Home

Sublimace vody

Sublimace - zshk.c

Téma: Sublimace a chromatografie Úkol 2: Vzestupná chromatografie Pomůcky: ochranné pomůcky (plášť, brýle), nůžky + další pomůcky (vypsat podle postupu a nákresu) Postup: • Na papír naneseme ve výšce 2 cm vzorky tří až čtyř různých fixů. • Vložíme do kádinky s1cm vody. Horní kone fyzikálního výparu vody (z plochy světového oceánu či vodních útvarů na pevnině - evaporace, z biologického výparu - transpirace, kombinovaně pak evapotranspirace, výpar z ledu a sněhu - sublimace, výpar z půdy) tvorby oblaků spojenou s přenosem a kondenzací vodní páry a následného vypadávání srážek Stránka seznamuje se základními metodami oddělování složek ze směsí. Metody k oddělování složek ze směsí Usazování Používá se k oddělování vzájemně nerozpuštěných složek různorodých směsí (suspenze, emulze), které mají odlišnou hustotu (např. křída a voda, olej a voda, při těžbě ropy se v usazovacích nádržích odděluje ropa od vody a písku td.)

Koloběh vody - Wikipedi

 1. teplo tání vody je 334 kJ . kg-1, takže při zvoleném příkonu a hmotnosti ledu bude časová prodleva činit 334 s.Pak teplota začne opět růst, ovšem strmost křivky v intervalu teplot 0 °C až 100 °C bude poloviční než při teplotách pod 0 °C
 2. Měrné skupenské teplo varu vody je 2256 kJ/kg. m = 10 kg l v = 2256 kJ/kg. L v = ? [kJ] L v = m . l v. L v = 10 . 2256. L v = 22560 kJ Musíme dodat teplo o hodnotě 22560 kJ. Kapalnění - opačný děj k vypařování - kapalněním vzniká v přídě rosa či mlha - pdf: Vyparovani_kapalneni.pdf. Sublimace a desublimac
 3. Sublimace a desublimace. Sublimace je přeměna pevné látky přímo ve skupenství plynné. Opakem je desublimace. Při sublimaci látka přijme od okolí teplo, tzv. skupenské teplo sublimace L s = l s ·m, kde l s je tzv. měrné skupenské teplo sublimace. K sublimaci může dojít za libovolné teploty, při které je látka v pevném skupenství
 4. Sublimácia je fázová premena (zmena skupenstva) látky z pevnej látky (pevného skupenstva) priamo na plyn (plynné skupenstvo) bez predchádzajúceho topenia, teda bez prechodu cez kvapalné skupenstvo.. Rýchlosť sublimácie je tým vyššia, čím je: vyššia teplota zahrievanej latky,; nižší tlak; menšia vzdialenosť medzi zahrievanou látkou a ochladzovanou plocho
 5. Rychlost sublimace závisí také na velikosti povrchu sublimované látky, podobně jako rychlost odpařování. Postup práce: - Na hodinovém sklíčku navážíme 8 - 10 g vzorku (směs písku a jodu). - Vzorek přesypeme do kádinky a na ní položíme a upevníme destilační baňku naplněnou směsí studené vody a ledu
 6. 2.6.4 Kapaln ění, sublimace, Část vody se vypa ří ješt ě p řed tím, než voda za čne va řit (vznikne tak z řejm ě pára o nižší teplot ě) ⇒ pot řebné teplo bude menší než teplo ur čené výpo čtem (a doba vyva řování kratší)

Ethanol od vody, aceton od vody, jednotlivé složky ropy (tzv. frakční destilace). Sublimace je metoda oddělování složek směsí, která využívá schopnost látky sublimovat (měnit skupenství z pevného na plynné) Skupenské teplo sublimace je teplo , které přijme pevná látka při přechodu na plyn během sublimace (tedy bez předchozí fáze tání).Teplo, které přijme 1 kilogram látky se nazývá měrné skupenské teplo sublimace. Při desublimaci je hodnota skupenského tepla stejná jako u sublimace, proto se používá pouze skupenské teplo sublimace Sublimace a desublimace. Změna skupenského stavu z pevné látky přímo na plynnou látku se nazývá sublimace. Např. V zimě si všimni, že zmrzlý led na chodníku ubývá. Led má schopnost sublimace. Vypaří se, aniž by předtím roztál (ani roztát nemůže, protože mrzne). Mezi další látky, které sublimují patří naftalen. Sublimace. Skupenské teplo sublimační měrná tepelná kapacita vody měrné skupenské teplo sublimační ledu . Sublimující látka se vypařuje v uzavřeném prostoru tak dlouho, až se dostaví rovnováha mezi fází pevnou a plynnou. Sublimované páry mají pak zcela určitý sublimační tlak Jaká je teplota varu ethanolu, methanolu, vody? A příklad sublimace v domácnosti? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 1 Pro koho je otázka zajímavá? kropitko před 3346 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem.

čeština: ·(v chemii) přímý přechod látky z pevného skupenství do plynného· (v psychologii) nevědomý duševní pochod, kterým se pudová hnutí odvracejí od svých původních cílů a zaměřují se na činnost společensky prospěšnou[1]· (řidčeji, knižně) přeměna, stupňování (zpravidla v něco vyššího)[1]·změna. Voda 1) Prostuduj následující obrázek a doplň správné pojmy k číslům.Vyber z následující nabídky: vodní toky, sublimace, srážení, vypařování, vsakování. Číslování začíná u šipky nad plachetnicí

Farmaceutické výpočty

Kategorie: Chemie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí Charakteristika: Laboratorní protokol zaznamenává průběh filtrace a sublimace.Při filtraci je použita křída rozpuštěná ve vodě, při sublimaci pak jód s pískem. V protokolu jsou vypsány pomůcky, postupy, závěry a jsou zde i nákresy obou úkolů Fázový diagram. Všechna tři skupenství, jejich rovnovážné stavy a jednotlivé změny skupenství lze znázornit a popsat v tzv. fázovém diagramu dané látky. Fázový diagram je zobrazen na obr. 70 a se skládá ze tří křivek (křivka syté páry), (křivka tání) a (křivka sublimace).. Body křivky tání znázorňují různé rovnovážné stavy, v nichž se vyskytuje pevné. sublimace: prádlo v zimě při změnách skupenství se mění objem látky (anomálie u vody - nejvyšší hustota při 4 o C - tzn. nejmenší objem při téže m) var: při určité t v, v celém objemu látky: vypařování : při všech teplotách, na volném povrchu.

Sublimační sušení (mrazová sublimace) je velmi šetrný postup odstranění rozpouštědla (vody z roztoků nebo tuhých látek). Při sublimačním sušení se materiál zmrazí na -20 o C až na -40 o C a rozpouštědlo se nechá vysublimovat při vysokém vakuu. Sublimačním sušením je možné konzervovat krevní plazmu, potraviny a. Teplo = ta část vnitřní energie, kterou těleso může odevzdat (~změna kmitání částic).Těleso teplo přijme nebo odevzdá. Teplota tělesa = stav tělesa (jak moc kmitají jeho částice).Teplotu lze zvýšit, snížit.. Kmitání částic určuje, jakou teplotu má těleso. Dodání (odevzdání) tepla vede ke změně kmitání částic Dalším mechanismem, který využívají třeba antarktičtí pakomáři (Belgica antarctica), je zbavení organismu vody. Jediným savcem, který dokáže přežít, i když teplota jeho těla klesne na velmi nízkou hodnotu (při hybernaci až -3 °C, je sysel Parryův ( Spermophilus parryii ) • sublimace je využívána při lyofilizaci (sublimace vody z organického materiálu ve vakuu při teplotách od -50 °C do -100 °C 12 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obr. č. 15: Kyselina benzoová [16] dostupné z

Směsi Směs - je látka tvořená ze dvou nebo více jednodušších látek, které se nazývají složky Dělení směsí Různorodé (heterogenní) - v nich můžeme okem nebo mikroskopem rozlišit jednotlivé složky [např. žula obsahuje tři složky: křemen (skelně lesklý), živec (šedobílý nebo narůžovělý) a slídu (tmavé nebo světlejší lesklé lupínky) 1. 0,017 hl vody se ochladilo z 95oC na 20oC. Jakéteplo při tom odevzdala? 2. Jakou hmotnost má vzduch v místnosti, jestliže se jeho teplota zvýší o 5oC a vzduch příjme 175 kJ tepla ? 3. Z čeho je vyrobený váleček, který při zvýšení teploty z 13oC na 58oC příjme teplo 4,05 kJ? Váleček váží20 dkg. 4 Tvoří ji drobné kapky vody a při teplotě nižší než 0 °C se skládá z drobných podchlazených kapek vody a nebo z krystalků ledu. Podle podmínek vzniku se mlha dělí na: Mlha z vyzařování: tvoří se za jasných bezvětrných nocí, když se zemský povrch vyzařováním ochlazuje Produkty kondenzace a sublimace vodní páry. 16.12.2013. Víte co znamenají pojmy jíní, jinovatka, námraza, ledovka a podobné? Tvoří ji drobné kapky vody. Zmrzlá rosa: vzniká stejně jako rosa, ale vlivem nižší teploty kapky vody zamrzaj.

Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0°C je ls = 2,8 MJ/kg. Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou Sublimace kyseliny benzoové. Destilace vody.Destilace binární směsi aceton-voda v poměru 1:1 Krátká ukázka sublimace suchého ledu CO2. Česká televize Zpravodajství Sport Pokus: var vody. Novinky na e-mail Pošleme vám, co nového se děje ve světě edu. Nová videa, témata, funkce a další. Novinky posíláme maximálně 1x za 14 dn.

Z celkové dodávky vody na světě, 97% je slaná voda v našich oceánech. To znamená, že méně než 3% dostupné vody je sladkovodní a přijatelné pro naše použití. Myslím, že to malé množství? Domníváme se, že z tohoto tři procenta, více než 68% se zmrazí v ledu a ledovců a 30% je v podzemí V jednom litru vody rozpustíme 1 kg krystalového cukru. Do tohoto cukerného roztoku přidáme 57 g kyseliny šťavelové - dihydrátu. Rozpouštíme nejlépe mícháním při teplotě kolem 40°C. Je třeba se vyvarovat kontaktu sliznic s tímto roztokem. Venkovní teplota vhodná pro léčení kyselinou šťavelovou: 0°C - 5°C

Sublimace naftalenu 197 slov Úkol: přečištění naftalenu sublimací Pomůcky: skleněná miska, sklíčko, kahan, miska s vodou, naftalen Postup práce: Naftalen jsme dali do misky, přikryli sklíčkem a velmi pomalu zahřívali kahane. skupenství vody v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu skupenství vody? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem skupenství. Oboustranný potisk polštářku s motivem abstrakce kapek vody, o velikosti 55×55 cm Principy ochrany soukromí na MALL.CZ. MALL.CZ přizpůsobujeme na míru vám. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty

Sublimace je děj, při kterém zahřívaná látka přechází z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné (bez přechodu na kapalinu). Pokud při zahřívání vyschne filtrační papír, kápni na něj kapátkem kapku studené vody. Zahřívání ukonči přibližně po třech minutách, uhas kahan. Na spodní straně sklíčka. Sublimace; Prosévání Při prudkém ochlazení, např. proudem vody nebo ledem, vzniká velké množství drobných krystalků, při pomalém chlazení vznikají velké krystaly. Oba postupy jsou nevhodné zejména u organických látek. Pokud jsou krystaly příliš velké, mohou obsahovat zbytky matečného louhu, které se zadržují v. Sublimace - přeměna ledu do parního stavu. Desublimace je reverzní reakce sublimace, tj. Přechodu páry do ledu. Struktura molekulární mřížky závisí také na stavu vody. Závěr. Lze tedy říci, že voda je komplexní látka s jednoduchou strukturou, která se může lišit v závislosti na jejím stavu

Filtrace – Materiály pro žáky ZŠ

L 2 = teplo potřebné k přeměně vody na páru Q 3 = teplo potřebné na ohřátí páry 2. ks - křivka sublimace kt - křivka topení kp - křivka nasycené páry 1) tuhá látka, led 2) kvapalina, voda 3) přehřátá pára 4) plyn. Vysvětlení tohoto na první pohled překvapivého jevu je prosté - led, který neroztál, má teplotu stále pod bodem tuhnutí. Když k sobě přitiskneme dva kusy ledu, tak vrstvička vody, která mezi nimi zůstala, není obklopena horkou vodou, ale chladným ledem - zmrzne. Oba kusy ledu tak přimrznou k sobě voda v mořích: 1 348 000 000 km 3 : 97,390 % : voda v ledovcích na pólech, pevninách a mořích : 27 820 000 km 3 : 2,010 % : podzemní voda a půdní vlhkos Společnost IMPAR SUBLIMACE a.s. je ryze česká společnost specializující se výrobou bytového textilu pro střední Evropu. Klademe velký důraz na ucelený vzhled, proto z našich designů a motivů vyrábíme co největší množství produktů, aby každý interiér bylo možné sladit do nejmenšího detailu 1 2.6.4 Kapaln ění, sublimace, desublimace Kapaln ění (kondenzace): Snižování teploty páry ⇒ pára se m ění v kapalinu. Př. 1: Rozhodni, které látkové konstant ě se rovná m ěrné skupenské teplo kondenza ční. Skupenské teplo kondenza ční se rovná skupenskému teplu vypa řování p ři stejné teplot ě. Př. 2: Jedním ze zp ůsob ů, kterým se lidé snaží řídit.

Sublimace a desublimace :: MEF - J

- zpožďování odtoku vody ve vztahu k jejímu přítoku /1viz ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie /2 viz ČSN 75 0110 Terminologie hydrologie a hydrogeologie /3 viz ČSN 75 0120 Terminologie hydrotechniky. sublimace. kondenzace. mrznutí. Fyzikální model sublimace ledu a jeho experimentální molekule vody, aby změnila své skupenství z pevného na plynné (sublimační teplo). Dále jsme předpokládali, že tuto energii dodá vodě molekula vzduchu. Pomoci statistické termodynamiky jsm

Skupenské přeměny - Sweb

Sublimace kofeinu. Pomůcky: čaj, porcelánová miska, kahan, led, hodinové sklo, míchátko Do porcelánové misky nasypeme čaj, poté pomalu zahříváme na malém plameni. Když se odpaří trochu vody, položíme navrch hodinové sklíčko a na něj následně led kvůli ochlazování. Čaj můžeme jednou za čas promíchat, aby se. • skupenská tepla (tání, varu, sublimace) technologické důsledky a využití sublimační sušení (6,6 molekuly vody / glukosa, 550 molekul vody / agar, gel) 16 . Klasifikace • voda volná (mobilní) • voda vázaná (imobilizovaná) kategorie potraviny s 90 % vody

Sublimace ; Chromatografické dělení směsí ; Práce s dělicí nálevkou ; Jednoduchá destilace ; Destilace za sníženého tlaku ; Titrace ; Stanovení obsahu krystalové vody v CuSO 4. 5H 2 O ; Rekrystalizace aspirinu ; Dělení směsi BaSO 4, CaCO 3 a KC Měrné skupenské teplo vypařování vody. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, za níž látka sublimuje. Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě Tento děj se nazývá vypařování Přeměna pevného skup. na kapal. Voda s nejvyšší čistotou Prvek - součást vody Řešení doplňovačky je _____ (Obrázek koloběhu vody je vlastní výroby.) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR 2.6.4 Kapaln ění, sublimace, desublimace P Ur či kolik kg vody o teplot ě 25 C° tím pára zah řeje na 80 C°. Teplo, které uvolní vodní pára: • ochlazení vodní páry ze 120 C° na 100 C°: Q mc t1 = ∆=⋅ ⋅ =para 1 1840 20J 37000

Voda na Zemi Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

P soben podzemn vody. Sesuv m e b t aktivov n nap . u p ehrad, p e erp vac ch vodn ch elektr ren, kan l , na b ez ch jezer, ek, pod l mo sk ho pob e p i n hl zm n hladiny vody, kter re im podzemn ch vod ovlivn U sublimace (desublimace) se nemusí vždy jednat o pevnou látku - sublimace vody (sněhu),vysoušení řeziva sublimací atd. Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází) 12. Vyhledej na internetu, k čemu se v průmyslových odvětvích využívá sublimace. 13. Co je to anomálie vody a jak se v přírodě projevuje? 14. Který kov má nejnižší a který má nejvyšší teplotu tání? 15. V následujících větách jsou ukryty názvy látek. Najdi je a uveď, v jakém skupenství se tato látk Část vody z ledu netaje a vypařuje se přímo do vzduchu (sublimace). Dešťová voda stéká po zemi a dostává se do jezer, řek a oceánů. Část dešťové vody se vsakuje do země, a pokud se dostane hlouběji, doplní zásoby podzemní vody. Voda z jezer a řek může také prosakovat do země

Sublimace umožňuje digitální tisk fotografického motivu, průtisk na rubovou stranu a zhotovení identického vzorku před tiskovou produkcí. struktura, nepronikavost vody 480 mm v.s., vhodné na slunečníky, stánky, sedáky, ROLL UP, plachty a ploty Lyofilizované ovoce. To není žádný umělý výtvor z laboratoře, ale naopak relativně snadný způsob, jak si po celý rok dopřávat spoustu vitamínů. Jednoduše řečeno se jedná o plody sušené mrazem. Že stále nechápete, proč byste měli něco takového chtít vyzkoušet? Podívejme se společně na všechno, co lyofilizované ovoce přináší Pracovní list z chemie - voda Prostuduj následující obrázek a doplň správné pojmy k číslům.Vyber z následující nabídky: vodní toky, sublimace, srážení, vypařování, vsakování. Číslování začíná u šipky nad plachetnicí. 1. 2. _____ 3 AKUMULACE VODY. Mokřad - oblast, kde hladina podzemní vody dosahuje až k zemskému povrchu Rybník, vodní nádrž - akumulace vody v důsledku člověkem vybudované hráze, napájen kanálem vedoucím z vodního toku, případně se nachází přímo na toku Jezero - přírodní akumulace vody Suchý poldr - průtočná hráz, která je zahrazena v případě očekávané povodn

Oddělování složek ze směsí - Tiscali

Pro srovnání dát pár hoblinek do studené vody a přidat fenolftalein; Porovnat reaktivitu hořčíku ve studené a horké vodě; Mohlo by se vám líbit. Reakce sodíku s vodou - Titanik. Sublimace jodu • pohyb vody = koloběh vody • vrací se zpět do oceánů, v případě, že ne ročně by poklesly asi o 1 m • tuto vodu nenímožné pít, využít v zemědělství, průmyslu = vysoký obsah solí • při výparu sůl zůstává v oceán červeně exploze, hoření; modře sublimace jodu, pečení chleba a fotosyntéza. Příklad exotermických dějů - neutralizace, samoohřívací konzervy apod., příklad endotermických dějů - výroba páleného vápna, odpařování potu apod. 4. například tání ledu nebo vypařování vody Mol, který nelétá strana 21-22 1 vody T 0 = 0,01ºC ; p 0 = 611,73 Pa kritický bod T K = 373,95°C p K = 22,06 MPa P T S G L TAVENÍ TUHNUTÍ SUBLIMACE DESUBLIMACE N Í DRUHY VLHKOSTI chemicky vázaná voda (včetně krystalové) adsorbovaná voda na povrchu porézního materiálu voda vázaná kapilárními silami v pórech materiálu osmoticky vázaná voda (voda v ๏spolu Adice vody probíhá pouze za přítomnosti minerálních kyselin (H 2 SO 4, H 3 PO 4), přičemž nejprve dochází k adici kyseliny sírové a následně k hydrolýze vzniklé kyseliny alkylsírové. Jak již bylo uvedeno, reakce probíhá podle Markovnikovova pravidla, což lze demonstrovat na příkladu adice vody na methylpropen: 2

8.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Zábavná show, kde největší hvězdou je příroda sama. Moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen vás provedou pořadem, u kterého se budete divit, žasnout a bavit. Dále účinkují: E. Samková, O. Brousek, D. Gondík a P. Vondráče Pomocí skleněné tyčinky nalívejte směs křídy a vody do nálevky aby směs nepřetekla přes okraj papíru.Usazenou křídu na filtračním papíře vysušte a uschovejte.Filtrací jste získali v kádince pod nálevkou čistou vodu. Sublimace naftalen

Sublimace přem ěna z pevného skupenství v plynné (opak je desublimace) Měrné skupenské teplo sublimace : s s L l m = 3/ Jak se liší vnit řní energie vody o hmotnosti 300 g a teploty 20 °C od vnit řní energie vodní páry téže hmotnosti a teploty, je-li - Filtrace Destilace Usazování Sublimace Krystalizace Extrakce Obr. 2 - Filtrační papír Usazování Usazování Je založeno na rozdílné hustotě složek různorodých směsí Např. oddělení oleje z vody nebo rtuti a neznámé kapaliny Obr. 3 Filtrace Filtrace Slouží nejčastěji k oddělení složek heterogenních směsí (suspenze. Jedním z nich je sublimace - jev, kdy dochází k přímému přechodu vody z pevného skupenství (sníh) do plynného (vodní pára ve vzduchu). K tomuto jevu dochází vždy, když není vzduch nad sněhovou pokrývkou nasycen vodní párou. Zvlášť pozorovatelný je tento proces při slunečných a současně ledových dnech - Neplatí pro vodu ® anomálie vody, nejvyšší hustota při 4 ° C. Důsledky anomálií- Voda v lahvi v mrazáku praskne - Praskání vodovodního potrubí- Při opravě silnic se musí voda ze silnice dobře vysušit- Přežijí živočichů ve vodě. Sublimace destilace, sublimace, usazování, filtrace, vyluhování Oddělení mléka a smetany, oleje od vody, zlaté valouny při rýžování. U této metody se využívá schopnosti jedné ze složek rozpouštět se ve zvoleném rozpouštědle. Oddělení soli od vody, modré skalice od vody. Tuto metodu využíváme k oddělení složek.

PPT - Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsíPPT - Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
 • Chci pomoci dětem.
 • Modrá řeka.
 • Hra labyrint recenze.
 • Ať žijí duchové muzikal 2019.
 • Poštovní schránka pankrác.
 • Dvouměsíční miminko váha.
 • Penicillium marneffei cz.
 • Losos cena.
 • Magnesium sáčky na předpis.
 • Seda maska na vlasy.
 • Svalová soustava funkce.
 • Tmavě žlutý výtok v těhotenství.
 • Jak prekonat nizke sebevedomi.
 • Zánět sedacího nervu cviky.
 • Alberto vojtěch frič.
 • Schodové nášlapy.
 • Renault megane grandtour 2016.
 • Nebesa nad postýlku scarlett.
 • Nemoci uší u psů.
 • Rekord v behu na 1 km.
 • Dropbox app.
 • Nemoci slepic.
 • Anemia.
 • Soš a sou hořovice.
 • Propojení myslí.
 • Pukléřka.
 • Psychologický román 19. století.
 • Co znamená ekumenický překlad.
 • Bolest celého břicha.
 • Thorium mod.
 • Osteoporoza klasifikace.
 • Zbraně 2. světové války referát.
 • Ruční uvolnění uzlin návod.
 • Kosodélník příklady.
 • Jan veselý.
 • Paličkování návod.
 • Bugs bunny a jeho přátelé online.
 • Google sketchup free.
 • Fáze skloňování.
 • Tržnice a bydlení na zahradě čech 2019 litoměřice 10 dubna.
 • Katie melua alba.