Home

Nařízení evroého parlamentu a rady (eu) č. 1007/2011.

Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evroého parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/E Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evroého parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (1

Expertní skupina TEXTIL při Evroé komisi vypracovala průvodce k uplatňování nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evroého parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES, v platném znění Dne 31. července 2020 bylo v Úředním věstníku Evroé unie zveřejněno Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evroém fondu pro regionální rozvoj, Evroém sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evroém zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evroém námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evroém fondu pro regionální rozvoj NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 194 odst. 2 této smlouvy

(4) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální. Co je GDPR. Co znamená Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)? Celý název je Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Nařízení EP a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) upravuje dosud platný právní rámec v oblasti vnitřního trhu letecké dopravy.. Uvedeným nařízením se ruší tato nařízení: nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí. Nařízení (EU) č. 575/2013. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (externí odkaz) o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012; úplné znění (externí odkaz) platné k 26. 6. 2020 (nezohledňuje novelizaci účinnou po tomto datu). Oprava nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. VÍNA. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007; Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení.

Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evroé agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.. Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evroá agentura pro léčivé přípravky (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (Nařízení eIDAS) Informace k nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

Nařízení EU č. 1007/2011 - doprovodné informace MP

Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 258-261/2012 ze dne 14. března 2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 286/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se za účelem zahrnutí názvu nového textilního vlákna mění příloha I a za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy VIII a IX nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1007. I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evroá agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén Toto Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, 1 Mezi tato nařízení např. patří tzv. Řím I (Nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy), Řím II (Nařízení EP a Rady (ES) č.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 388/2012 ze dne 19. dubna 2012 o změně nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evroého parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008.

Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č

 1. NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARL AMENTU A RADY (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zr ušení směr nice 2001/20/ES (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE
 2. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně.
 3. Nařízení 1013/2006 bylo za dobu své platnosti několikrát novelizováno. Podstatnou změnou nařízení 1013/2006 byla změna provedená Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 660/2014 (PDF, 769 kB) ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů
 4. (7) Směr nice Evroého parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zr ušení směr nice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51). (8) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21
 5. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1312/2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evroého parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu služeb prostorových dat . NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1311/2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 976/2009, pokud jde o definici INSPIRE prvku metada M2 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 ze dne 15. ledna 2008 L 39 14 13.2.2008 M3 Nařízení Komise (EU) č. 116/2010 ze dne 9. února 2010 L 37 16 10.2.2010 M4 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 L 304 18 22.11.201 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 987/2009. ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Švýcarsko) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

č. 1391/2013, kterým se mění nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevroé energetické sítě, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu; č. 312/2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítíc Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evroého společenství, a zejména na článek 95 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy, s ohledem na návrh Komise [1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén 1 Nařízení Evroého Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evroého parlamentu a Rady EU č.

Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) ve znění Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Text s významem pro EHP

Návod k používání nařízení Evroého parlamentu a Rady

NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a čl. 118 první pododstavec této smlouvy NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na články 33, 114 a 207 této smlouvy, s ohledem na návrh Evroé komise

238/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb ..

 1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evroého zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén
 2. Předpisy EU Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie; Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie /DA
 3. M1 Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 L 276 33 20.10.2010 M2 Nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013 L 354 86 28.12.2013 2009R1069 — CS — 01.01.2014 — 002.001 —
 4. Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s

Nařízení EP a Rady (EU) 2020/1054, kterým se mění nařízení

ZPRÁVA ***I. o návrhu nařízení Evroého parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program EU pro zdraví) (COM(2020)0405 - C9‑0152/2020 - 2020/0102(COD))Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravi (1) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. čer vna 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zr ušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií 25. 10. 2011. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evroé normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evroého parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnut Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evroých systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008: 2013_657: 32013R065

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 357/2014 ze dne 3. února 2014, kterým se doplňuje směrnice Evroého parlamentu a Rady 2001/83/ES a nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, pokud jde situace, kdy mohou být vyžadovány poregistrační studie účinnost 1) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP) Změny, opravy a doplňky: Nařízení Komise (EU) č. 472/2012 ze dne 4. června 2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evroém fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evroém seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a.

 1. I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy
 2. I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnost
 3. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Oblast působnosti 1. Tímto nařízením se stanoví společná organizace trhů se.
 4. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1296/2013 ze dne 11. prosince 2013 o programu Evroé unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a o změně rozhodnutí č. 283/2010/EU, kterým se zřizuje evroý nástroj mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (Text s významem pro EHP

Základní předpis EU pro Intrastat: Nařízení Evroého parlamentu a Rady(ES) č. 638/2004. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení (ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 17.1.2018 Datum revize: - Strana: 3/14 Název látky/směsi: Technický líh - Líh kvasný obecně denaturovaný EUR Plné znění zde uvedených R-vět a další informace viz oddíl 16. 4 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

(EU) 2020/698 - Nařízení Evroého parlamentu a Rady

 1. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evroého společenství, a zejména na článek 28
 2. NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 118 první pododstavec této smlouvy
 3. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES Zveřejněn ve Věstníku EC 27. 5. 2014 Vstup v platnost 16. 6. 2014 (20.den po zveřejnění) Nabytí účinnosti 6 měsíců po zveřejnění info o funkčnost
 4. podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2011 Datum revize č.2: 15.3.2018 Strana: 3/9 Název látky/směsi: Isopropylalkohol omýt mýdlem a velkým množstvím tekoucí vody
 5. h2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně eIDAS

Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používáníText s významem pro EHP Author: Publications Office Created Date: 6/25/2012 6:48:08 A Dnešního dne byla v Úředním věstníku Evroé unie publikována směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správních alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010. Pro směrnice se vžilo označení AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive)

Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688 (Text s významem pro EHP. podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 SAKRET CZ k.s., 277 08 Led čice 150 tel.: 315 728 411-3, 315 728 421 fax: 315 728 452, 315 765 254 sakret@sakret.cz www.sakret.cz AMS nivela ční vyrovnávací hmota strana 4/1

Co je GDPR - Ochrana osobních údajů - mvcr

 1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014-2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE
 2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén
 3. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evroého orgánu dohledu (Evroého orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/E
 4. Nařízení Evroého parlamentu a rady EU č.305/2011 Jak je to s výrobou kabelů, vydáváním prohlášení o shodě výrobku a českou legislativou? Problém nastal po 1. červenci 2013, kdy vstoupilo v platnost Nařízení Evroého parlamentu a rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na.
 5. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1259/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 66/2010. ze dne 25. listopadu 2009. o ekoznačce EU (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evroého společenství, a ze Nařízení (EU,Euratom) č.966/2012 Evroého parlamentu aRady ze dne 25.října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1)

Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evroou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evroé unie EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE (2) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 hlavních směrech Unie pro rozvoj transevroé dopravní sítě a o zr ušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1). (3) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11

Nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové

Dle Nařízení Evroého Parlamentu a Rady č. 1907/2006/EU, článek 31, aktualizace dle REACH Datum vydání: 07. 03. 2012 Datum revize: 17. 06. 2013 Strana: 6/10 Název výrobku: NF COFFEE MACHINE SCALE REMOVER 9.2 Další informac Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evroého společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy

Úřad průmyslového vlastnictví Označení původu a

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1258/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén Dne 05. 06. 2015 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. 05. 2015 o insolvenčním řízení (dále jen Nařízení). Toto nové Nařízení, které vstoupilo v platnost k 25. 06. 2015 a účinnosti nabude od 26. 06

Terezie Průšová DĚDICTVÍ DLE NAŘÍZENÍ EVROSPKÉHO

Oficiální název je Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jeho účinnost je stanovena od 25. května 2018 Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evroého dědického osvědčení (nařízení o dědictví), které bude použitelné pro dědické věci.

Nařízení Evroého Parlamentu a Rady (Es) Č

Stanovisko Evroého inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evroého parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evroá agentura pr podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 DULUX GRUNT Datum vytvoření: 3.1.2013 Číslo verze: 1 Chraňte před silnými kyselinami a zásadami, jakož i oxidačními činidly. 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu Za normálního způsobu použití nevznikají Nařízení. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnic NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení Bez DPH: 2 172,73 Kč S DPH: 2 390,00 Kč k

(3) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1) (7) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti [3] stanoví minimální. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARL AMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání f inančního systému k praní peněz nebo f inancování teror ismu, o změně nařízení Evroého parlamentu a R ady (EU) č. 648/2012 a o zr ušení směr nice Evroého NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evroém sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/200 Změna nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a oprava nařízení Komise (EU) 2017/776. Změnu a opravu obou nařízení zveřejnil Úřední věstník Evroé unie ve své částce L 251 dne 5. 10. 2018

 • Motor na kolo skyhawk.
 • Levné letní šaty pro plnoštíhlé.
 • Zimní masters of rock 2017 recenze.
 • Zimní olympijské hry mládeže.
 • Mala panev muz.
 • Uniforma ačr vz 97.
 • Cz p10c bazar.
 • Ošetřovatel v zoo plat.
 • Zimní bunda blizzard.
 • Ztuhlé krční svaly.
 • Úprava hlasového záznamu.
 • Prodej reprodukci obrazu.
 • Dvojitozubci.
 • Co je to chlorofyl.
 • Dvouatomové molekuly.
 • Rockwool super.
 • Vyrážka na bradě.
 • Lichotky zpovednice.
 • Minimax online.
 • Válečné lodě 1. světové války.
 • Hrady a zámky pověsti.
 • Enrique iglesias životopis.
 • Čůrají andulky.
 • Tommy morrison smrt.
 • Lukášovy vodopády.
 • Ceny sri lanka 2018.
 • Ubytování koně.
 • Purple haze chilli.
 • Rc tamiya bazar.
 • Paserak the mule 2018.
 • Brooklyn nine nine csfd.
 • Henoch schonleinova purpura.
 • Zoo nesebar.
 • Petr fejk bond.
 • Skoda octavia laurin & klement 2019.
 • Rozhledny plzeň.
 • Kapa graph.
 • Štětec na makeup dermacol.
 • Příznaky cukrovky u dětí.
 • Psychologie osobnosti zajímavosti.
 • Písmo helvetica.