Home

Jkso ceny 2022

JKSO Popis JKSO MJ Ø cena 2004-2018 [Kč] celková cena 2004-2018 [Kč] počet vyhodnocených objektů 2004-2018 [Kč] Ø cena 2004-2019 [Kč] celková cena 2004-2019 [Kč] počet vyhodnocených objektů 2004-2019 [Kč] váha 2004-2019 [%] změna Ø ceny 2004-2018 ku 2004-2019 [%] 803 569: domy bytové netypové - protihluková okna: M2: 8 112. 2018 2019; Kumulovaný index ceny JKSO [%] 100,0: 121,2: 88,8: 109,2: 121,8: 207,7: 159,8: 0,0: 318,3: 70,8: 272,8: 281,6: 0,0: 426,8: 79,8: 97,5: Kumulovaný index míry inflace [%] 100,0: 101,9: 104,4: 107,4: 114,1: 115,3: 117,0: 119,2: 123,2: 124,9: 125,4: 125,8: 126,6: 128,5: 131,2: 134,9: Kumulovaný index cen stavebních děl [%] 100,0: 103,0: 106,0: 110,3: 115,3: 116,7: 116,4: 115,9: 115,1: 113,7: 114,1: 115,7: 117,0: 118,8: 132,5: 138, 11. 2018 Vyjádření RTS, a.s. k cenám v CS RTS. Přečtěte si vyjádření naší společnosti k cenám v cenově soustavě RTS. RTS DATA 2018 / II - aktualizace pro druhé pololetí (JKSO). Jednotkové ceny přesunu hmot stanovené v CS RTS vyjadřují náklad spojený s přesunem hmot za standardního způsobu přesunu a při obvyklé. Ukazatelové ceny byly vytvořeny v návaznosti na expertní ceny položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) v aktuální cenové úrovni roku 2015. Seznam skupin určujících stavebních objektů vychází z členění dle JKSO

A v závěru lekce se naučíme počítat obestavěný prostor stavby a ten dále vyuľít k předběľnému stanovení ceny plánované stavby. Obsah lekce: 1.1 Jednotná klasifikace stavebních objektů - Co je JKSO - Hlavní metodické zásady klasifikace - Příklad zatřídění do JKSO 1.2 Daląí klasifikační systém Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je ±15%. Obsa Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu - 6. dodatek; Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 9. 2020; Vydáno 18. 9. 2020. Cenový věstník 15/202 Cenová soustava ÚRS. CS ÚRS; Veřejné zakázky; Podmínky; Třídníky; Blog; TSK Cenová soustava ÚRS je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované multimediální databáze

A v závěru lekce se naučíme počítat obestavěný prostor stavby a ten dále využít k předběžnému stanovení ceny plánované stavby. Obsah lekce: 1.1 Jednotná klasifikace stavebních objektů - Co je JKSO - Hlavní metodické zásady klasifikace - Příklad zatřídění do JKSO 1.2 Další klasifikační systém JKSO 2018: zatřídění: 801.2: budovy pro komunální služby a osobní hygienu: konstrukční charakteristika: 1: svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků: cena za m 3: 7 680 Kč / m 3: cena stavby nové: 1 344 000 Kč: zrekonstruované vybrané prvky stavby: 70 %: cca, odborným odhadem: cena zrekonstruované části: 940. pronásobení základní ceny z výše uvedené přílohy vyhlášky koeficienty k1 a ki, tj. 2 311 x 0,9480 x 1,924, získáme aktuální cenu pro danou konstrukci objektu 4 215,15 Kč/m3. Podle materiálové a technické charakteristiky je možné objekt zatřídit dle JKSO 811.3, tom Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu Uvedené ceny jsou ceny k realizaci platné v roce výstavby, slouží pouze pro orientační představu. Rozměr 7 x 11 m. Cena bez DPH 235 000 Kč. rok výstavby: 2010. Rozměr 6 x 25 m. Cena bez DPH 890 000 Kč. rok výstavby: 2018. Rozměr 8 x 17 m

Porovnání průměrných cen JKSO z - Měrné ceny 201

 1. JKSO MJ Mont Mont Montaz0 Montaz0 NazevDilu nazevobjektu nazevobjektu nazevstavby nazevstavby Objednatel Ceny použitých stavebnívh materiálů jsou upraveny o prořezy, a ztratné, které odpovídá způsobu montáže. 9/19/2018 12:01:02 PM 9/19/2018 12:01:02 PM $1,872,241.00 0.00 15.00 $280,836.15 $2,153,078.00 1.00 $933,375.36.
 2. 2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 175 667,46 Kč bez DPH, 1 422 557,62 Kč včetně DPH. 3. Celkový přehled změny ceny díla: Cena díla dle smlouvy bez DPH 221 977 189,42 Kč Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5
 3. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Každá tabulka je označena oborem dle JKSO a v jednotlivých řádcích jsou uvedeny technologické soubory - Ts (šesté místo JKSO). Toto místo udává např. typ svislé nosné konstrukce (obor 801-817), vodorovné nosné konstrukce (obor 821), materiál konstrukce krytu (obor 822) atd
 4. 2018 Karolína Hanusová . Porovnání směrných a tržních cen vybraných stavebních prací 2 Směrné a tržní ceny (JKSO). Základním kritériem pi volbě ukazatele by měl být typ a rozsah konstrukce srovnatelného stavebního objektu, který je následně upravován dle zadaného projektu. Z důvodu rozdíln
 5. Sestavení ceny stavební zakázky je díky upřesňování konstrukcí a informací kontinuální od návrhu po realizaci. Klasifikační systém RTS BIM. Klasifikační systém RTS BIM je vyvíjen společností RTS, a.s., od roku 2018. Byl vyvinut na základě platných principů a zvyklostí českého stavebnictví s ohledem na využití v.

Porovnání cen JKSO Měrné ceny 201

Součásti ceny je rezerva ve výši 2% z celkové ceny díla. V ostatních částech se sin buya o dílo nemění. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, i nichž každý má platnost. JKSO MJ Mont Mont Montaz0 Montaz0 NazevDilu nazevobjektu nazevobjektu nazevstavby nazevstavby Objednatel Ceny použitých stavebnívh materiálů jsou upraveny o prořezy, a ztratné, které odpovídá způsobu montáže. 9/19/2018 12:00:38 PM 9/19/2018 12:00:38 PM $1,061,599.00 0.00 15.00 $159,239.85 $1,220,839.00 1.00 $525,972.59. 2018. Při výpočtu škod počítáme s tím, ţe dojde k poškození prvního nadzemního podlaţí. Tab. 3.2 Druhy budov dle JKSO nalézající se v záplavovém území a jejich jednotkové ceny [6] Označení dle JKSO Druh budovy Jednotková cena [Kč/m2] 801 Budovy občanské výstavby 20523 803 Budovy pro bydlení 1904 2.2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. OVO1-2018/000600-013 zo dňa 2. 11. 2018 týmto a predchádzajúcimi dodatkom neupravené zostávajú v platnosti. 2.3. Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch vrátane Prílohy č. 1 - Špecifikácia ceny

Cenová soustava RTS DAT

ceny č.1 a Špecifikácia ceny č.2sa dopĺňa Špecifikáciou ceny č. 3. Čl. II Záverečné ustanovenia 2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. OVO1-2018/000599-015 zo dňa 02. 11. 2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.07.2019, dodatku č. 2 zo dňa 19.08.2019 a dodatku č. 3 zo dňa 27.9.2019. 2.2 Jednotkové ceny dle SOD. 3 005 397,00 631 133,37 Kö 3 636 530,37 206 117,12Kö 57 029.00 263 146,12 55 260,69 318 406,81 3 268.543,12 Kö 686 394,06 Kö 3 954 937,18 Vil. Fakturace a platební podmínky Úhrada tohoto Dodatku C.I bude provedena samostatnými fakturami v mésíci kvétnu 2018. Splatnost faktur 30.9.2018. 'X. Závëreëná.

Jaroslava Nováková: Ceny ,náklady,kalkulace - sbírka příkladů Tichá A., Tichý J., Vysložil R., Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, CERM 2008, ISBN 80-7204-587-7 Marková L, Chovanec J: Rozpočtování a kalkulace ve výstavb 3.4.5 Propočet ceny . 3.5 ZJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ CENY STAVBY PODLE VYHLÁŠKY Č. 3/2008 SB . 3.5.1 Obecně . 3.5.2 Výpočet cenového (objemového) podílu konstrukcí neuvedených . 3.5.3 Úprava koeficientem K. 4. podle vyhlášky č. 3/2008 S Jsks ceny ofert już od 30,00 zł. Aktualne oferty na Ceneo. Porównuj i odkrywaj najtańsze produkty. Sprawdź u nas sklep, dostawców i opini

Číslo spisu (objednávky): objednávka zo dňa 07.09.2018, sp.zn. PDS-098/2-2017 MŠ ZNALECKÝ POSUDOK þ. 55/2018 Vo veci:stanovenia všeobecnej hodnoty Administratívnej budovy súpisné číslo 38 na pozemku parcelné číslo 1632/6, pozemkov parcelné číslo 1632/6 a 1632/13, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Gajary, obe Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v roce 2018 dle ČSÚ. Prvotní jednorázové náklady na pozemek k výstavbě administrativní budovy pro 100 úředníků. Budova o 5 patrech na ploše 600 m2 (přepočtené na jednoho úředníka). Blíže viz vstupní úvaha uvedená o dva řádky níže

Soupisy a ceny prací - rsd

Klasifikace stavebních objektů, Technicko-hospodářské

13. mája 2018 13. mája 2018 ÚSE Náš portál cenyprojektov.sk Vám umožňuje orientačné ocenenie stavebného projektu a určenie ceny projektových prác. Registrácia je úplne zdarma a vzorový výpočet si môžete vyskúšať aj bez registrácie najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri zo dňa 24.1.2018 prospech oprávneného - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava, Panónska cesta 2, 851 04 JKSO: 803 6 Domy.

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2019 Marek Bartoše

Ceník stavebních prací se vzorovými rozpočty 2020 je komplexní program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, harmonogramů a fakturaci.. Tento software je určený pro investory, projektanty, stavební firmy, rozpočtáře a ostatní zájemce o tuto problematiku týden Datum Náplň přednášky Datum Náplň cvičení 1 22.2. Klasifikace ve stavebnictví - JKSO, SKP, CZ-CC, TSKP, OTSKP Tvorba ceny - náklady, konkurence, poptávka Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. 19./22.2. Úvod Propočet celkových nákladů stavby 2 1.3.. JKSO : Rozpočet Prehľad rozpočtových nákladov v EUR Dodávateľ: Dátum: 30.04.2018 Čerpanie Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie Mesiac 2011 VK Prehľad kalkulovaných nákladov v EUR Ceny PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 - ZEMNE PRÁCE 1.00 221 11310-712 INVESTIČNÍ ZÁMĚR a) Název akce: Střední škola technická, Most - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování b) Místo akce: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace c) Předkladatel IZ (příspěvková organizace, případně přímo odbor, v jehož gesci je příslušná akce): odbor školství, mládeže a tělovýchov insolvenční správce KSOS 31 INS 1186 / 2018 Šilingrovo nám. 3 602 00 Brno-město IČ: 725 36 624 Úkol: Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytové jednotky č. 1179/13 a spoluvlastnického podílu o velikosti 517/16186 k jinému nebytovému prostoru č. 1179/32, včetně příslušných spoluvlastnických podíl

ze dne 23.7.2018 a na základé zmënového listu E. 01/2018 ze cine 15.10.2018. položka Specifikace ceny Cena díla uvedeného v Elánku Ill. smlouvy o dílo Einí bez dané z pFidané hodnoty Cena víceprací snížená o ménépráce uvedené ve zménovém listé E. 01/2018 bez dané z pFidané hodnoty Dan z pFidané hodnoty v základní sazb JKSO : Dodávateľ: Dátum: 23.05.2018 Stavba : Zateplenie objektu dielne a kotolne, areál OLO a.s. Objekt : Dielňa a kotolňa - stavebné riešenie - 10/2018 Ceny PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 - ZEMNE PRÁCE 1.00 001 13320-211 11.7.2018 VÝZVA více zájemcûm k podání nabídky na veiejnou zakázku malého rozsahu Na tuto výzvu se vztahuje ustanovení §27, písm. b) zákona C. 134/2016 Sb., o Z V Z v platném znèní. Chodníky 11. HFbitovní ulice - oprava krytu chodníku Teplárenská ulice - oprava krytu chodníku Cankovská ulice - oprava krytu chodník katastrálny portál dňa 30.11.2018 (aktualizácia dňa 29.11.2018), okres Dunajská Streda, obec Povoda, znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na JKSO: 803 6 Domy rodinné. Rekapitulace smluvní ceny: Smlouva o dílo Zmëny dle DI Zmënový list ZL 1 Zménový list ZL 2 Ve Všestarech dne 25.5.2018 Obec Všestary Všestary 35 503 12 Všestary 002 69 750, Dit: CZ0026976 objednatel Ing. Michal Derner JKSO ECO Místo 25281861 Dne 05.01.2018 Poëet Náklady / I m.j. Poëet Náklady I I m.j. o,oo c 13 15 16 18.

Video: Cenový věstník Legislativa Ministerstvo financí Č

610 územných plánov. 946 článkov. 4805 fotografií. online návštevníkov. 25. 11. 2020, meniny má: Katarín 2018; Zobrazit záznam; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Optimalizace nákladů domů pro bydlení z hlediska podlahové plochy. Cost optimization residential houses in terms of floor space. Zobrazit/ otevřít JKSO: Miesto: Objednávatelt KRYCí LIST ROZPOCTU Zateplenie fasady na budové chirurgického pavilónu blok D a E. Zateplenie fasady na budové chirurgického pavilónu blok D a E. dadca o,oo 22 249,99 EUR Spracovatel' Strana I z Dátum: Ito: Ido DPI-I: Ito: Ito DPH: Ito: Ido DPH: Ito: Ido DPH: 19.04.2018 36837075 SR2022453873 22 249,99 o,o

TSKP - Cenová soustava ÚR

JKSO : Čerpanie Krycí list splátky v EUR za obdobie Mesiac 2011 VK Krycí list výrobnej kalkulácie v EUR Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: IVETA ZUSKINOVÁ Dňa: 21.05.2018 VF Krycí list splátky v EUR za obdobie Mesiac 2011 Odberateľ: MESTO NÁMESTOVO IČO: DIČ: Dodávateľ: IČO: DIČ: Projektant: ATELIÉR GAM s.r.o., RUŽOMBEROK IČO. Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X 50 Špecifik{ pri stanovení predpokladanej hodnoty stavby v predprojektovej f{ze Juraj Nagy1, Andrej Adamuščin2 and Marek Ďubek3 1 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. ò nagy.juraj@use-sk.sk 2 Slovensk {technick univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu STU; andrej.adamuscin@stuba.sk 3 Slovensk {technick univerzita v Bratislave, Stavebn fakulta. JKSO. Zhotovitel' Banka Ijtet IBAN MICAN SIMAI Toporova 196/5 076 62 DVORIANKY 40 955 753 VUB, as Stavebné úpravy Zvýšovanie energetickej Faktúra Obdobie Poet priloh Objednávka. Dodaci list: Objednávatel' OBEC SENNE 072 13 SENNE 5/2018 3.9-3 10.2018 IC DPH SWIFT 1023321500 03.10_2018 0310.2018 10.10.2018 Zhotoviter ICO Banka Ú¿et 00.

Úvod - Cenová soustava ÚR

JKSO: ECO: Zpracoval: ing. Otakar Kubeška Datum: 19. 5.2018 Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 17 776,00 1 492 oo 1 492 00 4 575 00 2 765 oo 1 810 oo 4 274 00 3 465 00 113 oo 696,00 3 821 00 969 oo 2 852 oo 3 614 oo 3 614 00 2 680,00 2 680,00 2 680 00 20 456 00 Kód položky HSV Práce a dodávky HSV Zakládán JKSO : Rozpočet Prehľad rozpočtových nákladov v EUR Dodávateľ: Dátum: 26.03.2018 Čerpanie Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie Mesiac 2011 VK Prehľad kalkulovaných nákladov v EUR Ceny PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 - ZEMNE PRÁCE 1.00 221 11310-714 JKSO : JKSO: Spracoval: Čerpanie Krycí list splátky v za obdobie Mesiac 2015 Dňa: ceny PRÁCE A DODÁVKY PSV 712 - Povlakové krytiny 1 712 27.6.2018 Objekt : Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ 15.00 0.00 105.00 0.00 105.00 0.00 33.0 JKSO : Rozpočet Prehľad rozpočtových nákladov v EUR Dodávateľ: Dátum: 15.06.2018 Čerpanie Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie Mesiac 2011 VK Prehľad kalkulovaných nákladov v EUR Ceny PRÁCE A DODÁVKY PSV 71 - IZOLÁCIE 713 - Izolácie tepelné. 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Zatřídění JKSO: Poř. č.pol. 1 - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ.

Rozpis ceny Rekapitulace daní - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa IČO: 2018_0913 ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112 Zlín-Štípa 76314 00090026 CZ00090026 Stavba SO 00 JKSO: 815.94 přístřešky, kiosky apod. pro různé účely. JKSO ECO Miesto Ito 31951619 50884476 Dña 23.3.2018 Po¿et Obec Ñagov IC DPH SK2120523460 Položiek Náklady / I m.j. Rozpo¿et tíslo Spracoval Merné a ú&lové jednotky Náklady / I m.j. Náklady / I m.j. Rozpo¿tové náklady v Potet EUR o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 88 276,89 17 655,38 105 932,27 o,oo o,oo o,o Cenová mapa pozemku cena nestanovena Cenová mapa pozemků pro 1 llavní město Prahu pro rok 2018 Pozemek p.č. 967 Ceny uvedené v cenové mapě pozemků hlavního města Prahy jsou každoročně aktualizovány na základě vývoje cen v jednotlivých lokalitách dle uskutečněných prodejů _067/2018 Uzatvorená podla § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za jeho vyhotovenie. Zmluvné strany . Objednávateľ : Obec Valaliky sídlo : Poľná 8 , 044 13 Valalik 16.11.-19.12.2018 Považská galéria umenia v Žiline - Stavebné úpravy tasti priestorov prízemia stavby 02 - Zdravotechnika ŽiIinský samosprávny kraj JKSO ECO Miesto ICO CPV CPA ERPOS, spol. s r. o. Rozpoðet öíslo Dña 19.12.2018 Náklady Eerpania v EUR B Doplnkové náklady 8 Práce ceztas 9 Bez pevnej podl. 10 Kultúrna pamiatka I

Isto už viete, že začiatkom roka 2015 došlo k rozšíreniu odpisových skupín zo štyroch na šesť, čo má výrazný dopad na mnohých podnikateľov a ich prognózované uplatnenie daňových výdavkov. Postarala sa o to novelizácia zákona č. 333/2014 Z.z., čím sa upravil Zákon o dani z príjmov 1 .7.2018 (ptípadnè ihned po vydání prslušného Magistrátem mästa Teplice) 3 .82018 Dokonëením stavby se rozumí den podpisu protokolu o predání a prevzetí dila, který neobsahuje vady bránící užívání dila k zamýšlenému úÖelu, objednatelem. 3.2 JKSO : Dátum: 31.05.2018 Stavba :Debarierizácia vstupu do lekárne PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN Ceny PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 - ZEMNE PRÁCE 221 11310-6611 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem Deka,... do 20 m2 m2 45.11.11 (6,05+5,72)*1,54 = 18,12

Rekonstrukce WC za cenu nového rodinného domu Hradec

JKSO: Místo: Objednatet: Zhotovitet: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: IMPORT Kopie - SOUHRNNÝ LIST STAVBY RPS NS KNO Vl.etapa 2. äst_ návrh NZ 01 6. 11.2018 -111 -111 -135 cc-a: Datum: DIC: Did: Did: Did: -111 608,07 o,oo CZK Náklady z rozpo¿tú Ostatní náklady ze souhrnného tistu Cena bez DPH DPH záktadni snižená Cena s DPH 608,0 Propo¿et ceny objektu KALKULACE Kraj, Zåmková dlaŽba 0320 Hrádek Kalkulant m2 m2 kus rn2 rn2 rn2 18.6.2018 str.: pytlik 602 513 142 Stavba Misto Poi. CJs. _KP CRP spec. SKP 9508 49 JKSO Datum 13,950 13,950 13,950 25.110 2,000 18.000 46.500 18,000 0.500 Mezisouëet 36,000 39.600 37.000 37.000 38.850 Mezisou¿et 42.422 Mezisouëet 255201

RTS DATA RTSClou

Číslo spisu (objednávky): zo dňa 22.10.2018, sp.zn. DD HC 019/2018 ZNALECKÝ POSUDOK þ. 62/2018 Vo veci:stanovenia všeobecnej hodnoty Rodinného domu súpisné číslo 3986 na pozemku parcelné číslo 1534/2, pozemkov parcelné číslo 1534/1, 1534/2, 1535 a 1536/2, nachádzajúcich sa v katastrálnom územ Zmluva 0 dielo E. 22/05/2018 uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znenl neskorších predpisov Dohoda o zvýšení ceny za vykonanie diela nie je však potrebná JKSO ECO Miesto 36295981 CPV CPA DPH SK2020079655 Náklady / 1 m.j. Rozpotet öíslo Dñ

Ceník montovaných hal Gametall a

(tj. O, 747 % püvodní ceny díla) a ménépráce ve výši 359 962,80 KE bez DPH tj. 0,422 % püvodní ceny díla), dle zmënového listu 8 jsou vícepráce ve výši 1 134 888,04 KE (tj. 1,332 % ptvodní ceny díla) a ménëpráce ve výši 135 736,02 bez DPH tj. 0,159 % púvodní ceny díla. Ostatní vícepráce Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písm. a) citovaného ustanovení zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil správního deliktu, v šetřeném případě činí 11 671 103 vč. DPH. Horní hranice možné pokuty (5 % z ceny zakázky) tedy činí 583 555,-- Kč

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované multimediální databáze. CS ÚRS pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její. 11.111,15 Kč (tj. 0,58% z původní ceny díla bez DPH). III. Předmět dodatku 1. V článku 3 smlouvy Cena za dílo, odst.3.1. se mění takto : Cena za dílo je určena podle přílohy č.l tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 2 Objekt je využívaný na väčšine plochy ako administratívna budova. Čo nie je v rozpore s evidenciou KN, kde je vedený kód využitia 20 - iná budova. Jedná sa o budovu pre riadenie, správu a administratívu JKSO 801611, KS 122 0 - budovy pre administratívu JKSO: Místo: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: SOUHRNNÝ LIST 78-18-DI-S Hluboká nad Vltavou ZL - dodatek E. STAVBY cc-a: Datum: Did: Did: Did: Did: 4. 3. 2019 152 154,60 o,oo 152 154,60 31 952,47 o,oo 184 107,07 Razítko spol. s 1.0. Viovice Razítko Náklady z rozpoEtå Ostatní náklady ze souhrnného list - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) Stavba: SPŠ zeměměřická_úprava učeben 0,1 JKSO: CC-CZ: 1 Místo: Pod Táborem 300, Praha 9 Datum: 14.03.2018 10 100 Objednavatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Vyplň údaj Projektant: Ing.arch. Jakub Kovářík True.

- ceny u položek_x000d_ - množství, pokud má žluté podbarvení_x000d_ - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) Stavba: Oprava a modernizace čtyř volných bytů o velikosti 1+2 na ul. 8. března, Slezská Ostrava JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 13.2.2018 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Vyplň údaj Projektant: True. Odpo¿ty z ceny díla bez DPH: Celkový vliv na zmënu ceny díla bez DPH: DPH: Celkový vliv na cenu díla vëetné DPI-I: Fakturováno v 95 823,66 163 303,77 67 480,11 14 170,82 81 650,93 Za zhotovi ele: ováY Datum: 118 Praha-Malá Strana, Újezd 450/40 Datum: Za projektanta. Za objednatele a technický dozor investora: artin ŠmehýI, Ing. Dat Z ML UVA O DI ELO 09/2018 uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a násl. zákona 513/1991 Th. I. Zmluvné strany uvedeného na faktúre zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z vyfakturovanej ceny JKSO Dátum: Hmotnost' v tonách Spolu o,ooooo 1 ,50920 5, 10485 070143 7,31548 0,08894 0,08894 o,oooo

 • Šikulové vánoce.
 • Rozmetadlo hnojiv za traktor.
 • Jar mapa.
 • Kure pecene na bylinkach.
 • Fotograf wiki.
 • Microsoft image stitching.
 • Ruční uvolnění uzlin návod.
 • Koza rysunki.
 • Šikana definice.
 • Císařský řez jizva.
 • Školní batoh beckmann recenze.
 • Třetí trimestr začíná.
 • Bezpecnostni tabulky.
 • Adventní akce 2018.
 • Hárací kalhotky pro čivavy.
 • Nejlepší běžecké boty roku 2018.
 • Petit lulu sio.
 • Obleky ostrava karolina.
 • Největší auto na světě.
 • Nátěr asfaltových šindelů.
 • 1588 armada.
 • Velké maličkosti pdf.
 • Malotraktor.
 • Kapka vody kreslená.
 • Fitbit app gallery.
 • Planety bez měsíců.
 • Oral b vitality kids recenze.
 • Brandon t jackson denise xavier.
 • Obložky oken.
 • Tempomat fabia navod.
 • Piercing segment.
 • Ekonomická deprese.
 • Moto enfield.
 • Chondropathia condyli medialis femoris.
 • Schindler's list.
 • Pulpitida.
 • Jak vypadají proleženiny.
 • Válka v libyi 2019.
 • Norsko zájezdy levně.
 • Barva tan.
 • Slepičí polévka pohlreich.