Home

Stn iso 690

1/3 Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému 1. Autori Prvý autor (tvorca) diela sa uvádza vo forme PRIEZVISKO (čiarka) Meno (čiarka), ďalší autori v tvare Meno PRIEZVISKO, pričom pred posledným spoluautorom sa uvedie spojka a (angl. and) ISO 690:2010 gives guidelines for the preparation of bibliographic references. It also gives guidelines for the preparation of citations in Latin scripts in works that are not themselves primarily bibliographical. It is applicable to bibliographic references and citations to all kinds of information resources, including but not limited to. ISO 690-2:1997, Information and documentation -- Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts thereof. akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690-2 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti, dátum vydania 1.12.2001, ICS: 01.140.2

Prehľad normy STN ISO 690 Úvod Pre publikovanie dokumentov platí medzinÆrodný ıtandard, akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690.TÆto norma upravuje zÆkladnØ nÆležitosti písomných dokumentov, ako sœ obsah, forma a ıtruktœra dokumentu, tvar bibliografických odkazov, atď TECHNIKY A PRÍKLADY CITOVANIA PODA STN ISO 690: 2012 1 ZÁKLADNÉ POJMY Táto medzinárodná norma je určená autorom a vydavateľom na vytváranie bibliografických odkazov, ktoré sa zaraďujú do bibliografií, a na formuláciu citácií, ktoré sa nachádzajú v texte a spájajú text so záznamom v zozname bibliografických odkazov Výklad nové normy ČSN ISO 690 platné od 1. dubna 2011 pro bibliografické odkazy a citace dokumentů připravený Olgou Biernátovou a Janem Skůpou V březnu 2011 vyšla česká verze ČSN ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum)

a STN ISO 690-2: 2001 pre elektronické zdroje. Po viacerých rokoch diskusií a úprav vznikla a bola oficiálne publikovaná norma ISO 690: 2010, o je už jej tretie, podstatne zrevidované vydanie. Toto nové vydanie zárove ruší vyššie uvedené medzinárodné normy týkajúce sa tejto problematiky. Odborníci z Technickej komisie ISO/TC. Norma STN ISO 690 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie, ktorá je účinná od mája 2012 nahradila dve normy: normu STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra z apríla 1998 a normu STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia 1. STN ISO 690 DokumentÆcia. BibliografickØ odkazy. Obsah, forma a atruktœra z apríla 1998, 2. STN ISO 690-2 InformÆcie a dokumentÆcia. BibliografickØ citÆcie. ase 2: ElektronickØ dokumenty a ich asti z decembra 2001. Norma STN ISO 690 z mÆja 2012 poskytuje nÆvod na tvorbu bibliografických odkazov a citÆcií, nepredpisuje vaak ich. ISO 690 is an ISO standard governing bibliographic references in different kinds of documents, including electronic documents. This international standard specifies the bibliographic elements that need to be included in references to published documents, and the order in which these elements should be stated ISO 690 (úplný názov ISO 690:1987, Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure) je medzinárodný štandard, ktorý upravuje obsah, formu a štruktúru písomných dokumentov ako aj formu bibliografických citácií a odkazov. Štandard bol na Slovensku prevzatý v roku 1998 ako norma STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia

ISO - ISO 690:2010 - Information and documentation

a úpravy pri využívaní normy STN ISO 690:2012, príklady citovania rôznych typov dokumentov, v ktorých už sú opravené chyby, ktoré sa vyskytli v anglickej a slovenskej verzii vydanej normy ISO 690. V príspevku sú uvedené rovnaké príklady pre všetky 3 metódy citovania, aby z nich bolo zrejmé, v þom sa líšia The information about the standard: Designation standards: STN ISO 690 Classification mark: 010197 Catalog number: 114900 Publication date standards: 1.5.2012 SKU: NS-544800 The number of pages: 52 Approximate weight : 156 g (0.34 lbs) Country: Slovak technical standard Category: Technical standards STN Preh ad normy STN ISO 690 Úvod Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard, akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690.Táto norma upravuje základné náležitosti písomných dokumentov, ako sú obsah, forma a štruktúra dokumentu, tvar bibliografických odkazov, at

Prehľad normy STN ISO 690 a STN ISO 690-

• ISO 690-2:1997, Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. • STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. • ČSN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části STN ISO 690:1998-04 (01 0197), STN ISO 690-2:2001-12 (01 0197) Poznámka vo Vestníku: Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje návod na tvorbu bibliografických odkazov.Poskytuje aj návod na tvorbu citácií v písmach latinky v dielach, ktoré nie sú primárne bibliografické V tomto článku si vysvetlíme, ako by sa malo správne citovať a parafrázovať podľa aktuálne účinnej normy ISO 690 a ISO 690-2 v interpretácii s národnou normou STN ISO 690 a STN ISO 690-2 techniky a prÍklady citovania podĽa stn iso 690: 2012 Pridané používateľom Mgr. Terézia Peciarová dňa 18. január 2018 - 8:31 Publikácia je stručným návodom na tvorbu bibliografických odkazov a citácií všetkých druhov informačných prameňov

Produkte » Zlieváreň Zábrež a

ČSN ISO 690 - Citac

DIN ISO 690:2013-10 (Deutsch), Information und Dokumentation - Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen (ISO 690:2010) [Bezug über Beuth-Verlag] Die DIN ISO 690:2013-10 ist der Nachfolger der DIN 1502-2 , die mittlerweile zurückgezogen wurde STN ISO 690 a STN 690-2 odporúajú tri techniky/metódy citovania: 1. techniku 1.údaja a dátumu (tzv. harvardskýsystém) 2. techniku íselných odkazov (tzv. numerický systém) 3. techniku priebežných poznámok Interná smernica VŠBM v Košiciach pri záverených prácach odporúa používať metód ISO 690: 1987, Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure. STN ISO 690: 1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. ISO 4: 1984, Documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications. CCITT X.400: 1988, Message handling systems and service overwiev

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citac

Die ISO 690 ist eine ISO-Norm die beschreibt, wie Informationsquellen verschiedener Art in Dokumenten in Druckform oder anderer Form einheitlich referenziert werden. Die aktuelle dritte Ausgabe stammt vom Juni 2010 und hat den Titel Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.Die erste Ausgabe war 1975 erschienen, die zweite. Informácie o norme: Označenie normy: STN ISO 690 Rozlišovací znak: 010197 Katalógové číslo: 114900 Dátum vydania normy: 1.5.2012 Kód tovaru: NS-544800 Počet strán: 52 Približná hmotnosť: 156 g (0.34 libier) Krajina: Slovenská technická norma Kategória: Technické normy STN

Predmet normy STN ISO 690. N. orma rozoznáva dva základné pojmy - bibliografický odkaz. a . citácia. B. ibliografický odkaz. je informácia o dokumente, ktorý sa skutočne použil pri písaní práce. Býva súčasťou zoznamu použitej literatúry. P. od názvom . bibliografia. sa môže k práci pridať usporiadaný zoznam záznamov Prehľad normy STN ISO 690 . Úvod. Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard, akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690.Táto norma upravuje základné náležitosti písomných dokumentov, ako sú obsah, forma a štruktúra dokumentu, tvar bibliografických odkazov, atď.Cieľom tohto príspevku je priblížiť čitateľom vybrané ustanovenia tohto štandardu. Prehľad normy STN ISO 690 Úvod Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard, akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690.Táto norma upravuje základné náležitosti písomných dokumentov, ako sú obsah, forma a štruktúra dokumentu, tvar bibliografických odkazov, atď

Odporúčania pre správne citovanie a odkazovanie na

 1. ISO 690:2010, Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. STN ISO 690:2012 , Informácie a dokumentácia
 2. Citačnou normou, predpísanou na väčšine vysokých škôl na Slovensku je STN ISO 690, prípadne STN ISO 690-2. Podľa dohody s Českou republikou možno na Slovensku používať aj českú verziu kodifikovanej normy ISO, ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Rovnako slovenské modifikácie normy platia aj v Čechách
 3. Norma STN ISO 690 (01 0197) - Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Táto medzinárodná norma poskytuje návod na tvorbu bibliografických odkazov. Poskytuje aj návod na tvorbu citácií v písmach latinky v dielach, ktoré nie sú primárne bibliografické
 4. • STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. • STN ISO 690: 1998. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. • STN ISO 690-2: 2001. Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. • STN ISO 214: 1998.
 5. Nahradenie predchádzajúcich noriem: STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001. Nová medzinárodná norma poskytuje návod na tvorbu bibliografických odkazov. Poskytuje aj návod na tvorbu citácií v písmach latinky v dielach, ktoré nie sú primárne bibliografické. Normu je možné použiť na bibliografické odkazy na.
 6. STN ISO 690: 1998 , Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. Patentové dokumenty ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk. Majite ľ a pôvodca patentu: Konštantín GNOTH, Juraj HRONSKÝ. Int.Cl.F16C33/76. Slovenská republika. Patentový spis, 278421. 06.
 7. Nové vydanie štandardu ISO 690 (2010) a STN ISO 690 (2012) prezentuje celkom zrozumiteľne a prehľadne aplikovanie jednotlivých techník citovania v citujúcom dokumente. Niektoré oblasti však ostávajú aj v znení noriem nevyriešené

Slovenská národná knižnica Odbor služby Oddelenie pre rozvoj knižničného systému Vás pozýva na prednášku Citovanie dokumentov podľa normy STN ISO 690:2012 Prednáša: PhDr. Anna Kucianová, PhD. Prednáška sa uskutoční dňa 29. 1. 2015 o 10.00 hod STN ISO 690:2012, Informácia a dokumentácia - Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. STN ISO 832:1998, Informácie a dokumentácia - Bibliografický popis a odkazy - Pravidlá skracovania bibliografických termínov

ISO 690 - Wikipedi

ISO 690 - Wikipédi

 1. podľa niektorej metódy odporučenej normou STN ISO 690, STN ISO 690‐2. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Tento záznam je potom položkou v zozname bibliografických odkazov
 2. árky bez práce fungujú? Vstúpte na stránku Ako to funguje. Kvalita a originalita. Garantujeme kvalitu a originalitu všetkých textov. Členovia nášho tímu majú s poskytovaním týchto služieb dlhoročné skúsenosti
 3. STN ISO 690: 2012-5 : Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. STN 01 6910: 2011-4 : Pravidlá písania a úpravy písomností. STN ISO 214: 1998-4 : Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. STN ISO 832 z 1.4.1998 Bibliografický popis a citácie..
 4. STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. 5. Legislatívne dokumenty Označenie a číslo LD/Rok publikovania a skratka dokumentu Názov. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 6

Standard STN ISO 690 (01 0197) 1

 1. ISO 690-2:1997, Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. SN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace - Bibliografické citace - ást 2: Elektronické dokumenty nebo jejich ásti
 2. STN ISO 690-2 ISO 690-2 1997-11-15 Deskriptory: documentation, documents, electronic documents, bibiiographies, bibliographic references, specifications Piedmluva ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci nérodnich normalizaéních orgánú (t.lenú ISO). Mezinérodní normy obvykte pripravujÍ technické komise ISO
 3. (dokumentu) v texte práce, podľa niektorej z metód odporúčanej normou STN ISO 690. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Tento záznam je potom položkou v zozname bibliografických odkazov. Citácia slúži aj na spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o citovanom dokument
 4. STN ISO 690: 10 197: Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie: 2012: STN ISO 2788: 10 193: Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru: 2011: STN ISO 11620: 10 149: Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc: 2010: STN ISO 860: 10 010.
 5. Príloha 5 - Vzor bibliografických odkazov BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY v súlade s normou STN ISO 690: Informácia a dokumentácia : návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie;. Citovanie je preberanie akéhokoľvek textu alebo asti citovaného dokumentu

(Zdroj: STN ISO 690 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie ). Časopis — periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až polročných intervaloch, t. j. aspoň dvakrát ročne, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred vymedzený. a) STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a úpravy písomností, b) STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov, c) STN ISO 690: 1998. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra, d) STN ISO 690-2: 2001. Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard ISO 690:1987, Documentation -- Bibliographic references -- Content, form and structure , akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra , dátum vydania 1.4.1998, ICS: 01.140.20

Stn Iso 690 Sut

Ukážka správneho výzoru podľa normy STN ISO 690 a STN ISO 690-2. Navrhujem aby šablóna obsahovala iba povinné údaje, úplný odkazy na bibliografické dielo sa mi javia nepotrebné, podľa povinných údajov sa dá daná kniha bezproblémovo identifikovať a nájsť hlavne predovšetkých pomocou ISBN. Povinné údaje Formálna úprava dizertácii a podobných dokumentov, STN ISO 690 Dokumentácia - 3 Bibliografické citácie - Obsah, forma a štruktúra a STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia - bibliografické citácie: časť 2: elektronické dokumenty alebo ich časti. 17. Pre spracovanie bibliografických citácií (Zoznamu literatúry) sa.

Citácie, parafrázy, bibliografické odkazy - ako na to

STN ISO 690- 01 0197: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001. Účinnosť novej normy je od mája 2012 V zmysle normy STN ISO 690:2012 odporúčame jednotne používať pojem: Zozna Označenie: STN ISO 2145: Slovenský názov: Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov: Anglický názov: Documentation

Techniky a Príklady Citovania Podľa Stn Iso 690: 2012

 1. Citácie STN ISO 690.zip. 4 MB; 0. PlantCruise by Experion R120.1 PDF Collection.iso. 346 MB; 0. 11. ZÁZNAMOVÝ LIST ZVAROV + VT A PT PROKOKOLY + OZNAČENIA ZVAROV NA VÝKRESOCH STN EN ISO 13480-5 , tabuľka 9.5.1 -bod 7,8.rar
 2. z normy STN ISO 690. Pri písaní práce vyuţívame tzv. autorský plurál (napr. vypracovali sme, preštudovali sme). Základná štruktúra práce: Titulná strana Obsah Úvod Jadro Záver Zoznam bibliografických odkazov Prílohy Formálna úprav
 3. STN ISO 690: Informácia a dokumentácia: návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie; STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a úpravy písomností; STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov; Študijný poriadok EU v Bratislave, Zásady rigorózneho konania n
 4. ISO 690 - 2010-06 Information und Dokumentation - Richtlinien für Titelangaben und Zitierung von Informationsressourcen. Jetzt informieren
 5. STN ISO 2145:1997 : Dokumentácia. ýíslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov, STN ISO 690-2:2001 : Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. ýasť 2: Elektronické dokumenty alebo ich asti, ISO 7144:1986 : Dokumentácia - Úprava diplomových a kvalifikaþných prác a podobných dokumentov
 6. STN 57 0529: 1999, Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie. Patentové dokumenty: ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Normy ISO 690 a ISO 690-2 sú k dispozícii v študovni v hlavnej budove SlPK pri SPU v Nitre na Štúrovej ulici č. 51.

Here are some examples of the ISO-690 (numeric, English) style: Book: 1. Indian Country Today Media Network.com,. Adios, 'Ugg A Wugg': Native Composer Updates Song for NBC's 'Peter Pan Live!' Normy: STN ISO 690, STN EN ISO 690-2. Document Actions. Bibliografický odkaz - súbor údajov umožňujúcich identifikáciu dokumentu, ktorý akýmkoľvek spôsobom súvisí s vytvorením iného dokumentu. Odkazy sa umiestňujú do zoznamu odkazov (zoznamu literatúry) a usporiadajú sa zvyčajne abecedne podľa priezviska autora, ak nie je. This part of ISO 690 specifies the elements to be included in bibliographic references to electronic documents. It sets out a prescribed order for the elements of the reference and establishes conventions for the transcription and presentation of information derived from the source electronic document

Norma STN ISO 690 (01 0197) 1

Iso 690 obrazky. 1/3 Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému 1. Autori Prvý autor (tvorca) diela sa uvádza vo forme PRIEZVISKO (čiarka) Meno (čiarka), ďalší autori v tvare Meno PRIEZVISKO, pričom pred posledným spoluautorom sa uvedie spojka a (angl. Citovanie dokumentov podľa normy STN ISO 690:2012 . Prednáša: PhDr. Anna Kucianová, PhD. Prednáška sa uskutoční dňa 29. 1. 2015 o 10.00 hod. v Konferenčnej sále Slovenskej národnej knižnice v Martine. Všetci záujemcovia o problematiku citovania dokumentov sú vítaní STN ISO 690. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. 1998. Title: Príklady citácií a odporúčania podľa ISO 690 a ISO 690-2 Author: pkruzlik Last modified by: Exnar Created Date: 10/13/2009 7:12:00 AM Other titles

Zásady uvádzania literatúry v odbornej práci nie sú pravopisnou otázkou. Upravuje ich norma STN ISO 690:1997 Dokumentácia.Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra a venujú sa im aj publikácie Štefana Kimličku (Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre klasické aj elektronické zdroje) a Dušana Katuščáka (napr Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF Převodní tabulka značení ocelí 06.04. 2013by Jakub Kratina. Převodní tabulka značení ocelí v různých normách - ČSN, EN, ISO, W.Nr., AIS Je to strana A4? Normostrana vyjadruje počet znakov textu, nie počet fyzických strán. Keďže na stranu A4 je možné v závislosti od typu a veľkosti písma, riadkovania a ďalšieho formátovania umiestniť rozličný rozsah textu, je počítanie na normostrany oveľa presnejšie než počítanie fyzických strán dokumentu.. Meranie rozsahu textu na normostrany sa využíva pri. Podľa medzinárodného štandardu ISO 690 a ISO 690-2 B i b l i o g r a f i c k ý o d k a z je záznam obsahujúci údaje o dokumente, ktorý autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú abecedne podľa prvého údaja alebo podľa čísel, ktoré zodpovedajú označeniu citácie v texte

ISO 690 Stile im Detail Citavi Support (Deutsch

1. Citovanie a tvorba bibliografických odkazov sa riadi vorou: STN ISO 690: 2012, Iforácie a dokue vtácia. Návod va tvorbu bibliografických odkazov va iforačé pramene a ich citovaie (STN 01 0197), ktorá vahrádza voru STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2: z decebra 2001. Noru je ož vé použiť va tvorb STN ISO 690. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. 1998. Title: Príklady citácií a odporúčania podľa ISO 690 a ISO 690-2 Author: pkruzlik Created Date STN ISO 2145:1997 : Dokumentácia. ýíslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov, STN ISO 690-2:2001 : Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. ýasť 2: Elektronické dokumenty alebo ich asti, ISO 7144:1986 : Dokumentácia - Úprava diplomových a kvalifikaných prác a podobných dokumentov KIC SvF pozýva všetkých akademických pracovníkov a ostatných záujemcov na odbornú prednášku Citovanie dokumentov podľa normy STN ISO 690: 2012, ktorá sa bude konať dňa 29.1.2015 (štvrtok) o 10.00 hod. v Slovenskej národnej knižnici v Martine

CVTI SR > Zoznam platných STN

Norma STN ISO 690 pre citácie a bibliografické odkazy; Norma STN 01 6910 - Pravidlá písania a úpravy písomností; Norma STN EN ISO 216 - Písací papier a niektoré druhy tlačovín. Orezané formáty. Rady A a B a označovanie smeru výroby; Norma STN 88 6101 - Predtlač listových papierov na úradné a obchodné list STN ISO 690:1998 : Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. Zdroj: Šablóna pre tvorbu ZP. STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti Bibliografické citácie Júl 1970 STN 010198 Formálna úprava rešerší Jún 1972 STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov Apríl 1975 STN 010201 STN ISO 3 Vybrané čísla. Postupnosti vybraných čísel. STN ISO 690 . platnej od mája 2012. V Článku 6 ods. (1) bod c) a d) znie: Formálna úprava prác vychádza zo štandardov: c) STN ISO 690: 2012. Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. d) vypúšťa sa. e) mení sa na d). V Článku . 7. ods. (1) znie

STN ISO 690-2 (STN 01 0197): 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti 14. STN ISO 832 (STN 01 0169): 1998, Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá spracovania bibliografických termínov 15.. Pravidlá písania bibliografických odkazov sa nachádzajú v medzinárodnej smernici STN ISO 690/2012. Rozsah bibliografie je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte. Pri citovaní je nevyhnutné dodržanie etiky citovania, ako aj správnu techniku citovania ISO 690-2:1997, Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. ČSN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

ISO - ISO 690-2:1997 - Information and documentation

dokumentov), STN ISO 2145Číslovanie kapitol a podkapitol v písaných : dokumentoch, STN 01 1301: Veličiny, jednotky a rovnice. Spoločné ustanovenia, STN 01 1300 z r.1987 Zákonné mariace jednotky, STN ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, ISO STN 690-2: Informácie a dokumentácia. Bibliografická citácia. Časť 2 Na Slovensku máme platnú citačnú normu STN ISO 690: 2012. Ale to neznamená, že to bola prvá citačná norma, tá má niekoľkých predchodcov, tým najstarším je asi norma STN 01 0197 z roku 1970. Plagiátorstvo a odoberanie titulov. Odoberanie titulov z dôvodu plagiátorstva nie je v akademickom svete žiadnou novinkou

(1) Pri písaní záverečných prác sa odporúča postupovať podľa STN ISO 690. Formálna úprava prác vychádza z: a) STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a úpravy písomností. b) STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. c) STN ISO 214: 1998, Dokumentácia formát zodpovedá bibliografickému odkazu podľa STN ISO 690 (obsahuje všetky predpísané údaje, napríklad v prípade online zdroja je to presná lokácia na sieti (URL), dátum citovania, atď.). Ak používate figúry v texte (grafy, tabuľky, fotografie, atď.), je nutné, aby ste sa ku každej vyjadrili v texte s príslušným odkazom. STN ISO 690-2: 2001. Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2 : Elektronické dokumenty alebo ich časti. (3) Citované pramene sa označujú ako horný index za citátom a skrátený odkaz je na strane, kde sa vyskytuje citácia, pod čiarou ISO 7144 z r. 1986 (Documentation. Presentation of thesis and similar documents) STN ISO 690 z r. 1998 (Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra) - STN ISO 690-2 z r. 2000 (Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo j ej ich . časti) STN ISO 2145 z r. 1977 (Dokumentácia • STN ISO 690: 1998. Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. • STN ISO 690-2: 2001. Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Čas ť 2: • Elektronické dokumenty alebo ich časti. • STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu 2

Diplomová práca - Štátna norma STN ISO 690 na vypracovanie

ISO 690 [tíslování] Harvard Chicago (1 6th edition) I ISO-690 (author-date, Czech) MLA (7th edition) Sociologický Easopis STN ISO 690 - autor, datum Pfidat styl Prohledat mé citace nebo vytvotit (zadejte ISBN, DOI, název) Všechny citace Tip 1: Nainstalujte si doplñek pro MS Word verze 3.0. Tip 2: Zakládejte citace pres vyhledávací. 690 (2010) a jeho slovenského prekladu STN ISO 690 (2012), ako aj Vnútorného predpisu Univerzity Komenského ( Vnútorný 2013), ktorý aktualizuje náležitosti písania záverečných prác. Vzhľadom na určenie skrípt ako metodického materiálu primárne pre študentov Univerzit 3. STN ISO 690:1998 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. 4. STN ISO 2145:1997 Dokumentácia. ýíslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. 5. STN ISO 690-2:2001 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. ýasť 2: Elektronické dokumenty alebo ich asti. 6 Detail záznamu - Strukturální ošetřovatelský model Moniky Krohwinkel - Detailné zobrazenie záznamu - Slovenská lekárska knižnic

−tandard STN ISO 690 (1998) prezentuje niekoľko termínov typických pre problematiku citovania, ktorých ďalıie používanie si vyžaduje presnœ a jasnœ definíciu. Medzi najdôležitejıie patria: citujœci dokument, citovaný dokument, citÆt, citÆcia, bibliografický odkaz, technika citovania a zoznam bibliografických odkazov Správna výrobná prax pre výrobu a predaj kozmetiky a drogérie sa vypracováva a aplikuje podľa normy STN EN ISO 22716. Táto norma ustanovuje organizačné a praktické požiadavky na riadenie ľudských zdrojov, administratívne ako aj technické postupy, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú bezpečnosť a kvalitu vyrábaných produktov Knihu Antiturista nájdete v knižnici Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bel Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197):2012. 2001. STN ISO 2789. 01 0150. Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika Norma bola zrušená 01. 04. 2004 a nahradená normou STN EN ISO 2789 (01 3026):2004. 2001. STN ISO 4. 01 0196. Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov názvov a. Titulné listy kníh, STN ISO 2145:1997 Dokumentácia. Číslovanie kapitol a podkapitol v písaných dokumentoch, STN 01 6910:2011-04 Pravidlá písania a úpravy písomností, STN ISO 690:2012 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Autori pri aplikácii najnovších.

Ako citovať v odborných prácach eduworld

STN ISO 26000 : Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti Autorské údaje: Nadežda Sládková Autor: Sládková Nadežda: Zdrojový dokument: Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Roč. 17, č. 2 (Apríl - jún 2011), s. 22-23. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Detail záznamu - Vodohospodársky spravodajca - Detailné zobrazenie záznamu - Slovenská technická univerzit Knihu Vlastivedný časopis nájdete v knižnici Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bel STN EN ISO 9001:2016 ČSN EN ISO 9001:2016 2. 6 Manufacture of wood and of products of wood, except furniture 16 EN ISO 9001:2015 STN EN ISO 9001:2016 690 02 Břeclav Page 2 of 3 11_01-P508_T-20190517 Ordinal number Field code 1) Field name 1) Limited to (CZ-NACE codes) 2) Specification of standard diplomovej práce, ktoré sú uvedené v tomto manuáli, sa riadia normami STN a medzinárodnými normami (ISO 7144, 1986; STN ISO 690, 1998; STN ISO 1086, 1999; STN ISO 999, 2001; STN ISO 214, 1998; STN 01 6910, 1999; STN ISO 690-2, 2001). Toto je aktualizované vydanie predchádzajúcich verzií manuálu. Po ďakovani

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v PrešoveUniverzitná Knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
 • Hlíva ústřičná omáčka na těstoviny.
 • Weleda joga dnes konference 2019.
 • The zookeeper's wife.
 • Earth den na zázračné planetě kino.
 • Odstranění vodního kamene z vody.
 • Čidlo cigaretového kouře.
 • Charles de gaulle airport transport to paris.
 • The zookeeper's wife.
 • Harry and meghan instagram.
 • Quartz hodinový strojek.
 • Horoskop ona dnes.
 • Vliv televize na mozek.
 • Vrakoviště chevrolet spark.
 • Mb ml 420 cdi probleme.
 • Průmyslová hnojiva výroba.
 • Lýkovec obecný.
 • Vzorky zdarma pro miminka 2017.
 • Tri veterani cely film online.
 • 1961 wiki.
 • O band.
 • Duchenne muscular dystrophy.
 • Sanitární příčky hradec králové.
 • Rozdíl mezi sovou a výrem.
 • Objem saturnu.
 • Kuňka žlutobřichá.
 • Cape town wikipedia.
 • Kateřina bernatská instagram.
 • Tvář vody ocenění.
 • Jak vyzdobit vánoční truhlíky.
 • Ayran.
 • Evangelium podle jana čtenářský deník.
 • Regata kravata.
 • Chlamydie zkušenosti.
 • Hvězdná brána symboly.
 • Alchymie kapela.
 • Gel na zoubky.
 • Uni hobby motorová pila.
 • Moto enfield.
 • Slavnostní oblečení pro kojence.
 • Inzerce brigád zdarma.
 • Samopal thompson hračka.