půdy, ve stavebnictví
 2. k výrobě kyseliny sírové: hoření síry na vzduchu → SO 2 → pak reakce s kyslíkem a katalyzátorem → SO 3 → pak reakce s vodou na kyselinu sírovou ve formě mlhy; SO 2 vzniká i pražením pyritu: 4 FeS 2 + 11 O 2 → 2 Fe 2 O 3 + 8 SO 2; oxidační i redukční účinky; OXID SÍROVÝ SO 3. dvě molekuly = bílý dým, tři.
 3. CuSO4. Síran: zakončení -an ukazuje, že oxidační číslo síry bude 6. Přípona -natý zase, že ox. číslo mědi bude Kyslík má oxidační číslo -2 a víme, že celkově musí být látka neutrální, tedy SOUČET VŠECH OX. ČÍSEL MUSÍ BÝT ROVEN NULE. Takže z rovnice 2+6-2x=0 zjistíme, kolik atomů kyslíku tam bude. A je hotov

Nyní si však ukážeme, že oxidační číslo +II na atomu síry není správně. Nanejvýš můžeme hovořit o průměrném oxidačním čísle, které však nemá valného významu. Musíme vyjít ze strukturního elektronového vzorce kyseliny: Už na první pohled vidíme, že atomy síry nejsou ekvivalentní a že je pravděpodobné Oxidační číslo síry v sulfidu je vždy -II. Odvození vzorce sulfidu. Postup pří tvoření vzorce sulfidu je obdobný jako u oxidu. Napsat vzorec sulfidu hlinitého: Napsat značky prvku v obráceném pořadí než v názvu AlS. Ke značkám napsat vpravo nahoře oxidační čísla 1) Zapíšeme k síře její oxidační číslo. Má vždy -II. 2) Vynásobíme počet atomů síry jejím oxidačním číslem (v kladném tvaru) a vydělíme počtem atomů druhého prvku. III -II 3 × 2 / 2 = 3 Výsledek zapíšeme vpravo nahoru ke značce druhého prvku sulfid hlinitý římskou číslicí - III. 3) Vytvoříme název.

Periodická tabulka prvků: Sír

Oxidační číslo síry je samozřejmě 0. Při žádném jiném o.č. by totiž nemohlo být splněno pravidlo, že součet o.č. ve vzorci je roven nule. 2. a) 2 . I + (-II) = 0 b) 3 . I + V + 4 . (-II) = 0 3. Vůbec ne. Pokud se podíváte do předcházejícího dílu, tak jsme si říkali, že o. č. vodíku ve sloučeninách je I. A. v oxidech má kyslík oxidační číslo - II . Název oxidů je dvouslovný. Podstatné jméno je oxid, přídavné jméno je tvořeno názvem prvku, s příponou příslušného oxidačního čísla. P. - jsou dvouprvkové sloučeniny síry a kovovým prvkem. Oxidační číslo síry je - II RyuzakiKate. Odpoveď byla označena jako užitečná. Pyrit je DIsulfid železnatý, pouze sulfid železnatý by byl FeS. Doplňuji: To není odchylka od pravidla, stejně jako máš peroxidy, které jsou tvořeny dvěma atomy kyslíku -O - O-, z nichž má každý ox. číslo -I, tak tady je síra tvořena dvěma atomy síry -S - S-, rovněž s oxidačním číslem -I Nejvyšší oxidační číslo síry, selenu a telluru je VI a nejnižší -II. Hydridy síry, selenu a telluru (sloučeniny s vodíkem) Slou čeniny s vodíkem obecného složení H 2 R jsou nep říjemn ě páchnoucí jedovaté plyny

Síra - webzdarm

Oxidační číslo síry je zde +6, podobně jako v H 2 SO 4. Syntéza Editovat SO 2 Cl 2 se připravuje reakcí oxidu siřičitého a chloru za přítomnosti katalyzátoru , například aktivního uhlí SULFIDY jsou dvouprvkové sloučeniny síry. oxidační číslo síry je vždy -II název sulfid oxidační číslo prvku podle přípony !tvorba názvů a vzorců je obdobná jako u oxidů! !!! používá se křížové pravidlo!!! 1) vzorec z názvu: sulfid měďnatý natý 1) vzorec z názvu shrnutí: a) pořadí prvků ve vzorci (obr! oxidační číslo síry ve většině sulfidů: -II!!! disulfid železnatý F II S 2 -I; sulfidy kovů (s výjimkou s 1-kovů): nerozpustné ve vodě î tvoří sraženiny; charakteristicky zbarvené; příprava: vysrážení z roztoků solí příslušných kovů pomocí sulfanu, sulfidu sodného nebo sulfidu amonnéh - Oxidační číslo síry bude podle koncovky -ová rovno VI HI SVI O-II. Základní škola Újezd Kyjov Chemie pro základní školy ING. LUBOR HAJDUCH SOLI 4 3. Pokud je oxidační číslo kyselinotvorného prvku sudé, bude mít molekula dva vodíky. H2 I SVI O-II 4. Sečteme kladná oxidační čísla - 2.I + VI = VII

17. která koncovka má oxidační číslo II16 18. dvouprvkové sloučeniny síry a dalšího prvku 19. halogen kapalného skupenství 20.18 filtrací vápenného mléka se získá vápenná 21. plyn nezbytný k dýchání a k hoření 22. smícháním práškové síry s vodou vzniká směs 23. skupenství fluor OXIDAČNÍ ČÍSLO. OXIDAČNÍ ČÍSLO (mocenství prvku, oxidační stupeň) Je jedním z významných informací o stavu prvku. udává stupeň oxidace atomu ve sloučenině či molekule. Jde o součet + a - nábojů. Oxidační číslo dosahuje velikosti od 0 do +- 8. OPAKOVÁNÍ Autor: Mgr. Jana Eichhornová Chemie 8 definice: dvouprvkové sloučeniny síry a kovového prvku starší název sirníky oxidační číslo síry ve vzorci = -II vyskytují se v přírodě jako nerosty mají pevné skupenství a kovový lesk jsou výrazně zbarvené podobné oxidům určení vzorce z názvu u lichých koncovek názvosloví: název -sulfid hlinitý 1. napíšeme značky v. oxidační číslo žádného prvku. Tyto reakce vedou zpravidla ke vzniku látek málo disociovaných (např. neutralizace, vytěsňování slabých kyselin a zásad z jejich solí, tvorba komplexních sloučenin apod.), málo rozpustných (srážecí reakce) nebo těkavých (rozklad karbidů, silicidů, fos dů apod. vodou neb Vodíku náleží oxidační číslo I (plyne z pravidla c), skupině S 2 připíšeme celkové oxidační číslo -II (plyne z pravidla d) a pro jeden atom síry tak získáme oxidační číslo -I. Aplikace pravidla c) je zároveň v souladu s definicí oxidačního čísla, neboť pro vztah elektronegativit X platí X H = 2,1< X S = 2,5

Oxidační číslo síry je -II. V peroxokyselinách je přidán atom kyslíku. V peroxokyselinách nebudou souhlasit oxidační stupně, pokud napíšete ke kyslíku -II. Existuje tam peroxo skupina (O 2)-II. Dva kyslíky jsou tam v oxidačním stupni -I. 19. Napište vzorce kyselin a Sulfidy jsou dvouprvkové (binární) sloučeniny síry s kovy. Síra má v sulfidech oxidační číslo -II (aniont). Název se skládá ze sulfidu a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla. 1.-ný 2.-natý 3.-itý 4.-ičitý 5.-ičný/-ečný 6.-ový 7.-istý 8.-ičelý. Platí, že molekula musí být elektricky neutrální Sulfidy. sloučeniny síry s dalším prvkem. oxidační číslo síry : -2. Menu. O nás; Kontakt; Napište nám; Novinky; Kniha návštěv; Děcka ve tříd Oxidační číslo síry v sulfidu je vždy -II. Úkol 10: Z následujících sloučenin vyber sulfidy: H2SO4, CaO, FeS, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, Na2S Kontrola: FeS, PbS, Na2S Odvození vzorce sulfidu Postup pří tvoření vzorce sulfidu je obdobný jako u oxidu. Napsat vzorec sulfidu hlinitého: Napsat značky prvku v obráceném pořadí než. oxidační číslo -ox. číslo atomu prvku ve sloučenině se rovná jeho nábojovému číslu = = počet elementárních nábojů skutečných nebo pomyslných, pro většinu prvků platí, že hodnota nejvyššího kladného ox. č. se rovná číslu skupiny daného prvk

4 jsou atomy kyslíku vázány na atom síry kovalentními vazbami a atomy sodíku na skupinu 2 SO 4-vazbami iontovými. Názvosloví anorganických slouenin Názvosloví anorganických slouenin lze odvodit pomocí oxidaních ísel prvk ve slouenin. Oxidaní íslo nahradilo díve používané pojmy, nap. mocenství, valence Sbírka příkladů z obecné chemie - EnviMo

Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s jiným prvkem. Síra v sulfidu má oxidační číslo -II. V přírodě se nacházejí jako cinabarit, galenit, sfalerit, pyrit a jsou důležité pro výrobu kovů. Ty se pak používají k výrobě slitin, např. mosazi nebo pájky 1 41. Základní veličiny v chemii Vyjádření množství látek 1. Objem - V - (cm3, ml, dm3, l) 2. Hmotnost - m - (g, kg) 3. Látkové množství - n - (mol), udává počet částic (atomů, molekul, iontů) v soustavě (v látce o určité hmotnosti). 1mol=6,023.1023částic Hmotnost a objem látek o stejném látkovém množství jsou různá, protože jsou různé i částice

Definice sulfidů Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s jiným prvkem. Oxidační číslo síry v sulfidu je vždy -II. Úkol 1: Z následujících sloučenin vyber sulfidy: H2SO4, CaO, FeS, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, Na2S Odvození vzorce sulfidu Postup pří tvoření vzorce sulfidu je obdobný jako u oxidu Jak se tvoří názvy sulfidů Definice sulfidů Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s jiným prvkem. Oxidační číslo síry v sulfidu je vždy -II. Úkol 1: Z následujících sloučenin vyber sulfidy: H2SO4, CaO, FeS, K2O, SCl4, PbS, AlCl3, Na2S Kontrola úkolu 1 FeS, PbS, Na2S Odvození vzorce sulfidu Postup pří tvoření vzorce sulfidu je obdobný jako u oxidu

PPT - Názvosloví sulfidů PowerPoint Presentation, free

Oxidační číslo - Wikipedi

 1. slouČeniny sÍry a kovovÝch prvkŮ s -ii atom sÍry v sulfidech mÁ oxidaČnÍ ČÍslo -ii ( atom sÍry pŘijÍmÁ od atomŮ kovŮ dva elektrony ) starŠÍ nÁzev sirnÍky. pbs na2s fe2s3 sulfid sulfid sulfid sulfid sulfid pbs zns cu2
 2. ofor
 3. 1 atom síry SVI 1 x 6 = 6 4 atomy kyslíku O-II 4 x (-2) = -8 celkem: 2 + 6 + (-8) = 0 Součet oxidačních čísel v iontu je roven náboji iontu. - např. (SO 4)2-: 1 atom síry SVI 1 x 6 = 6 4 atomy kyslíku O-II 4 x (-2) = -8 celkem: 6 + (-8) = -

Doplníme známá oxidační čísla. Oxidační číslo síry v sulfidech je vždy -II. železnatý FeII Použijeme křížové pravidlo: Fe II+S-II Fe 2 S 2 lze-li, vykrátíme V tomto případě vzorec můžeme vykrátit : FeS Výsledný vzorec je FeS. Oxidace síry - síra se oxidovala -předala elektrony jinému prvku (kyslíku), její oxidašní číslo se zvýšilo z 0 na IV konkrétně - atom S předal dva e- každému (ze dvou) atomu kyslíku Redukce kyslíku - kyslík se redukoval - přijal elektrony od jiného prvku (síry), jeho oxidační číslo se snížilo z 0 na -I Stupeň oxidace je podmíněný nebo skutečný náboj, který udává, jaký proces nastala dříve, než element získal svůj současný stav. Pozitivní hodnota stupně oxidace je celkový počet elektronů, které byly odstraněny z atomu. Záporná hodnota stupně oxidace je počet získaných elektronů. Změnou oxidačního stavu chemického prvku se posuzuje, co se během reakce děje. 32)Oxidační číslo síry v sulfidech je mínus dva. 33)Sulfid olovnatý (galenit) je nejvýznamnější surovinou pro výrobu síry. 34)Sfalerit se používá k výrobě zinku. 35)Vzorec sulfidu sodného je Na 2S. 36)Pb 2S je vzorcem pro sulfid olovnatý. 37)Skupinu halogenů tvoří fluor, bor, jod a chrom

CH8 – Sulfidy | Výuka chemie a fyziky

1. Oxidační číslo síry v sulfidu železnatém je: a/ -II b/ IV c/ O d/ II. 2. Pro oxidační číslo IV užíváme zakončení : a/ - ný b/ - itý c/ - ičitý d/ - ový. 3. Oxidační číslo atomu chloru v chloridu sodném je OXIDACE - děj, při kterém se oxidační číslo atomu prvku zvětšuje. REDUKCE - děj, při kterém se oxidační číslo atomu prvku zmenšuje. Přepiš z učebnice str.16 rovnici reakce síry s kyslíkem i s popisem Také dusík má oxidační číslo +5 v dusičnanech. Ionty dusičnanů mají celkový náboj -1, nicméně vzhledem k distribuci náboje uvnitř iontu nese atom dusíku náboj +1 a každý atom kyslíku nese náboj - (2/3), což má za následek celkový náboj -1. Obecně jsou všechny dusičnanové soli rozpustné ve vodě

Oxid siřičitý - fyzikální vlastnosti, příprava a použit

 1. Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Projekt je spolufinancován z Evroého sociálního fondu a státního rozpočtu České republik
 2. Oxidační číslo centrálních atomů u řady sloučenin je pojem čistě formální, např. u kyseliny šťavelové H 2C 2O 4 vychází C III, nebo dokonce může nabývat i neceločíselné hodnoty, např. u tetrathionanu sodného Na 2S 4O 6 je formálně oxidační číslo síry rovno 2,5. 1.3 Číslovkové předpon
 3. Je to nekov a jeho elektronová konfigurace je 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px2 3py1 3pz1. Má 16 protonů, 16 neutronů a 16elektronů a nukleonové číslo 32. Jeho teplota tání je 119,0°C a teplota varu je 444,6°C. Může mít oxidační čísla -II, II, IV a VI. Výskyt: Je to biogenní prvek(vázaný v bílkovinách). Volný
 4. Oxidační číslo je náboj, který zdánlivě mají jednotlivé atomy v molekule sloučeniny. píšeme ho vpravo nad značku prvku (římskou číslicí +/-) Oxidační číslo kyslíku v oxidech je vždy atomu síry s atomem kovu. Síra má
 5. Víme totiž, že oxidační číslo celé sloučeniny je -2, a víme tedy, že síra musí mít v této sloučenině oxidační stav +6. Ale oxidační stav síry není vždy +6, to je důvod, proč nemáme pravidlo pro síru a mnoho dalších prvků. Oxidační stavy většiny prvků se mění podle toho, s kým tvoří vazbu
 6. Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II. Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s libovolným prvkem Síra má v sulfidech vždy oxidační číslo - II Prvek vázaný se sírou může mít oxidační číslo v rozmezí +I až +VIII.
PPT - OXIDY PowerPoint Presentation - ID:3441742PPT - 14

Jak vytvořím ze vzorce kyseliny její název

Síra byla známa již ve starověku - její konkrétní objevitel však znám není.Vědci se domnívají, že latinský název síry - sulphur - má pravděpodobně původ v sanskrtském sulvere. Je známá svým charakteristickým čertovským sirným zápachem, který známe z okolí sirných lázní nebo sopek doplníme oxidační číslo kyslíku. doplníme oxidační číslo sodíku. dopočítáme oxidační číslo síry. Na. 2 . S O. 4 (Na prvek 1. skupiny oxidační číslo I) I-II. VI. Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule je roven nule Molekuly plastické síry vytvářejí dlouhé polymerní řetězce, které jsou také příčinnou její plastičnosti. F síra je středně reaktivní látka, která se přímo slučuje téměř se všemi prvky. Má oxidační i redukční účinky: o Fe + S -> FeS (oxidační účinky •Oxidační číslo kyslíku je O-II •Kladné oxidační číslo příslušného druhého prvku určíme podle koncovky přídavného jména v názvu •Název je tvořen z podstatného jména oxid a přídavného jména odvozeného z názvu prvku se zakončením odpovídajícím jeho kladnému o. č

Oxidační číslo - Masaryk Universit

Oxidační číslo: je náboj, který by byl přítomen na atomu prvku pokud bychom elektrony všech vazeb co z něj vycházejí, přidělili vždy elektronegativnějšímu z atomů. Může se pohybovat v rozmezí od -IV do +VIII. Ox. číslo prvku v nesloučeném stavu je tudíž vždy rovno nule • oxidační číslo: +IV (-ičitý) • výroba: • 1. redukce taveniny SiO 2 , vzniklý 99,9 % křemík se taví zonálním tavením na čistotu 99,99999 % (pro výrobu polovodičů) • 2. z těkavých sloučenin (SiCl 4) při vysoké teplotě (1 100 °C) • křemíková tavenina se vylučuje na zárodečném krystalu křemík Dvouprvkové kyseliny (bezkyslíkaté) • obsahují vodík v oxidačním čísle (+I)na začátku vzorce • druhý prvek má záporné oxidační číslo - nejznámější kyseliny jsou odvozeny od halogenů (-I)a síry (-II) • součástí názvu je koncovka: -ovodík nebo -ovodíková - H+IF-I fluorovodík (kyselina fluorovodíková) -leptá skl 2) Doplním oxidační čísla k prvkům . HI+SVI+OII- 3) Sečtu kladná oxidační čísla (tj. u vodíku a síry). I+VI = VII (liché číslo a nelze dělit dvojkou) 7:2 = 3,5 a není možné mít 3,5 atomu kyslíku. Některé kyseliny totiž mají vodíků více (např. 2). Je to právě tento případ, kdy nám vyjde lichý součet 19.03.2012 12:15. Sulfidy - starší název sirníky. dvouprvkové (zakončení -id) sloučeniny síry a dalšího prvku. Ve všech sulfidech mají atomy síry oxidační číslo -2. Pro názvosloví i vzorce platí stejná pravidla jako pro oxid

Kyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2 • sulfidy (selenidy,telluridy) jsou dvouprvkové sloučeniny síry (selenu, telluru) s jiným prvkem • oxidační číslo síry (selenu, telluru) je vždy -II • postup při tvorbě vzorců a názvů sulfidů, selenidů a telluridů je obdobný jako u oxidů. Cvičení 5: Z následujících sloučenin vyber sulfidy, selenidy, telluridy 1. cetanové číslo, 2. cetanový index, 3. hustota při 15 °C, 4. průběh destilace 4.1 odpařené množství při 250 °C, 4.2 odpařené množství při 350 °C, 4.3 teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V) 4.4 obsah síry, 5. obsah vody, 6. obsah FAME, 7. filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 8. bod vzplanutí, 9. Vazba -O-O- se nazývá peroxidová, její výsledný oxidační stav je -II, jelikož každý atom kyslíku má oxidační číslo -I. H N O 4 (H I N V O 2-I O 2-II) - kyselina peroxo dusičná. H 3 P O 5 (H 3 I P V O 2-I O 3-II) - kyselina trihydrogen peroxo fosforečná. H 2 S 2 O 8 (H 2 I S 2 VI O 2-I O 6-II) - kyselina peroxo disírováJestliže máme vzorec kyseliny, v níž se.

Chalkogeny - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Určete oxidační číslo centrálního atomu v komplexech: K 4 [Fe(CN) 6], K 3 [Fe(CN) 6], K 4 [Ni(CN) 4]. 5. Určete oxidační číslo: a) síry ve sloučenině Na 2 S 2 O 7 b) fosforu ve sloučenině Na 2 H 2 P 2 O 7 c) platiny ve sloučenině H 2 [PtCl 6] Obecná chemie Značky, oxidační čísla, vzorc = dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem - atomy síry v sulfidech mají vždy oxidační číslo -II významné sulfidy: sulfid olovnatý = galenit - stříbřitě šedý, kovově lesklý, těžký, krychlový nerost Pb IIS-- je rudou olova (Pb se používá kvýrobě akumulátorů, střeliva, pomůce Atomy kyslíku, které jsou na síru navázány jednoduchou vazbu, si vezmou jeden elektron od síry a jeden od vodíku a budou mít tedy oxidační číslo také -II. Když to správně posčítáme, oxidační číslo vodíků bude +I, kyslíků -II a síry +VI

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

Oxidační číslo síry v sulfidech je vždy ­II. Vyber sulfidy PbS Na2O H2SO4 K2S CaO SO2 SCl4 H2SO3 P2S5. Napiš definici a uveď příklady. Síra je ve vzorci vždy na druhém místě. A8 15 sulfidy, názvosloví.notebook 2 June 07, 2020. II 23­15:53. Napiš vzorec sulfidu hlinitéh Například, oxidační čísla síry ve sloučeninách H 2 S, S 8, SO 2, SO 3 a H 2 SO 4 jsou: -2, 0, +4, +6 a +6. Čím je oxidační číslo atomu ve sloučenině vyšší, tím je vyšší i stupeň oxidace daného atomu Názvy všech hydroxidů jsou dvouslovné. Skládají se z podstatného jména a přídavného jména. Podstatné jméno je hydroxid. Přídavné jméno je utvořeno z názvu prvku, který je sloučen s hydroxidovou skupinou, zakončené koncovkou, která nám určuje oxidační číslo prvku sloučeného s hydroxidovou skupinou

Oxidace a redukce - DobréZnámky

hořčíku se zvyšuje; f) redukce, oxidační číslo železa se snižuje To neděláš dobře, Jaromíre strana 18-19 1. a) Teplota hoření zápalky je nižší než zápalná teplota uhlí. stříbro černá tenká vrstva sloučeniny síry, vlhkost,. Nejobecnější platnost mají tyto definice: Oxidace je chemická reakce, při které oxidovaná látka ztrácí elektrony, oxiduje se. Oxidační číslo prvku roste. Příklad: FeII - 1e- → FeIII2 Cl- - 2e- → Cl20S-II- 8e- → SVI Redukce je chemická reakce, při které redukovaná látka přijímá elektrony Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7 Sulfidy Sulfidy (sirníky) - jsou dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem Fe + S FeS Hg + S HgS Názvosloví Názvy a vzorce sulfidů se tvoří podle stejných pravidel jako u oxidů. Podstatné jméno je tvořeno slovem sulfid. Atomy síry mají v sulfidech oxidační číslo -II: S-II Významné sulfid

Připrav se - Obecná a anorganická chemie: Názvosloví

Systematická anorganická chemie 1 V tomto pracovním listu se seznámíte s některými prvky, jejich významnými sloučeninami a jejich vlastnostmi a využitím. Tento pracovní list vám bude sloužit nejen k práci - k vyplňování jednotlivých úkolů a také opakování toho, co jsme již poznali, ale také jako poznámky k vaší samostatné přípravě S 2 F 10 je tvořen dvěma tetragonálními pyramidami SF 5 spojenými vazbou S-S. Je to silné oxidační činidlo, při zahřívání disproporcionuje na SF 4 a SF 6. S amoniakem reaguje za vzniku N≡SF 3. Připravuje se reakcí SF 5 Cl s vodíkem. SF 6 je jediný stabilní fluorid síry, je

P4 prvky - chalkogeny - Chemie - Maturitní otázk

A) oxidační číslo centrálního atomu koordinační částice B) počet atomů vázaných donor-akceptorovou vazbou na centrální atom koordinační částice C) počet aniontů vázaných na koordinační částici D) počet molekul H 2O vázaných ve sloučenině 67. Koordinační číslo že leza ve sloučenině K 3 Fe(CN Kyslík v oxidech má oxidační číslo vždy -II. Úkol 2: oxid draselný, oxid železitý, oxid křemičitý, oxid vápenatý Úkol 3: Mn2O7, N2O5, Hg2O Příprava oxidů přímým sloučením kyslíku s prvky Většina oxidů vzniká přímým sloučením kyslíku s jinými prvky, nejčastěji hořením (viz obrázky a videoklip) Průměrné oxidační číslo síry Sodná sůl thiosírová H2S2O3 +II ustalovač dithioničitá H2S2O4 +III odbarvovač DUHA disiřičitá H2S2O5 +IV antioxidant ve vývojce dithionová H2S2O6 +V velmi stabilní vůči oxidaci i redukci disírová H2S2O7 +VI mineralizace vzorků v analytické chemii peroxodisírová H2S2O8 +V - zředěná - oxidační vlastnosti ztrácí, má vlastnosti silné kyseliny - reaguje s neušlechtilými kovy: Fe + H 2 SO 4 ® FeSO 4 + H 2 - výroba: 1. výroba SO 2 - pražením pyritu nebo spalováním síry 2. a) kontaktní metoda 2 SO 2 + O 2 ® 2 SO 3 (kat. V 2 O 5 reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_3/29 jméno autora DUM: Tomáš Korelus 1 U kterého z oxidů má dusík největší oxidační číslo: A N 2 O B N 2 O 5 C NO který je bezbarvý, ostře zapáchající plyn a vzniká hořením síry: A CO 2 B SO 2 C NO 2 D S 2 O 7 6 Kde neodpovídá název vzorci: A SO.

Dvouprvková sloučenina je tvořena z atomů dvou různých prvků, které jsou spojeny chemickou vazbou. Mezi významné dvouprvkové sloučeniny patří nerosty (křemen SiO. 2, korund Al 2 O 3, galenit PbS, sfalerit ZnS), průmyslové suroviny ( SO 2 a SO 3 meziprodukty výroby kyseliny sírové), výrobky (pálené vápno CaO), odpadní látky (CO produkt nedokonalého spalování uhlí) Každý z atomů síry v thiosíranu je v jiném formálním oxidačním stavu a také se podle toho chová, viz Reakcí aniontu thiosíranového v kyselém prostředí . Thiosírany se dříve nazývaly sirnatany - jaké je průměrné oxidační číslo síry v thiosíranu? S 2 O 6 (S 2) 2-anion tetrathionanový: μ-disulfido-bis. b) Jaké je oxidační číslo síry v sulfidech c) Které sulfidy se vyskytují v přírodě jako nerosty ( napiš název nerostu a chemický název ) d) Co je to sulfan + jeho vzorec e) Poslat odpovědi na můj email do 30.11.2020 CH/8 zapiš do sešitu HALOGENIDY 23. hodina 2.12.202

 • Lívance bez kynutí mimibazar.
 • Paul mccartney nancy shevell.
 • Hvězdná brána symboly.
 • Grandhotel tatra slevomat.
 • Horečka marburg.
 • Plicní nemoci příznaky.
 • Lego 8404.
 • Zachraňte vojína ryana ocenění.
 • Koleje tt.
 • Marimex kunice.
 • Fyzioklinika ceník.
 • Malirsky stojan lidl.
 • Akvamarín význam.
 • Nejlepší obědy recepty.
 • Harvia sauna manual.
 • Entizol 250mg tbl nob 20.
 • Sedačka montana.
 • Jak udělat spád na terase.
 • Jodid draselný roztok.
 • Hruškový koláč s karamelem.
 • Navlékání overlocku.
 • Pokemon tv.
 • Jak má vypadat vizitka.
 • Vložení obrázku do mailu outlook.
 • Maso s ryzou a omackou.
 • Magazine.
 • Ledvinová dieta.
 • Robert downey jr filmy komedie.
 • Shakes and fidget pevnost tipy.
 • Andělská křídla a svatozář.
 • Řidičák na kamion věk.
 • Iphone lightning to jack.
 • Ducati supersport cena.
 • Intellect ball 299.
 • Total war arena 2019.
 • Insta 360 go.
 • Buffer definition.
 • Přírodní kosmetika na akné diskuze.
 • Ježíš kristus sourozenci.
 • Spinnery na auto.
 • Jasmín pravý prodej.