Home

Autoplastický obraz nemoci

autoplastický obraz nemoci: referá

autoplastický obraz nemoci (medicína) Každá nemoc má svůj tzv. autoplastický obraz, který zahrnuje: 1) percepční (senzitivní) složku, kterou představuje vnímání bolesti a potíže podmíněné šířením vzruchu z nervové periferie subjektivní obraz nemoci = autoplastický obraz nemoci. má tyto stránky: senzitivní - např. bolesti, které pacient pociťuje; emoční - emoce, které pacient v souvislosti s nemocí pociťuje, např. strach, beznaděj, apod. volní - úsilí odolávat nemoci, bojovat s ní, aktivně spolupracovat se zdravotníke Autoplastický obraz nemoci u seniorů s onemocněním diabetes melittus Autoplastic picture of dissease in the elderly with diabetes. Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního prožívání seniorů v nemoci. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na seniorskou populaci, muže i ženy, ve věku 65 let a více s.

Lékařská psychologie - zdravotniregistr

AUTOPLASTICKÝ OBRAZ NEMOCI - AON Nemoc - narušení homeostázy, patologické procesy - subjektivní prožívání nemoci a postojů ve vztahu ke změněnému zdravotnímu stavu - změna životního stylu - změna uspokojování potřeb . STRÁNKY AON senzitivní - reakce nemocného na bolest, práh bolesti, hodnocení bolest Autoplastický obraz nemoci Zamyslete se nad okolnostmi, za kterých nemoc vznikla a probíhá: 1. Kdo zavinil onemocnění (vlastní vinou, cizí osoba)? 2. Jaké je prostředí nemocnice, ústavu nebo léčebny? 3. Jaké mohou nastat nejistoty, problémy v rodině, finanční starosti AUTOPLASTICKÝ OBRAZ NEMOCI - AON Nemoc - narušení homeostázy, patologické procesy - subjektivní prožívání nemoci a postojů ve vztahu ke změněnému zdravotnímu stavu - změna životního stylu - změna uspokojování potřeb STRÁNKY AON senzitivní - reakce nemocného na bolest, práh bolesti, hodnocení bolesti. #3 Psychologická problematika nemoci #3.1 Postoj zdravotníka a nemocného k nemoci #3.2 Autoplastický obraz nemoci #3.3 Ambivalentní prožívání nemoci #3.4 Prožívání nemoci v čase #3.5 Vztahy mezi tělesnou a duševní stránkou nemoci # Shrnutí kapitoly - Psychologická problematika nemoci #4 Bolest, strach a úzkost v nemoci Problémy spojené s prožíváním nemoci a postoje pacienta k nemoci. Možnosti při posouzení nemoci zdravotnickým pracovníkem a přístup nemocného ke změně zdravotního stavu. Problémy spojené s vnímáním nemoci jako svízelné životní situace. Vhodné osobnostní předpoklady pro práci ve zdravotnictví

Autoplastický obraz nemoci u seniorů s onemocněním

Pacientovo pojetí nemoci, postoj k nemoci, omezení životních pot řeb, autoplastický obraz nemoci Sem. 2 MUDr. Lucie Bundárová 4 7. 11. 2020 Sobota 13:00-14:30 TD-2.518 Thanatologie, paliativní a hospicová pé če Sem. 2 MUDr. Lucie Bundárová 5 4. 12. 2020 Pátek 17:30-19:00 TD-2.518 Psychologická problematika nemoci Cvi č. 2 MUDr Autoplastický obraz nemoci,poměr pacienta k nemoci,změny psychiky vlivem onemocnění,prožívání nemoci v čas Co je autoplastický obraz nemoci (medicína) Každá nemoc má svůj tzv. autoplastický obraz, který zahrnuje: 1) percepční (senzitivní) složku, kterou představuje vnímání bolesti a potíže podmíněné šířením vzruchu z nervové periferie Autoplastický obraz nemoci u seniorů s onemocněním diabetes melittus Autoplastic picture of dissease in the elderly with diabetes. Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního prožívání seniorů v nemoci. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na seniorskou populaci, muže i ženy, ve věku 65 let a více s.

Psychosomatika - maturitní otázka ZSV Společenské věd

autoplastica (ř. autos sám, ř. plastike (techne) umění tvárné) autoplastika, přenášení tkáně z vlastního těla na jiné poškozené místo (kůže, šlachy, cévy apod. 4 Psychologická problematika nemoci 4.1 Postoj zdravotníka a nemocného k nemoci 4.2 Autoplastický obraz nemoci 4.3 Ambivalentní prožívání nemoci 4.4 Prožívání nemoci v čase 4.5 Vztahy mezi tělesnou a duševní schránkou nemoci (psychosomatická onemocnění) 5 Bolest, strach a úzkost v nemoci 5.1 Bolest a reakce nemocnéh 15. Temperament, typologie. Vliv temperamentu na prožívání a chování v nemoci, autoplastický obraz nemoci. 16. Socializace, druhy sociálního učení, sociální skupiny. Sociální učení v kojeneckém věku. 17. Nonverbální komunikace a její využití v sociální interakci. Změny v nonverbální komunikac Detail záznamu - Autoplastický obraz choroby - Detailné zobrazenie záznamu - Slovenská lekárska knižnic

PRACOVNÍ LIST č. 1 KE CVIČENÍ: Vymezení zdravotnické ..

autoplastický obraz, který zahrnuje: 1) Percepční (senzitivní) složku, kterou představuje vnímání bolesti a potíže podmíněné šířením vzruchu z nervové periferie. 2) Emoční (citovou či afektivní) složku (např. strach, úzkost či naději), která buď škodí nebo napomáhá průběhu uzdravování Otázka: Psychologie zdraví a nemoci Předmět: Lékařství a ošetřovatelství, Psychologie Přidal(a): JaničkaSestřička Psychologie zdraví a nemoci vliv nemoci na psychiku člověka, autoplastický obraz nemoci, postoj pacienta k nemoci, prožívání bolesti V oblasti psychiky dochází ke změnám z důvodu Onemocnění a hlavně hospitalizace Změny sociální role a postavení. Autoplastický obraz nemoci Psychologická problematika prožívání dle druhu nemoci a lé čby; Psychická odolnost (resilience): podstata, východiska, p řehled nejvýznamn ějších nespecifických a specifických koncepcí, diagnostika Psychosomatická medicína, vztahy psychosomatické a somatopsychick autoplastický obraz, který zahrnuje: 1) Kvalifikovamé a kompetentní profesní úkony a interpretace v oblasti psychologické diagnostiky zdraví a nemoci a aplikovaných psychoterapeutickcýh intervencí mají svá odborná pravidla a musí být také v souladu s etickým kodexem profese psychologa Nemoc jako náročná životní situace, autoplastický obraz nemoci. Učení, druhy učení, činitelé ovlivňující efektivitu učení. Zvláštnosti péče o staré a dlouhodobě nemocné. Pozornosti, význam pozornosti a soustředěnosti v životě. Sociální skupina, znaky a druhy skupin, sociální interakce. Myšlení a řeč

24. V liv nemoci nebo zdravotního postižení na psychiku èlovèka. Autoplastický obraz nemoci, jeho složky. Prožívání nemoci v éase. Postoj k nemoci. Specifika piístupu ke zrakovè, sluchovë, Yeèovë a mentálnè postiženým klientúm. 25. PYístup zdravotníka k nevyléëitelnë nemocným a umírajícím. Paliativní péèe. 4 Poděkování Děkuji PhDr. Janě Procházkové za odborné vedení a cenné rady, které mi při zpracování práce poskytla.Také děkuji PaedDr Postoj k nemoci Pacient = osoba v lékařské péči, jako léčící se nemocný člověk. Pacients = trpělivý (patior=trpím) Zolův model 5 momentů, kt. uvádjí v innost chování při narušení zdraví: •Do jaké míry je daný lovk znepokojen aţ podšen příznakem, který se u nho objevil. •Jaké povahy a kvality je tento příznak

Psychologie Akutních, Subakutních a Chronických Onemocnění

Autoplastický obraz nemoci. Postoje pacienta k nemoci.Postižení (defekt). 5.Bolest, strach, úzkost. Umírání, smrt. 6.Postižené dítě, rodina postiženého dítěte. Potřeby postiženého dítěte. 7.Nejčastější tělesná postižení - DMO, progresivní atrofie svalová, stavy po operacích rozštěpu páteře. Vrozené vady a. 17. Psychologie nemoci 18. Autoplastický obraz nemoci 19. Psychologie handicapu 20. Psychoterapie 21. Duševní hygiena 22. Profesní komunikace 23. Asertivita 24. Rozhovor 25. Společenské chování a vystupován Autoplastický obraz nemoci Faktory určující změny v psychice - bolest, strach a úzkost Produktivní a neproduktivní chování v práci zdravotnického asistenta Iatropatogenie, sorrorigenie a hospitalismus Psychologická problematika bolest V průběhu vývoje názorů na problematiku nemoci dospěla věda k dnes všeobecně respek-tovanému biopsychosociálnímu pojetí nemoci, neboť u kaţdé nemoci najdeme aspekty biologické, psychologické a sociální (Mlþák, 2011, s. 64). Biologické pojetí nemoci vzniklo jiţ v minulém století, kdyţ byly objeveny mikroorga

Autoplastický obraz nemoci Faktory určující změny v psychice - bolest, strach a úzkost Produktivní a neproduktivní chování v práci zdravotnického asistenta Iatropatogenie, sorrorigenie a hospitalismus Psychologická problematika bolesti Postoj k nemocnému k nemoci Potřeby nemocného Subjektivní prožívání nemoci AUTOPLASTICKÝ OBRAZ NEMOCI teze: charakteristika autoplastického obrazu nemoci, ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory autoplasticity, syndrom prvního dne pobytu v nemocničním prostředí. 2 7. VROZENÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI teze: vlohy, inteligence, temperament, typologie temperamentu- Hippokratova, Jungova, I Nemoc jako náročná životní situace, modely nemoci, autoplastický obraz nemoci, iatropatogenie, hierarchie hodnot a změny hodnotového systému při nemoci. Krizová intervence, psychologická první pomoc - suicidní chování, péče o pacienty ohrožené suicidiem, pomoc při depresivních stavec

pojetí nemoci vytvořil v sedmdesátých letech 20. století Balint (Zacharová et al., 2007). Sociologický model nemoci chápe nemoc jako sociální jev, kde nemoc obvykle znamená změnu chování individua a s ní souvisí odezva okolí (Mohapl, 1991, s. 18 in Zacharová et al., 2007). 1.2.2 Pojetí nemoci nemoci. 7. Krizová intervence, psychologická první pomoc - suicidální chování, péče o pacienty ohrožené suicidiem, pomoc při depresivních stavech. 8. Psychologická problematika umírání a smrti. Eutanazie. 9. Domácí násilí v PNP. Syndrom CAN. Ohlašovací povinnost trestných činů. 10. Psychologie zdraví a nemoci, fáze.

Subjektivní prožívání nemoci - autoplastický obraz nemoci. senzitivní složka - nynější bolest ( zlomená noha ) eměčně citová - úzkost z vyšetření, nemocnice. volní složka - sebeobrana, zvládnutí nemoci. Podmínění autoplastického obrazu: 1.) ráz onemocnění. okolnosti onemocnění. akutní. chronick c) Autoplastický obraz nemoci. 22. a) Ošetřovatelský proces u nemocných s duševním onemocněním (alkoholové a jiné . závislosti). b) Koncepce ošetřovatelství. c) Práva pacientů. 23. a) Ošetřovatelský proces u nemocných s infekčními chorobami (hepatitidy, opatření proti . přenosu infekčních nemocí)

a) Ošetřovatelský proces u nemocných s onemocněním trávicího traktu (nemoci jater, vývodných cest žlučových). b) Ošetřovatelství jako vědní disciplína, definice, vývoj, obory a metodologie. c) Komunikace s agresivním pacientem. 9 17. Nemoc - význam, autoplastický obraz nemoci, postoj k nemoci. Vztah mezi tělesnou a duševní stránkou nemoci. Hospitalismus - projevy u dětí a dospělých, prevence. 18. Profesionální chování sestry - zásady, faktory ovlivňující toto chování. Iatrogenie, sorrorigenie - formy, zdroje, prevence vlivu nemoci na pacienta, vztahu zdravotník - pacient, komunikace, etiky v ošetřovatelské praxi a psychohygieny všeobecné sestry. Praktickou þást tvoří popis a interpretace výsledků kvantitativního výzkumného šetření s použitím metody dotazníku 25. Vliv nemoci nebo zdravotního postižení na psychiku člověka. Autoplastický obraz nemoci, jeho složky. Prožívání nemoci v čase. Postoj k nemoci. Specifika přístupu ke smyslově (zrakově, sluchově) a mentálně postiženým nemocným. 26. Přístup zdravotníka k nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Paliativní péče.

 1. školské mládeže ke zdraví a nemoci. Práce je þleněna na þást teoretickou a praktickou. Teoretická þást se zabývá problematikou psychomotorického vývoje adolescenta. Za pod-pory literatury dále definuje pojmy zdraví, nemoc, potřeby, hodnoty a postoje. Cílem prak
 2. zdraví a nemoci, nemocného člověka a jeho vztahů se zdravotníky, na biopsychoso- ciální prožívání nemoci, zvláštnosti komunikace ve zdravotnictví, osobnost zdravot- níka a některé psychické změny a problémy, které provázejí onemocnění
 3. Psychologická problematika nemocného- postoj k nemoci, autoplastický obraz nemoci, hospitalismus, psychosomatika onemocnění. Bolest, strach, úzkost- reakce nemocného, přístup k nemocným. Zdravotník a nemocný- adaptivní a neadaptivní chování, devalvace a evalvace, produktivní
 4. Psychologie nemoci, nemocného a zdravotnické činnosti plní ve vztahu k moderním koncepcím ošetřovatelství úlohu významného, úzce spolupracujícího oboru. Psychologie je zdrojem důležitých podnětů pro kvalitní práci zdravotníků i jejich kvalifikovaný, přemýšlivý a účinný způsob práce s pacienty

17)Autoplastický obraz nemoci zahrnuje: b) percepční, emoční, volní a kognitivní složku c) etiologickou, symptomatickou, syndromologickou a osobní složku d) dědičnou, vrozenou, natální a perinatální složku e) osobní, rodinnou, sociální a kulturní složku 18) Nejjednodušší kvalitou vědomí je: f) vjem g) počite Kategorie: Psychologie, Sociologie, Ošetřovatelství Typ práce: Otázky k Bc. SZZk. Škola: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5 Charakteristika: Práce je souborem komplexně a přehledně vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce z behaviorálních věd pro zdravotnickou praxi.Jednotlivé otázky seznamují s poznatky a problémy sociologie, psychologie. jak se projevuje volní složka obrazu nemoci. ovlivňuje snášenlivost utrpení aktivitu nemocného (člověk se rozhodne, že bude žít) popište chování osoby se zvýšeným neuroticismem. více neurotických příznaků než se považuje za normál - trvalé a úzkostné stesky na pocity vyčerpání. definuj pojem symplexní schizofreni

Materiál Autoplastický obraz nemoci - Primát

žívání nemoci pacientem - autoplastický obraz onemocnění. Právě ten ovlivňuje pa - cientovo vnímání, interpretaci zdravotního stavu a kvalitu života boja s chorobou. Autoplastický obraz choroby. PhDr. Renáta Suchanová, PhD. Boj pacienta s chorobou. Kognitívny model boja s chorobou. Autoplastický obraz choroby. 5. Bolesť, strach a úzkosť v chorobe. PhDr. Renáta Suchanová, PhD. Boles ť, strach a úzkos ť v chorobe. 6. Interakcia pacient - ZP z pohľadu psychológie. Dynamika.

svým chováním. Lidé většinou tápají, jak o nemoci hovořit, a proto se tomuto tématu nebo dokonce nemocnému vyhýbají. Vždy mě zajímalo, co tato nemoc lidem dala a co vzala, zda se změnil jejich postoj k životu a jak nemoc působila na jejich psychiku. Chci se zabývat jejich pocity a potřebami Prožívání nemoci a postoj k nemoci u dítěte, dospělého a seniora s ohledem na jejich zvláštnosti. Péče o duševní zdraví. 22. Profesionální adaptace, deformace a syndrom vyhoření - jejich prevence a účinná pomoc ze strany ZA. 23. Psychologická problematika diskriminace, šikany, závislosti a minoritních skupin CO JE STOMIE? řecký původ: stoma, stomatos - ústa, otvor, ústí vyústění dutého orgánu na povrch těla vytvářena z důvodů nemožnosti obnovit kontinuitu daného orgánu, aby jeho obsah odcházel přirozenou cestou, dočasné x trvalé onemocnění vedoucí k založení stomie Autoplastický obraz nemoci a jeho podmíněnost. Postoj k nemoci. Prožívání nemoci v čase. Pojem psychosomatické medicíny - psychosomatické obtíže a somatopsychické obtíže. 3. Nemocný ve zdravotnickém prostředí - osobnost, projevy chování, adaptace na prostředí, adaptace na nemoc. Psychologická problematika hospitalizace

Od nemoci se odlišuje choroba (Mohapl, 1991, s. 28), která zahrnuje dva komponenty, a to proces poškození škodlivinou a soubor obranných adaptačních reakcí Autoplastický obraz choroby. Vz ťah pacienta k chorobe. Prežívanie choroby v čase. Cit menejcennosti. Kríza, krízové intervencie, komunikácia v mimoriadnych prípadoch. Vekové osobitosti prežívania choroby (die ťa, chorí v produktívnom veku, starí ľudia). Psychologie nemoci Vyd. Grada Praha r. v. 200

imunita, nemoci oběhové soustavy. 19. Stavba a funkce dýchací a trávící soustavy člověka. části dýchací soustavy, mechanika dýchání, onemocnění dýchací soustavy. Každá nemoc má svůj tzv. autoplastický obraz, který zahrnuje: 1) percepční (senzitivní) složku, kterou představuje vnímání bolesti a potíže. 7. Autoplastický obraz choroby. 8. Fázy prežívania choroby v čase a vzhľadom k vekovým osobitostiam. 9. Psychické a citové reakcie pacienta na chorobu. 10. Psychologické problémy pacientov s chirurgickým spôsobom liečby. 11. Psychologické problémy pacientov s konzervatívnym spôsobom liečby. 12. Hospitalizmus. 13. Psychológia. charakteristika švp - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15, Brno 613 00 Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód a název oboru: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Stupeň. Nemoc jako NŽS, obranné mechanismy,osobnost klienta, komunikace s problematickým klientem, autoplastický obraz nemoci, poměr pacienta k nemoci, 5 dimenzí laických představ o nemoci, hospitalismus má stránku : senzitivní (bolest), emoční (strach, úzkost), volní ( bojovat), racionálněinformativní (znalosti o nemoci) - jednotlivé stránky se prolínají autoplastický obraz nemoci

Autoplastický obraz nemoci Slovník cizích slo

Mladší školák rozumový vývoj, socializace 13. Dospívání 14. Dospělost 15. Stáří 16. Psycholog, problematika v dětském lékařství 17. Osobnost zdravotního asistenta faktory ovlivňující jeho práci 18. Vztah mezi zdravotníkem a nemocným 19. Autoplastický obraz nemoci, premorbidní osobnost 20 Obraz a zejména hodnocení vlastního těla jsou ovlivňovány i sociokulturními faktory. Pro člověka je významné, jak na něho reagují ostatní lidé, do jaké míry se podobá aktuálnímu ideálu krásy. Nejde už jen o obraz sebe sama, který má trvale ve vědomí každý jedinec, ale i o jeho hodnotu v daném sociálním kontextu

8. a) Paměť, b) Nemoc - Psychologie - Střední školy ..

Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti prevence nemoci. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Nemoc jako NŽS, obranné mechanismy,osobnost klienta, komunikace s problematickým klientem, autoplastický obraz nemoci, poměr pacienta k nemoci, 5 dimenzí laických představ o nemoci, hospitalismus. 30 září, 2008 at 7:28 am Napsat komentá AUTOPLASTICKÝ OBRAZ NEMOCI - AON Nemoc - narušení homeostázy, patologické procesy - subjektivní prožívání nemoci a postojů ve vztahu ke změněnému zdravotnímu stavu.. What does postój taksówek mean in Polish? English Translation. More meanings for postój taksówek Krátke video znázorňuje postoj lídra poslaneckého klubu SNS.

autoplagiát - ABZ.cz: slovník cizích slo

 • Gaming cz.
 • Přírodní zahrada pro děti.
 • Římské lázně co to je.
 • Vlčák plemena.
 • Remington 700 lh.
 • Poslední templář.
 • Yes visage brno.
 • Jak fotit klubové akce.
 • Vyšší organismy.
 • Podvozek superb 2.
 • Yosefinne krvácení.
 • Rovnátka damon.
 • Bahrain vlajka.
 • Hp probook 650 g3.
 • Dominik simon plat.
 • Lyžování krkonoše aktuálně.
 • Žádost o vydání letištního identifikačního průkazu pro vstup do neveřejného prostoru lkpr.
 • Vinné sklepy bořetice.
 • Nové brýle nevolnost.
 • Tarzan lord greystoke.
 • Fólie.
 • Příčková konstrukce paraboly.
 • Kuchyně z osb desek.
 • Strach anglicky.
 • Boty dámské.
 • Krem na chladovou alergii.
 • Moderato bpm.
 • Letni slunovrat oslava.
 • Jak prát hnízdečko pro miminko.
 • Princezna se zlatou hvězdou na čele písničky.
 • Joey online cz.
 • Pansky klobouk bazar.
 • Yamaha fazer 1000 prodej.
 • Jak vypnout háčkovaný šátek.
 • Pružné dřevo.
 • Amoniak ph.
 • Maracuja wikipedia.
 • Yosefinne krvácení.
 • Bolest ramene a brnění prstů.
 • Jak obarvit růži na černo.
 • Běžecké závody 10.8 2019.