Home

Metodický pokyn mšmt návykové látky

METODICKÝ POKYN NÁVYKOVÉ LÁTKY 1. CO JSOU TO NÁVYKOVÉ LÁTKY? Mezi návykové látky zahrnujeme tzv. legální a ilegální drogy, mezi návykové látky zahrnujeme nejen zakázané drogy, ale také alkohol, tabák, t ěkavé látky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Středa, 02. prosinec 2020 Celý článek. Praha, 2. prosince 2020 - Ceny MŠMT za vědu a výzkum dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzali chemik Karel Friess,.. Metodický pokyn Prevence užívání návykových látek ISŠ/1022/2017 strana 2/ 5 Vymezení pojmů: (a) Pojem návykové látky zahrnuje alkohol, omamné a psychotropní látky (dále jen OPL), které jsou schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací neb Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18 písm

Metodický_pokyn_2016_šikanování Metodické pokyny MŠMT: od leden 2019 - nově Metodický pokyn č.1 - Návykové látky + č.4 - Alkohol + č.13 - Tabá Metodický pokyn k primární prevenci - Co dělat, když Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (zkrácený dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 2 CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA Návykové látky. Návykové látky a prekursory drog; Metodický pokyn přináší souhrn činností, které by měly urgentní příjmy poskytovat, popis jejich personálního, věcného i technického zabezpečení, typologii urgentních příjmů dle velikosti či popis jejich struktury. Návrh Metodického pokynu byl již v přípravné fázi.

Metodický pokyn č. 3/2015 (verze 2 s platností do 26. 10. 2015) Metodický pokyn č. 3 (verze 1) Metodický pokyn č. 2/2015 (metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2015, kterým se stanoví podrobnosti k přípravě zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky) Metodický pokyn č. 1/201 • Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j.: MSMT-21149/2016 Návykové látky Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (návykovou látkou se rozumí alkohol, nikotin, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky. Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb. za rok 2008 Materiál MŠMT č.j. 17/2009-26. Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2008 (zdroj: metodický pokyn MŠMT č.j. 10 194/2002-14). 6 NÁVYKOVÉ LÁTKY Návyková látka = látka, která je schopna ovlivnit psychiku člov ěka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti

Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce. Hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml) PŘESTUPKY. Nařízení vlády . č. 41/2014 Sb. TRESTNÉ ČINY. Pokyn obecné povahy č. 5/2019 Sb. pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce. Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2. 10. Methamfetamin 2 Návykové látky a prekursory drog; Metodický pokyn k aplikaci zákona č. 108/2006 Sb. Vytvořeno: 4. 1. 2008 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020. Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat zdravotnická zařízení o postupu při aplikaci zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, který má platnost od 1. ledna. chování schválená MŠMT: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k Návykové látky 4. Rizikové chování v dopravě 5. Vandalismus 6. Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus Problematice šikany se věnuje Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vydává novelizovaný metodický pokyn, kterým informuje zřizovatele a ředitele škol a školských zařízení (dále jen škola) o environmentálním vzdělávání.

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14; Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-2 Tento metodický pokyn stanoví postup a podmínky pro udělení pověření Ministerstva životního prostředí k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický pokyn pro podporu školských poradenských zařízení při aplikaci novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb

Vnitroresortní předpisy MŠMT Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů č. j. 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007, Věstník MŠMT Metodický pokyn MŠMT .j. 37014/2005-25 v platném znění- zajištění bezpenosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT. POVINNOSTI VEDOUCÍCH návykové látky na pracovištíchzamstnavatel Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky ve sportovních nestátních neziskových organizacích (dále jen Metodický pokyn) vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (m. j. omamné a psychotropní), které jsou schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací schopnosti. Patří sem také alkohol nebo tabák. To, co je považováno za OPL, jedy a prekursory, stanoví ve svýc

 1. Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR čj: 14000/2020-15132 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (zrušuje se metodický pokyn č. j. 401/2010-15000 ze dne 20
 2. Metodický pokyn k prevenci rizikových jevů (pdf 500kB) kde by vedle ilegálních drog měly být zastoupeny i prevence legální návykové látky (alkohol a tabák). řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je ošetřen Metodickým pokynem MŠMT K jednotnému postupu při uvolňování a.
 3. istra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn

MŠMT ČR - msmt

I. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016) cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám fenoménu šikany, možnostem, jak mu - Příloha 1 - Návykové látky - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6 - Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, Č.j. 20 006/2007-51 16 227/1996-22 Metodický pokyn MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních. 14 423/1999-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. (legální a nelegální návykové látky) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj.: 21149/2016. Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (čj.: 14 423/99-22)

Česká škola: MŠMT: Metodický pokyn k primární prevenci

Metodik prevence Základní a mateřská škola Štít

Ministerstvo zdravotnictví vydává metodický pokyn pro

Metodické pokyny - Státní služba - mvcr

 1. Metodický pokyn MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10 194/2002- 14 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-2
 2. Vychází z Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT ČR č.j. 21291/2010-28, který do prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: záškoláctví, šikanu, kyberšikanu, rasismus, xenofobii, vandalismus, závislostní chování.
 3. Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany 2016 (č.j. MŠMT-211492016) Metodické doporučení MŠMT; Příloha č. 1 - Návykové látky 379.2 KB; Příloha č. 2 - Rizikové chování v dopravě.
 4. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. - 21149/2016. Krizová opatření pro návykové látky zahrnují všech pět skupin (látky konopné, opiáty, stimulační, halucinogeny, psychotropní). Jejich vnášení, užívání, nabízení, prodej, přechovávání je.

Metodické pokyny, MŠMT Č

 1. Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních Návykové látky - zdravotní a sociální rizika při užívání návykových láte
 2. <p>Metodický pokyn MŠMT je určen pro školy a školská zařízení, která zřizuje MŠMT. Ovšem Váš zřizovatel měl podobný pokyn vypracovat pro školy, které zřizuje sám. Praxe byla taková, že zřizovatelé doporučili nebo nařídili pokyn vydaný MŠMT dodržovat i na svých školách.</p> <p>Škola je odpovědna za.
 3. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (Čj.: 37 014/2005-25

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů (alkohol, drogy a jiné návykové látky Metodický pokyn MŠMT ýR þ.j.: 14423/99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2021 Usnesení Vlády R ze dne 18. 3. 2019, .19 0) Strategie prevence kriminality 2016-2020 (definovaná ve víceletých cyklec 21149/2016) a Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 21291/2010-28 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT(Čj.: 37 014/2005-25 - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.: 28 275/2000-22 (Věstník MŠMT sešit 1/2001) - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu,xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999

Systém Včasné Intervence V Prax

 1. Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002. o návykové látky z pohledu zákona (pouze základní informace!
 2. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j. 37 014/2005-25 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j.10 194/2002-14
 3. Jde především o: Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Spolupracovat s odbornými službami resortu školství (pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče a s dalšími odbornými pracovišti poradenských a preventivních.
 4. METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY INNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉE l. 1 střediska zneužívali návykové látky je zaměřen na směřování k trvalé abstinenci. b) Socioterapie Pro účely tohoto metodického pokynu je socioterapie vymezena jako pedagogicko
 5. základem je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. .j. 24 246/2008-6. Obsah
 6. Krizový plán Centrum primární prevence Občanské sdružení Semiramis Mladá Bolesla
 7. istra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení - návykové látky a zdraví.

- Metodický pokyn MŠMT ýR ý. j.: 14 423/99-22 k výchov proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. (příloha 9 z roku 2012) - Metodický pokyn MŠMT ýR ý. j.: 14514/2000-51 k prevenci sociáln patologických jevů u dtí a mládeže . - Metodický pokyn MŠMT ýR ý. j.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu př Žádost o akreditaci programu P - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů Pořadové íslo:

(1) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů (dále jen žák) ve školách a školských zařízeních v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, pracoviště Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Bro Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT - 21149/2016) Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctv Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických o léčivé a návykové látky,. Jeho základem je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky - alkohol, omamné látky, psychotropn

Školní preventivní strategie. Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy, je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Studánecká cesta, je východiskem pro Preventivní program školy.. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii, součásti souboru základních. návykové látky, o nichž se hlásící lékař domnívá, že je pacient zneužívá/al (dle MKN-10) zda klient užívá návykové látky injekčně Návrh podkladů pro metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví České republiky - 2.

ŘÍZENÍ POD VLIVEM - Právní poradna A

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních Příloha č. 1 - Návykové látky Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (73,6 kB) stáhnout: Metodický pokyn ke spolupráci škol a školských. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: 14 514/2000-51 . čl IV, odst. 4, 5. Informace pro školské úřady, školy a předškolní zařízení: Spolupráce škol Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-2 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT(Čj.: 37 014/2005-25 Jeho základem je Metodický pokyn MŠMT k popřípadě zneužití návykové látky žákem pedagog postupuje: 1. Pedagogický pracovník zabrání žákovi/žákům v konzumaci návykové látky, látku odebere a zajistí, ale netestuje žáka/žáky na zneužití návykových látek. 2. Ihned informuje vedení školy o dané situaci

Metodický pokyn k aplikaci zákona č

zákony a trestní odpovědnost v ČR. Legislativa: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MŠMT- 22294/2013-1; Metodický pokyn MŠMT čj. 28 275/2000-22; Výstupy: Prevence_sikany_metodika.pd Dokument MŠMT .j.: 21291/2010-28 Metodický pokyn ministra školství mládeţe a tělovýchovy ý.j.: 24 264/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT ýR n a distribuovat návykové látky (alkohol, cigarety, drogy, léky). Předepsané léky lékařem Metodický pokyn MŠMT k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol). 8 6.Příloha Poučení a zvláštní pravidla při některých činnostech Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována. Nemoci, očkování, návykové látky Nebezpečná místa v okolí Chování v situacích ohrožující život říjen listopad prosinec leden únor duben červen 4. Český jazyk - 20 006/2007 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů.

metodik prevence - dokumenty - PPP OSTRAV

4. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j. 24 246/2008-6 5. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22 6. Rizikové chování ve školním prostředí č.j. MŠMT-1398/2015-1 Školní preventivní tý • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách Metodický_pokyn_K_ŘEŠENÍ_ŠIKANY_2016.pdf (687939) Alkohol.doc (73 k B) Homofobie.doc (79 kB) Kráděže.doc (80 kB) Extremismus, rasismu, xenofobie, antisemitismus.doc (72,5 kB) Kyberšikana.doc (145 kB) Návykové látky.rtf (275,7 kB) Poruchy příjmu potravy.doc (66,5 kB) Rizikové chování v dopravě.doc (69,5 kB) Syndrom CAN.doc (72.

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních č. j. 24 246/2008 - 6 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10 194/2002 - 1 5. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení š . j. 28 275/2000 - 22. MŠMT ČR . 6. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládež č. j. 14 514/2000 - 51. - Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č. j. 37014/2005-25 - Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, MŠMT- č. j. 22294/2013-

Metodické pokyny - Ministerstvo životního prostřed

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tèlovýchovy k prevenci a Yešení šikanování ve školách a školských zaFízeních, E.j. MSMT-21149/2016 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu pi-i omlouvání neptítomnosti žákü ve škole a Pfi prevenci a postihu záškoláctví, E. j.: 10 194/2002-1 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.: 14 423/99-22 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č. j.: 20 006/2007-5 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j.14 423/99-22 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-5 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: 14 423/99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14 • Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 20006/2007-51 k primární prevenci sociáln ě patologických jev ů u dětí, žák ů a student ů ve školách a školských za řízeních • Metodický pokyn ministra školství mládeže a t ělovýchovy Č.j.: 24 264/2008-6 k prevenci a řešen

· besedy (návykové látky, sexuální výchova, dopravní výchova, kyberšikana, šikana, výchova ke zdravému životnímu stylu - poruchy příjmu potravy, domácí 14 423/1999 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Jeho základem je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j. 24 246/2008-6 • Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 21149/2016, dříve 22294/2013-1, Novela č. 82/2016 Sb. zákona č.561/2004 Sb. - Školský zákon • Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: 14 423/99-2

Pedagogicke.info: MŠMT: Metodický pokyn k novele vyhlášky ..

- Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, ze dne 22. 12. 2005, č.j. 37014/2005-25 - Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školskýc Metodický pokyn MŠMT k prevenci a Fešení šikanování mezi žáky škol a školských (C. j. 24 246/2008-6) Metodický pokyn MŠMT k výchové proti projevúm rasismu, xenofobie a intolerance (ö. j. 14 423/99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu pFi uvolñování a omlouvání žákú návykové látky. U žáků vyššího věku také získává na významu racionální argumentace a možnost Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999

Metodický pokyn, MŠMT Č

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j. 24 Všem osobám v prostorách školy je zakázáno přechovávat, distribuovat a užívat návykové látky - alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit psychiku člověka, jeh Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: MSMT-22294/2013-1 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: 14423/99-22 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: 11691/2004-2 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, čj. 24 246/2008-6. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, čj. 10194/2002-14 publikovaným ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 7/2006 (dále jen Metodický pokyn jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem. Závěr správních orgánů o vině žalobce se opíral o výsledk

Zákon o vodovodech a kanalizacích (Voda, eAGRI

MŠMT č. j. 28275/2000 -22 - Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci záškoláctví, MŠMT č. j. 10194/2002 -14 - Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Polici Metodický pokyn k aplikaci zákona č. 108/2006 Sb. Aplikace zákona č. 372/2011 Sb. Domácí umělá plicní ventilace; LZS; Návykové látky a prekursory drog. Tiskopisy; Legislativa; Stanoviska pro MŠMT - VŠ. Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školních zařízení č. j. 24246/2008-6 - alkohol, kouření, nelegální návykové látky - v rámci HD (Advaita) Příběhy bezpráví - prevence xenofobie, rasismu, intolerance, úcta ke stáří..

Metodický pokyn k prevenci rizikových jevů (pdf 500kB) - Dět

Sdělení MŠMT pro rodiče. Ministerstvo školství vydalo sdělení pro rodiče a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) - ze dne 15.6.2005. Více informací: Metodický pokyn. Jak řešit výskyt vší ve školách.pdf. Externí odkaz - Metodický pokyn MŠMT k výskytu vši dětské. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 .→ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve . školách a školských zařízeních č.j. MSMT - 22294/2013-1.→ Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a student. ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j. 21291/2010-28 Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (Č. j. 20 006/2007-51) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (Č. j. 29 159/2001-26) informace o změnách v životě lidí zneužívajících návykové látky Příloha č. 6 Návykové látky - drogy, alkohol, tabákové výrobky.. 33 . 3 1. Úvod Minimální preventivní program je dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských.

Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10194/2002-14. Vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 o středním vzdělávání a č. 48/2005 o základním vzdělávání v platném znění Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: 14 423/99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků návykové látky, škola (vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, třídn

 • Šťavnatá žebra, co odpadávají od kosti.
 • Modrá řeka.
 • Wiki 2009.
 • Kino prostor slaný.
 • Jak se pozná infekce v ráně.
 • Ichtyóza co to je.
 • Jak omezit cukr.
 • Bdch zkratka.
 • Mobilní kluziště cena.
 • Www roxette com musicas.
 • První světová válka test.
 • Galerie městská knihovna.
 • Everest film online cz.
 • Myčka nádobí 45 cm levně.
 • Star trek filmová série.
 • Cotoneaster salicifolius.
 • Yamaha x max 300 vs honda forza 300.
 • Rekvalifikační kurz cnc liberec.
 • Ostrava poruba zajímavosti.
 • Syndrom centrální míšní šedi.
 • Napouštěcí lazura.
 • Cena totální endoprotézy kolene.
 • Industrialni nabytek praha.
 • Už nikdy pěšky po arménii a gruzii audiokniha.
 • Jak upravit kuře.
 • Houpací zvířátka.
 • Pavlína němcová ordinace.
 • Izolace podzemní stavby.
 • Pewdiepie stats socialblade.
 • Léčba akné karlovy vary.
 • Buly hokej experti.
 • Деспасито клип.
 • Aerodrome 2019 datum.
 • Vařené kuřecí žaludky.
 • V12c.
 • Brigádní generál policie.
 • Koza rysunki.
 • Yosefinne krvácení.
 • Winx club film 1.
 • Automatický odvzdušňovací ventil plovákový.
 • Grafická reklama.