Home

Máj zvukomalba

Máj - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila

Celý Máj začíná básní - Čechové jsou národ dobrý - > vlastenecké . 1. zpěv. Úvod k vylíčení krajiny. Hodně personifikací - zživotnění přírody (Ouplné lůny krásná tvář). Měkké koncovky (blíž atd.) dvojhlásky - zvukomalba. Představa přírody naprosto dokonalá, při líčení používá všechny smysly textové prostředky: přímá řeč, monolog, dialog, zvukomalba Vliv díla: ovlivnil Májovce (Máj považován za 1. moderní báseň), časopis Almanach Máj s odkazem na Máchu; zfilmováno v současnosti (hudba Support Lesbiens) kritika náboženství a boha, který připustil smrt dvou mladých lid Zvukomalba: břeh jej objímal kola kol; nocí řinčí řetězů hřmot; ouplný měsíc Epiteton: večerní máj; večerní břeh; tichý mech; růžový večer. zvuková stránka: onomatopoie (= zvukomalba) - např. řinčí řetězů hřmo

Máj - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

zvukomalba: libozvučné (Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.) nelibozvučné (řinčí řetězů hřmot) epiteta (bělavé páry hynou) inverze (v tiché se slzy celí rozplýváte) gradace (Ó krásný - krásný věk! Nocí řinčí řetězů hřmot (Máj) — Povolným krokem on zločince doprovází (Máj) — Vyvalily se vlny zdola roztáhnuly se v širá kola, a na topole podle skal zelený mužík zatleskal. (Kytice) Pro jistotu ještě jednou: ZVUKOMALBA = Seskupení hlásek s cílem vyvolat dojem, představu či napodobit zvuk (Mácha, Máj) Opakem eufonie je kakofonie neboli nelibozvučnost / nelibozvuk. Pro jistotu ještě jednou: EUFONIE = příjemné uspořádání zvuků v projevu ZVUKOMALBA = seskupení hlásek s cílem vyvolat dojem, představu či napodobit zvuk ZVUKOSLED = pravidelné opakování stejných hlásek ve verš Byl opět večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas; hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal. Ovlivnil Májovce (Máj považován za 1. moderní báseň), časopis Almanach Máj s odkazem na Máchu; Zfilmováno v současnosti (hudba Support Lesbiens) Kritika náboženství a boha, který připustil smrt dvou mladých lidí; Soudobí umělci jeho dílo zavrhli - projevoval málo vlastenectví, ukazoval svou vnitřní rozervane

Karel Hynek Mácha - Máj (rozbor díla) - Ostrov tulipán

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Máj (12) (Karel Hynek Mácha) - První zpěv Popis přírody, Jarmila čeká na Viléma, ale přijíždí muž, který jí oznamuje, že je Vilém ve vězení a zítra bude popraven, Jarmila skočí do jezera. Druhý zpěv Vilém je.. DefiniceAutor beletrie hromadí a opakuje hlásky za účelem zachycení krásného zvuku.Příklady použití'Ach v zemi krásnou, zemi milovanou, v vlasť jedinou i v dědictví mi danou, v kolébku svou i hrob svůj, matku svou, v šírou tu zemi, zemi jedinou.' - K. H. Mácha: Máj)Dělení slovaeu!fo!ni!eMůže vyskytovat také v těchto tvarechlibozvučnostMůže být také omylem.

Karel Hynek Mácha - Máj (rozbor) Čtenářský deník Český

 1. Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. - zvukomalba bělavé páry hynou - epiteta v tiché se slzy celí rozplýváte - epiteta co slzy lásky - přirovnání umřelé hvězdy svit, zbortěné harfy tón - oxymorón břeh ji objímal kol a kol - personifikace hrdliččin zval ku lásce hlas - metonymi
 2. zvukomalba břeh jej objímal kola kol nocí řinčí řetězů hřmot zvukosled bílých skví se šatů stín eufonie svou lásku slavík růži pěl kontrasty: líčení májové přírody X Jarmila po tom, co se dozvídá o Vilémovu zatčení, skočí do jezera (nachází se v závěru prvního zpěvu
 3. · opakování slov - máj, láska, den, noc · antiteze - opaky (otec-syn) · paralela - poutník a Vilém zvuková stránka: · důraz na zvukovou krásu verše, melodičnost · zvukosled - brunatné slunce rudě zasvitlo (opakování u) · zvukomalba - řinčí řetězů hřmot · rytmus - vzestupný jamb · obkročný rý
 4. Máj je psán jambem = dvouslabičná básnická stopa, jež sestává z první slabiky a nepřízvučné a druhé přízvučné, Mácha vytvořil tzv. novočeský jamb = na konec verše kladl jednoslabičná slova, např. máj, háj, čas, hlas, mech, vzdech, žel, pěl atd. Jamb je dvoustopý - césurový , 8-10 slabičný

dokonalá zvukomalba (onomatopoie) - ve Vodníkovi (vyvalily se vlny zdola, na topole podle skal, zelený mužík zatleskal) Karel Hynek Mácha (Máj - lyrickoepická báseň) Josef Kajetán Tyl (časopis Květy české, Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Fidlovačka aneb Žádná hněv a žádná rvačka Máj - rozsáhlá lyricko-epická básnická skladba členěná do 4 zpěvů a 2 intermezz. zvukomalba: zní - hyne - zní a hyne, zní - hyne - zní a hyne zas (evokuje padající kapky ze stěny vězení), zároveň jde o prostředek rytmický Máj (1836) 1) Druh, Forma, Žánr. Druh = lyricko-epický, Forma = poezie. Žánr = báseň (básnická povídka (poema) - děj a přímá řeč) 2) Literární směr. Romantismus. směr konce 18. století - 1. polovina 19. století - fantazie, city a minulost

Rozbor uměleckých textů: Onomatopoie (zvukomalba

Karel Hynek Mácha: Máj čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další lyrickoepická báseň 1. Reprodukujte děj skladby (podrobně po jednotlivých zpěvech) V prvním zpěvu (Mácha, Karel Hynek - Máj, Čtenářský deník

· zvukomalba- řinčí řetězů hřmot · rytmus- vzestupný jamb · obkročný rým. Máj: Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil. Máj má kompoziční výstavbu dramatické skladby (čtyři akty, dvě mezihry). Společnost se postavila k Máji většinou odmítavě. Mácha bouřil klidnou měšťanskou idylu, otřásal církevními dogmaty. Kritikové Máchovi nevytýkali nedostatek uměleckého talentu, ale myšlenkovou náplň básně. -zvukomalba-motiv kolébky. Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Zdroje MÁJ. autor: Karel Hynek Mácha. literární druh a žánr: lyricko-epická básnická skladba. místo a doba děje: příroda v okolí Bezdězu a Doks, doba není přesně určená, ale pravděpodobně v 18. nebo 19. stolet zvukomalba. Karel Hynek Mácha - český básní Máj. Karel Hynek Mácha- Žánr lyricko-epické básně je inspirován G.G.Byronem, který tento žánr uvedl do evroého oběhu. - Výrazové prostředky: zvukomalba (nocí řinčí řetězů hřmot), epizeuxis (tam žádný - žádný - žádný svit,.

Karel Hynek Mácha Máj Téma a Motiv - Téma: - Nešťastný životní osud Viléma a Jarmily a zobrazení májové přírody - Motiv: - Láska - Smutek - Sebelítost - Májová příroda - Myšlenky smrti - Myšlenky lepší budoucnosti Časoprostor - česká krajina v máji, v krajině u Doks, pod kopcem Bezděz, u jezera (nyní Máchova) v noci a ránu před Vilémovou popravou, poté po. zvukomalba; hlavní myšlenka: oslava májové přírody; láska; kritika tehdejší společnosti; nezvratitelný osud; touha člověka po lásce a svobodě a schopnost obětování se pro ni; nadčasové dílo (vězni nejsou smířeni se svým osudem) EXPOZICE - Byl pozdní večer, první máj. KOLIZE - Zpráva od plavce. KRIZE - Vilém. onomatopoie, zvukomalba, napodobení zvuků slovy, větou, celým veršem: Nad ouvalem sova houká (F. L. Čelakovský). polysyndeton, bohaté užití spojek při spojování větných členů nebo vět (J. Vrchlický: A ten shon a ruch a vřava). Opak asyndeton 1) Zvukomalba - Vodník ( a na to pole podle skal zelený mužík zatleskal.) 2) Epiteton - Kytice (Ve skrovnou kytici já tě zavážu, ozdobně stužkou ovinu.) 3) Anafora - Zlatý kolovrat (Kde's má Dorničko! Kde jsi? Kde Jsi? Kde's má roztomilá?) 4) Epifora - Svatební košile (Co to máš na té tkaničce, na krku na té. Karel Hynek Mácha (16.11.1810 - 6.11.1836), český básník a prozaik, představitel českého romantismu.. Dílo: Lyrickoepická díla: Máj- (1836) Máchovo nejznámější dílo (bylo přeloženo do mnoha jazyků).Z počátku Máj nebyl přijat, dílo bylo považováno za málo vlastenecké, avšak Mácha zařadil k básni předzpěv oslavující Čechy, takže báseň alespoň trochu.

Máj napsal básník a prozaik Karel Hynek Mácha. Mácha studoval gymnázium a jeho učitelem byl Jungman. Později studoval filozofii a práva. Během studií se seznámil se světovou literaturou. Velice rád navštěvoval staré hrady a zámky. Zajímala ho příroda a navštívil mnoho míst Máj je lyrickoepická romantická báseň, která oslavuje krásu přírody, i nesvobodu mladého člověka. zvukomalba. Postavy: Vilém - Loupežník, měl těžký život, ale byl to správný člověk, lidé i příroda ho měli rádi. Nechal se unést, protože byl hluboce zamilovaný do Jarmily a zavraždil jejího milence. Je mu. Onomatopoie (zvukomalba) - napodobení zvuku slovy, hlásky ve verši mají vyvolat dojem skutečného zvuku (zpěv ptáků, zurčení vody, Máj) Polysyndeton - nadměrné opakování téže spojky tam, kde by bylo možné ji vypustit (Vy byste pořád seděla / a nevydala hlásku / a to se přece nedělá / a já vás varuju. - J. Such onomatopoie (= zvukomalba) - MÁJ. Hl. myšlenka: Zobrazit soudy a nevolnost lidí v tehdejší době. Lidé by se měli zamyslet nad možnostmi svobody a nezahazovat zbytečně svůj osud. Taky láska dvou lidí, která na nesvobodu doplatila. Rovněž se zde popisuje krása májové přírody (většinou v kontrastu ke smrti)

Rozbor uměleckých textů: Eufonie (libozvučnost

Kniha: Máj Autor: Karel Hynek Mácha Přidal(a): Andrea Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) vystudoval filosofii a práva v Praze; láska k Lori-Eleonoře Šomkové => syn Ludví Kniha Máj (Karel Hynek Mácha) stáhnout knihu pdf, epub, mobi Název knihy: Kniha Máj (Karel Hynek Mácha) Elérhető fájlok: Kniha Máj (Karel Hynek Mácha).pdf, Kniha Máj (Karel Hynek Mácha).epub, Kniha Máj (Karel Hynek Mácha).mobi Jazyk knihy: Český jazyk Podmínky pro stažení této knihy: zdarma Kniha Máj (Karel Hynek Mácha).pdf Kniha Máj (Karel Hynek Mácha).epub Kniha [ Kniha: Máj. Autor: Karel Hynek Mácha Vydáno: 1836 TÉMATICKÝ OKRUH. Literární druh: lyrickoepická báseň Místo a doba děje: krajina pod Bezdězem u města Doks, pravděpodobně konec 18. nebo začátek 19. století Vypravěč: er-forma, na konci ich-forma (Hynek) Hlavní myšlenka: vina a smrt, láska, osud Hlavní téma: oslava májové přírody, láska, kritika tehdejší. Rozbor sbírky balad od Karla Jaromíra Erbena Kytice. O autorovi. Karel Jaromír Erben(1811 Miletín - 1870) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu MÁJ lyrickoepická báseň 1. Reprodukujte děj skladby (podrobně po jednotlivých zpěvech) V prvním zpěvu básník líčí krásu prvomájové přírody. Na břehu jezera čeká Jarmila na svého milého Viléma. Ten ale nepřichází. Již za tmy připlouvá ke břehu člun a od neznámého plavce se Jarmila dozvídá bolestnou zprávu

Karel Hynek Mácha - Máj

zvukomalba - řinčí řetězů hřmot podtržen poměr mezi dvěma významovými celky pozvolným krokem on zločince doprovází (opakování o - pomalý chod davu Mohlo by tě zajímat: Skupina předmětu CJ - Český jazyk. Podobné materiály. Y36PSI - Počítačové sítě - Úkol 1 - Karel (včetně grafiky Máj je psán jambickým veršem. Kompozice - dramatický vzestup, vrchol a sestup (jako drama) Básnické prostředky - přirovnání, metafora a personifikace, metonymie, gradace Zvuková stránka - důraz na zvukovou krásu verše, melodičnost, zvukomalba. Autorův záměr

Karel Hynek Mácha - Máj - Uč se online! - Vše co

Použití v jednotlivých jazycích Čeština. V češtině není inverze používána v hovorovém jazyce, nýbrž v poezii a (obvykle) starší literatuře.Autoři díla takto obrací pořádek slov, protože to působí vznešeněji a dramatičtěji. Básníkům se to hodí i kvůli rytmu a rýmu.. Př - zvukomalba- řinčí řetězů hřmot - rytmus- vzestupný jamb - obkročný rým. Máj: Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný. Čtení po ruce pro každou chvíli vašeho života. Nejnovější i klasické eKnihy a eČasopisy do vaší elektronické knihovny

Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Rozbor se věnuje dílu Máj od českého básníka Karla Hynka Máchy.Zabývá se jeho jazykovým, tematickým i kompozičním plánem. Informuje tak například o použitých jazykových a syntaktických prostředcích, všímá si přímých i. Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Zlín Charakteristika: Rozbor Máchova Máje k maturitě v úvodu informuje o životě a dílech autora i jeho současnících.Poté vystihuje literárně-historický kontext skladby, okolnosti jejího vzniku i vliv. Nechybí základní charakteristika díla, rozbor jeho. Stovky elektronických knih zdarma jako i nové knižní bestsellery. Ukázky každé knihy zdarma, knížky dostupné okamžitě, platba SMSkou nebo platební kartou. Ušetříte 30-50%. Čtěte kdekoliv a kdykoliv s Ebux Wooky **) Karel Havlík, přítel Karla Hynka Máchy a K. Jar. Erbena, narodil se 12. 1. 1811 v Žebráce a zemřel 12. března 1884 jako okresní soudce v Poděbradech. Byl snad nejbližším důvěrníkem Máchovým a první a jediný, jenž v rukopisu četl Máj MÁJ je náročná kniha, asi jedna z nejnáročnějších knih, kterou jsem četl ve svém životě. Příběh po obsahové stránce není složitý, ale pokud se pustíme do rozboru této lyricko-epické básně, která byla vydána v roce 1836, tak můžeme tvrdě narazit. Je to klasické dílo českého romantismu

Karel Hynek Mácha - Máj - Rozbory knih - Maturitní okruhy

LITERÁRNÍ TEORIE. Literární druh a žánr: Lyricko-epický román; Literární směr: 13 balad, které vychází z lidových slovanských tradic, bájí, pohádek a pověstí, které Erben sesbíral, folkloristicky orientovaný romantismus; Slovní zásoba a jazyk: Výrazný rým, zvukomalba, přirovnání, personifikace.Dílo je psáno stručně, věcně Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Karel Hynek MáchaMÁJlyrickoepická básen1. Reprodukujte dej skladby (podrobne po jednotlivých zpevech)V prvním zpevu básník lící krásu prvomájové prírody. Na brehu jezera ceká Jarmila na svého milého Viléma. Ten ale neprichází. Již za tmy priplouv Máj (1836) hledání odpovědi na otázky o věčnosti a času, životě . básnický jazyk, bohatá obraznost a hudebnost verše. Máj. Byl pozdní večer-první máj. večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel

Máj Nejznámější a literárně nejcennější lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezzech (1836). Máj V úvodu díla je zařazena dedikační báseň Čechové jsou národ dobrý, která má vyloženě vlasteneckou tematiku, čímž se od samotného Máje liší Máj. D ě j: První zpěv zvukomalba: břeh jej objímal kola kol; nocí řinčí řetězů hřmot; ouplný měsíc. gradace - stupňování - teď slzy rychle utírá rukou si zraky zastírá upírajíc je v dálné kraje. Symbol poutníka, země a vězně.

Karel Hynek Mácha - Máj - Český jazyk - Střední školy

Mácha, Karel Hynek - Máj - MATURITA

- Máj - (1836) Máchovo nejznámější dílo (bylo přeloženo do mnoha jazyků). Z počátku Máj nebyl přijat, dílo bylo považováno za málo vlastenecké, báseň byla pochopena teprve při dalších vydáních. Májovci Máj pokládali za přelomovou báseň zvukomalba, personifikace, živé dialogy a popisy postav i prostředí, které zde nahrazují romantické prvky; in medias res (skočit do děje bez nějakého velkého úvodu, bez určení místa a času - Svatební košile) 1) Zvukomalba - Vodník ( a na to pole podle skal zelený mužík zatleskal. - identifikovat výskyt hláskové instrumentace (eufonie, zvukomalba, refrén) - popsat rým užitý v textu - zasadit výňatek do kontextu celého díla Máj. 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla - zasadit dílo Máj do kontextu tvorby Karla Hynka Mách Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. - zvukomalba. bělavé páry hynou - epiteta. v tiché se slzy celí rozplýváte - epiteta ; Jeśli widzisz, że z samochodu pod Biedronką sprzedają truskawki po 25 zł, to wiedz, że wiele nie przepłacasz. Ceny na rynkach hurtowych wciąż są bardzo wysokie Máj Lyrickoepická báseň,1836 Vrchol tvorby, základní dílo moderní české poezie Dějiště - krajina pod Bezdězem, Doksy (Máchovo jezero) Prostý děj - 3 tragédie (Jarmilina, Vilémova, obecně lidská) Východisko k filozofickým úvahám o smyslu života - ostrá kritika tehdejší společnost

Onomatopoie - Češtinaveslovníku

Máj má čtyři zpěvy a dvě intermezza (mezihra, děj zpomaluje a vysvětluje ); báseň se rozpadá na dvě části: 1. část - Prolog + 1. Zpěv; 2. část - zbytek, patrná zvukomalba ( verše zvukově propracovány - onomatopoia - zvukomalba - napodobení zvuků, slov (nad ouvalem sova houká) 3. Představitelé: Májovci - nová mladá generace, vydávají ALMANACH MÁJ - vydává Jan Neruda, organizuje Hálek (almanach - sborník děl a skladeb Máj je nazván na počest Máchy)ti co sborníku přispívají Máchu uznávaj

Máj - rozbor knihy RozborKnihy

Zvukomalba - (onomatopoie), seskupení hlásek tak, aby připomínaly dojem skutečného zvuku (např. K.H.Mácha - Máj) Title: Literární pojmy Author: Uzivatel Last modified by: kabinet303y Created Date: 10/20/2011 2:01:00 PM Other titles Objevuje se i zvukomalba, nezvyklé tvary slov či neologismy (pět Myšů), básničky vycházející z odlišnosti psaného a mluveného jazyka nebo inspirované skloňováním, aj. Verše se snadno čtou, protože mají pravidelný rytmus a rým

Video: Karel Hynek Mácha - Máj (12) Čtenářský deník Český

Máj - základní charakteristika Skládá se ze 4 zpěvů a 2 mezizpěvů (intermezz) Velmi jednoduchý obsah Tragický příběh milenců - Jarmily a Viléma Vše zaznamenáno v tzv. básnické zkratce Sok - otec můj! Vrah - jeho syn! On svůdce dívky mojí! Obsah: Vilém se stává vrahem, když zjistí, že Jarmila byla svedena dříve, než ji pozna V 1. zpěvu Máje autor popisuje večerní májovu přírodu (Byl pozdní večer - první máj, večerní máj - byl lásky čas. ) Jarmila čeká na svého milého, ovšem člen loupežnické družiny jí sdělí, že je Vilém ve vězení a bude odsouzen za vraždu svého otce, který Jarmilu svedl Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben) stáhnout knihu pdf, epub, mobi Název knihy: Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben) Elérhető fájlok: Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben).pdf, Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben).epub, Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben).mobi Jazyk knihy: Český jazyk Podmínky pro stažení této knihy: zdarma Kniha Kytice (Karel Jaromír Erben).pdf Kniha Kytice (Karel. (zvukomalba, řinčí řetězů hřmot), rým (obkročný). Stylové rozvrstvení slovní zásoby časté opakování slov máj, láska, den a noc. Tematický plán. Námět: Příběh milenců Viléma a Jarmily. Oba musí tragicky zemřít. Vinu přitom nese společnost

Máj - má děj, úvaha o smyslu života, metafora, zvukomalba, 4 zpěvy Krajina prostoupena láskou a poezií, posel sděluje Jarmile, že Vilém byl uvězněn za otcovraždu, Jarmila skončí svůj život v jezeř Ukázka: Byl pozdní večer - první máj - Večerní máj - byl lásky čas. Po úvodní básni následují ještě čtyři zpěvy a dvě intermezza, vnitřně je Máj komponován chronologicky s častými retrospektivami a mezi hlavní motivy patří pomsta, nešťastná láska, panenská příroda, subjektivnost, tajemno a tak dále zvukomalba - např. nocí řinčí řetězů hřmot . dobový ohlas: nepochopen svými současníky, Máj zcela odsouzen a zkritizován Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel Obviňuje společnost, za to že ho dohnala k vraždě. Máj je jazykově velmi bohatý, jsou zde použity netradiční obraty, výrazy a přirovnání, zvukomalba, volná asociace myšlenek Vystavil lucie vonkova v 9:25. Štítky: karel hynek mácha, podruh. Zvukomalba a v poezii rytmus a rým. Pokud jste se dostali do časového presu a obáváte se, že do maturity nestihnete přečíst všech 20 děl, můžete sáhnout po knihách, které nejsou příliš obsáhlé. Doporučit vám můžeme např

•zvukomalba (ČJL-9-3-07) •rozezná základní rysy stylu romantických autorů Realismus (ČJL-9-3-07) •uvede základní rysy realistické literatury a hlavní představitele evroého a českého realismu •principy tvorby realistických spisovatelů, typizace postav, Balzac, Dickens VO 07 Osobnostní a sociáln (zajímavost: v roce 1832 hrál Mácha v Benešově ve hře Čech a Němec, zde se seznámil s Marií Stichovou (Márinka) z hájenky Želetinka ( u Konopiště), Mácha obdivoval její krásu i vědomosti o národní historii, ona jeho lásku neopětovala. V básni Máj pak použil spojení marné volání) Máj - 23. 4. 183 Základní dělení literatury (literární druhy a žánry) Literatura pochází z latinského slova litera (písmeno). Literatura = soubor veškerých písmem zaznamenaných a v knižní podobě uchovaných jazykových projevů lidstva: věcná - vědecká, populárně-naučná, dokumentární. umělecká = krásná - próza, poezie, drama. Umělecká / krásná literatura: próza (to, co. Karel Hynek Mácha - Máj (Autor oslavuje krásu přírody a ústy hrdiny pronáší svoje odvážné myšlenky o tajemství smrti a věčnosti.) Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie (Jedná se o ostrou, útočnou satiru na rakouskou vládu a státní policii. • Máj - lyricko-epická báseň, je to vlastně líčení stavů duše a děj, který je jen nastíněn, je skromný. Děj: jsou dva milenci Jarmila a Vilém, V zabije svůdce J a J spáchá sebevraždu. V je popraven za otcovraždu. Zamýšlí se nad smyslem života

Zvukomalba: (př. řetězů řinčí hřmot) Karel Sabina (1813 - 1877) Máj Záhořovo lože. Vilém cítí vinu ve společnosti. Vilém si neuvědomoval svoji vinu (zabil otce), smrt zde znamená konec života (nepřipouští existenci Boha (libozvučnost), onomatopoie (zvukomalba) Na topole podle skal zelený mužík zatleskal, zvukosled opakování stejných hlásek ve verši, epiteton (básnický přívlastek), konstans rýlý sníh, ornans růžový večer, přirovnání oči jak dva pecny, metafora chlapeček, malý jako paleček, zub pily kapka štěstí, personifikac Metafora může být vyjádřena různými způsoby - od nejjednoduššího způsobu přívlastkového, např. stříbrný vítr, až po složité větné a veršové konstrukce - bledá tvář luny (Mácha - Máj (Kytice) zvukomalba A na topole podle skal zelený mužík zatleskal (Vodník). přirovnání Studené jest to tvé tělo, jak by zpráchnivěti chtělo (Vrba) metafora snad že i najdeš některého syna, jenž k tobě srdce nakloní! (Kytice) epiteton vrba s bílou korou (Vrba) personifikace běží časy, běží (Holoubek) apostrof Karel Hynek Mácha MÁJ Praha: Dobrovský, 2014. Omega (Dobrovský) B. Autor: K. H. Mácha (* 16. 11. 1810 v Praze - + 6. 11. 1836 v Praze) byl český

 • Dezert asie.
 • Hutka a kalandra.
 • Zoo nesebar.
 • Muzikus bazar.
 • Denisa bila.
 • Nemám archeologický průzkum.
 • 4k tv 55.
 • Oidipus voltaire.
 • Balikli makarov 12 sport.
 • Jaká nás čeká budoucnost.
 • Yahoo finance.
 • Dospelost.
 • Antiperspirant pro děti.
 • Diabetes mellitus komplikace.
 • Javascript node innerhtml.
 • Avon logo.
 • Ondřej rychlý výška.
 • Píseň prokřehlá anna k.
 • O popelce božena němcová.
 • Rfid technologie.
 • Google germany.
 • Ekzem na rtech.
 • Býložravé ryby.
 • Roubenky roubal cena.
 • Ticket portal.
 • Logitech mx master 2s software.
 • Státní dluh 2019.
 • Nokia 6.
 • Nejlidnatější města.
 • N club.
 • Sticky notes slunecnice.
 • Smrt na nilu dabing.
 • Jak vypálit cd windows 10.
 • Lhasa apso inzeráty.
 • Perlení vína.
 • Ducati supersport cena.
 • Dopravní značky dodatkové tabulky.
 • Store windows.
 • Wolksvagen polo.
 • Autoservis honda hradec králové.
 • Micro sd 128gb cena.